จังหวัดสุราษฎร์ธานี
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 5 สุราษฎร์ธานี4,520.4212,805.00-183.3 %0.01,687.73215.4087.2 %5.0
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสุราษฎร์ธานี3,090.64123.0096.0 %5.0197.90150.1024.2 %5.0
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดสุราษฎร์ธานี60,660.9156,494.746.9 %3.0249.27733.44-194.2 %0.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.สุราษฎร์ธานี20,172.2816,449.7418.5 %5.089.37210.65-135.7 %0.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย อำเภอเกาะสมุย6,664.031,680.8074.8 %5.070.7191.90-30.0 %0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สุราษฎร์ธานี4,546.172,000.0056.0 %5.01,360.00391.4071.2 %5.0
สำนักงานคลังเขต 83,717.902,653.0028.6 %5.0747.9143.7894.1 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดสุราษฎร์ธานี2,969.051,754.0040.9 %5.0825.6496.8788.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรภาค 1113,565.773,357.5775.2 %5.04,634.88373.4091.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สุราษฎร์ธานี20,104.4728,072.46-39.6 %0.03,035.33973.7567.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สุราษฎร์ธานี 214,201.146,372.4455.1 %5.01,761.25192.4089.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพุนพิน5,786.36461.0092.0 %5.0347.93121.3065.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากาญจนดิษฐ์5,511.99491.0091.1 %5.0242.0147.5080.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าฉาง5,403.51377.0093.0 %5.0319.3242.6986.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพระแสง5,456.66665.0087.8 %5.0378.0435.7590.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าชนะ5,374.00451.0091.6 %5.0342.8672.4478.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเวียงสระ3,905.03902.0076.9 %5.0461.3376.0083.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาดอนสัก5,495.61429.0092.2 %5.0337.3172.9078.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาไชยา5,437.78774.0085.8 %5.0510.6962.3887.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านนาสาร5,475.66444.0091.9 %5.0297.7754.6381.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเคียนซา5,411.16310.0094.3 %5.0310.2573.8176.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาชัยบุรี5,340.64257.0095.2 %5.0326.6115.7995.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านนาเดิม5,434.68491.0091.0 %5.0243.0345.9281.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านตาขุน5,390.19560.0089.6 %5.0253.7390.8364.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพนม5,357.50300.0094.4 %5.0379.830.9599.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเกาะสมุย4,170.201,244.0070.2 %5.0452.2847.5089.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเกาะพะงัน3,610.05530.0085.3 %5.0382.8898.2874.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคีรีรัฐนิคม5,419.62170.0096.9 %5.0209.290.9599.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองสุราษฎร์ธานี6,106.051,778.0070.9 %5.0235.54114.0051.6 %5.0
ด่านศุลกากรบ้านดอน10,919.605,157.0052.8 %5.0673.24103.5584.6 %5.0
ด่านศุลกากรเกาะสมุย7,983.462,550.0068.1 %5.0582.26101.9182.5 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 84,941.508,253.84-67.0 %0.01,934.601,002.2548.2 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สุราษฎร์ธานี28,292.028,716.0069.2 %5.09,804.21867.9191.1 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สุราษฎร์ธานีสาขาเมืองฯ2,743.041.00100.0 %5.0381.87159.6058.2 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สุราษฎร์ธานีสาขาพุนพิน2,658.961,668.5037.2 %5.0442.48253.6542.7 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สุราษฎร์ธานีสาขาเวียงสระ3,106.891,068.0065.6 %5.0646.77509.2021.3 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สุราษฎร์ธานีสาขาเกาะสมุย3,330.412,013.0039.6 %5.0502.64226.1055.0 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสุราษฎร์ธานี906.702,038.00-124.8 %0.0386.9588.3577.2 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดสุราษฏร์ธานี4,486.384,959.65-10.5 %0.01,415.111,040.8326.4 %5.0
สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 103,365.902,909.4013.6 %5.08,035.97363.0595.5 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสุราษฎรธานี3,192.65859.0073.1 %5.0897.36226.1074.8 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดสุราษฎร์ธานี3,195.841,118.0065.0 %5.0891.60481.9545.9 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุราษฎร์ธานี3,476.963,054.7212.1 %5.0977.74890.159.0 %4.5
สำนักงานปศุสัตว์เขต 84,244.384,310.15-1.5 %0.0967.37878.909.1 %4.5
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 114,899.064,876.110.5 %0.51,943.541,191.7538.7 %5.0
สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 7 สุราษฏร์ธานี42,749.7510,308.0075.9 %5.01,779.893,202.45-79.9 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดสุราษฎร์ธานี2,380.083,675.52-54.4 %0.0584.79235.6059.7 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสุราษฎร์ธานี5,022.441,813.0063.9 %5.01,643.301,553.545.5 %2.5
ส.ป.ก. สุราษฎร์ธานี4,817.543,171.0034.2 %5.01,221.91707.7542.1 %5.0
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 84,245.862,410.3643.2 %5.01,723.67255.5585.2 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดสุราษฎร์ธานี17,728.2921,611.00-21.9 %0.01,624.290.9599.9 %5.0
ท่าอากาศยานสุราษฎร์ธานี318,374.31385,230.00-21.0 %0.01,014.261,425.00-40.5 %0.0
สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 11(สุราษฎร์ธานี)9,140.178,261.489.6 %4.53,013.59130.1595.7 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสุราษฎร์ธานี3,599.151,665.0053.7 %5.01,057.16371.4564.9 %5.0
