จังหวัดภูเก็ต
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดภูเก็ต2,646.05737.0072.1 %5.0211.41205.202.9 %1.0
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จ.ภูเก็ตไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.092.11534.95-480.8 %0.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.ภูเก็ต18,829.0311,101.7441.0 %5.063.33108.45-71.2 %0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ภูเก็ต3,812.7313,479.00-253.5 %0.0572.71164.9471.2 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดภูเก็ต3,204.251,222.0061.9 %5.0439.6050.8288.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ภูเก็ต27,824.1119,499.8829.9 %5.03,215.94589.0081.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองภูเก็ต 112,977.974,380.0066.3 %5.0401.5751.3087.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองภูเก็ต 25,114.972,219.0056.6 %5.0382.5595.0075.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากะทู้4,873.011,412.0071.0 %5.0348.3745.6086.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาถลาง5,004.821,314.0073.7 %5.0390.2689.3077.1 %5.0
ด่านศุลกากรภูเก็ต6,665.894,199.0037.0 %5.0629.7618.0097.1 %5.0
ด่านศุลกากรท่าอากาศยานภูเก็ตไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.01,017.7934.2096.6 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ภูเก็ต4,370.184,240.003.0 %1.5781.89578.5526.0 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดภูเก็ต5,418.821,891.0065.1 %5.01,124.160.9599.9 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดภูเก็ต3,869.211,864.0051.8 %5.0800.90388.9751.4 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดภูเก็ต3,181.332,584.0018.8 %5.0420.58106.6374.6 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดภูเก็ต2,921.441,569.0046.3 %5.0325.50161.8550.3 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดภูเก็ต3,243.182,934.009.5 %4.5439.60319.4427.3 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดภูเก็ต1,718.792,013.00-17.1 %0.0342.3172.3078.9 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดภูเก็ต3,987.631,811.0054.6 %5.0724.84268.2163.0 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดภูเก็ต3,265.802,568.0021.4 %5.0439.60147.2566.5 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดภูเก็ต6,381.8126,272.00-311.7 %0.01,409.42245.4082.6 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดภูเก็ต4,253.463,425.0019.5 %5.0762.8799.0787.0 %5.0
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 15 (จ.ภูเก็ต)3,975.493,978.00-0.1 %0.0724.84267.4263.1 %5.0
ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันตก20,489.2015,557.5924.1 %5.0247.09245.860.5 %0.5
สถานีอุตุนิยมวิทยาภูเก็ต 1,683.38884.0047.5 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานสถิติจังหวัดภูเก็ต3,387.821,639.0051.6 %5.0515.6661.6788.0 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดภูเก็ต3,086.491,301.0057.8 %5.0382.5595.8175.0 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดภูเก็ต4,104.134,057.001.1 %0.5705.82250.9864.4 %5.0
สำนักงานจังหวัดภูเก็ต5,604.2526,310.00-369.5 %0.01,200.241,284.66-7.0 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดภูเก็ต5,264.49571.0089.2 %5.01,276.30301.4176.4 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดภูเก็ต4,132.771,154.0072.1 %5.0724.84136.8081.1 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดภูเก็ต5,954.9813,633.32-128.9 %0.01,105.16114.5089.6 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดภูเก็ต3,236.641,689.0047.8 %5.0439.60450.41-2.5 %0.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดภูเก็ต3,549.105,796.34-63.3 %0.0610.74240.3560.6 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดภูเก็ต3,866.221,865.0051.8 %5.0705.82100.7385.7 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดภูเก็ต3,499.621,807.0048.4 %5.0515.66602.49-16.8 %0.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดภูเก็ต3,645.233,185.0012.6 %5.0591.7336.2993.9 %5.0
สพ.ภูเก็ต10,590.605,389.9549.1 %5.0368.85326.7511.4 %5.0
รจจ.ภูเก็ต 57,447.2339,324.2031.5 %5.0911.28429.2052.9 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดภูเก็ต2,758.53935.0066.1 %5.0267.6789.0966.7 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดภูเก็ต3,782.772,313.0538.9 %5.0629.7677.9087.6 %5.0
สปส.จ.ภูเก็ต4,701.017,202.63-53.2 %0.0895.98355.8960.3 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดภูเก็ต4,138.181,953.0052.8 %5.0800.90126.7384.2 %5.0
กลุ่มโบราณคดีและอนุรักษ์โบราณสถาน สาขาภูเก็ต สศก. ๑๒ นครศรีธรรมราช 2,825.941,017.0064.0 %5.0381.57198.0348.1 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดภูเก็ต3,133.533,237.00-3.3 %0.0420.58280.4733.3 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต35,206.8912,144.9965.5 %5.0645.60413.0836.0 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดภูเก็ต2,903.434,005.60-38.0 %0.0271.8695.0065.1 %5.0
สถานศึกษา วิทยาลัยเทคนิคถลาง24,038.8331,056.65-29.2 %0.0285.36380.00-33.2 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต42,719.3637,782.2011.6 %5.0640.16241.0062.4 %5.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต97,470.5250,634.0048.1 %5.0391.06516.05-32.0 %0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างภูเก็ต16,182.4910,250.9936.7 %5.0345.52129.8462.4 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต13,343.5816,812.00-26.0 %0.01,001.18858.9714.2 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดภูเก็ต 3,134.104,286.00-36.8 %0.0382.55170.3755.5 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดภูเก็ต2,724.70773.0071.6 %5.0249.4442.2483.1 %5.0
ตำรวจภูธรภาค 8 ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ตำรวจภูธรจังหวัดภูเก็ต37,763.2712,804.0066.1 %5.02,595.154,535.50-74.8 %0.0
รวม 573,909 436,083 24.02 % 36,568 17,831 51.24 %