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 14 (จ.สุราษฎร์ธานี)3,790.165,491.04-44.9 %0.01,379.67247.5082.1 %5.0
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 4 (สุราษฎร์ธานี)8,346.419,035.00-8.3 %0.03,012.46273.6090.9 %5.0
สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 107,899.337,080.9110.4 %5.03,102.742,260.3527.1 %5.0
สอต.สุราษฎร์ธานี7,294.664,730.0035.2 %5.0114.90110.194.1 %2.0
สอต.สุราษฎร์ธานี(กาญจนดิษฐ์)1,807.06217.0088.0 %5.081.160.9598.8 %5.0
กลุ่มงานอุตุนิยมวิทยาอุทกพระแสง1,807.06621.0065.6 %5.089.6179.7111.1 %5.0
สอต.สุราษฎร์ธานี(เกาะสมุย)2,953.51809.0072.6 %5.092.310.9599.0 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี3,376.90801.0076.3 %5.0958.720.9599.9 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี3,159.721,191.0062.3 %5.01,174.30471.2059.9 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี3,729.423,150.0015.5 %5.0652.72469.3028.1 %5.0
สำนักงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี9,346.0446,099.00-393.2 %0.02,502.381,315.9547.4 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดสุราษฏร์ธานี8,683.381,125.0087.0 %5.01,320.03463.5064.9 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสุราษฎร์ธานี3,806.401.00100.0 %5.0901.69328.7063.5 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดสุราษฎร์ธานี7,099.5914,082.70-98.4 %0.01,643.3194.3294.3 %5.0
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 11 สุราษฎร์ธานี13,325.6413,623.00-2.2 %0.02,187.252,337.00-6.8 %0.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุราษฎร์ธานี12,059.402,562.0078.8 %5.01,453.141,328.108.6 %4.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานี3,695.723,925.00-6.2 %0.01,072.83308.7571.2 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสุราษฎร์ธานี4,006.362,608.0034.9 %5.01,224.95206.1583.2 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุราษฎ์ธานี4,833.803,692.0023.6 %5.01,358.09763.8043.8 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสุราษฎร์ธานี3,960.863,086.0122.1 %5.0882.69111.1587.4 %5.0
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 8 27,110.4511,655.4557.0 %5.0876.72399.3554.4 %5.0
สพ.สุราษฎร์ธานี8,618.3213,038.00-51.3 %0.0596.19363.3039.1 %5.0
เรือนจำกลางสุราษฎร์ธานี77,255.8271,108.788.0 %4.01,578.131,495.205.3 %2.5
สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 813,855.5413,620.001.7 %0.52,429.03707.8070.9 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี7,185.035,072.0029.4 %5.0787.59111.1585.9 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดสุราษฎร์ธานี5,481.764,707.0014.1 %5.01,791.11490.2072.6 %5.0
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 11 สุราษฎร์ธานี42,311.8017,360.0159.0 %5.0833.92378.8854.6 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี4,353.272,968.0031.8 %5.01,015.77299.1270.6 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสุราษร์ธานี6,683.418,910.72-33.3 %0.01,548.23344.8577.7 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี3,874.83816.0078.9 %5.0939.72375.2560.1 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสุราษฎร์ธานี3,534.473,773.96-6.8 %0.0623.961,419.20-127.5 %0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 (สุราษฎร์ธานี และชุมพร)54,141.128,841.8783.7 %5.05,118.79901.2082.4 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 112,345.2810,806.9012.5 %5.01,125.00175.2584.4 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 242,763.1410,436.5675.6 %5.02,158.86429.2080.1 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 341,467.3715,191.0863.4 %5.01,704.81456.0073.3 %5.0
สอนคนตาบอดภาคใต้11,640.469,042.0622.3 %5.0387.17340.0012.2 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานี4,320.80909.7178.9 %5.0311.86649.80-108.4 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี70,765.0747,011.0033.6 %5.01,689.51603.7564.3 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคกาญจนดิษฐ์15,611.8311,978.0023.3 %5.0933.6330.0096.8 %5.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี125,041.7235,628.0071.5 %5.01,125.82230.8579.5 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุราษฎร์ธานี18,780.3623,364.00-24.4 %0.01,024.961,570.33-53.2 %0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างสุราษฎร์ธานี17,565.2813,348.0024.0 %5.0912.27114.0087.5 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพไชยา36,586.4611,996.0067.2 %5.01,015.02234.2976.9 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพเวียงสระ43,988.6421,108.0052.0 %5.01,000.42136.9086.3 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี61,609.3924,932.8859.5 %5.022,915.691,957.1391.5 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 11 สุราษฎร์ธานี24,860.1623,728.004.6 %2.01,106.31218.5180.2 %5.0
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 112,985.461.00100.0 %5.01,304.32119.4890.8 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุราษฏร์ธานี 3,506.003,050.5013.0 %5.0706.52391.4044.6 %5.0
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 10 (จ.สุราษฎร์ธานี)4,782.318,472.00-77.2 %0.01,541.31817.0747.0 %5.0
ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 6 (สุราษฎร์ธานี)2,319.721,332.0042.6 %5.0509.550.9099.8 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุราษฏร์ธานี2,704.57668.0075.3 %5.0676.84270.4460.0 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดสุราษฎร์ธานี23,848.7222,434.005.9 %2.57,274.817,590.04-4.3 %0.0
รวม 1,684,981 1,215,334 27.87 % 157,606 55,607 64.72 %