จังหวัดระนอง
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดระนอง2,609.55591.0077.4 %5.0347.6658.0583.3 %5.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จ.ระนอง2,229.29670.0069.9 %5.061.80109.25-76.8 %0.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.ระนอง123,971.2437,965.4469.4 %5.0835.52110.2586.8 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ระนอง2,955.531,672.7043.4 %5.0537.82345.3235.8 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดระนอง2,985.401,468.5050.8 %5.0537.8250.5090.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ระนอง13,486.959,672.0028.3 %5.01,735.82481.8472.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองระนอง3,896.38684.0082.4 %5.0241.7645.0581.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากระบุรี4,111.94253.0093.8 %5.0337.2580.7576.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากะเปอร์3,964.07368.0090.7 %5.0321.1463.6580.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาละอุ่น3,535.53480.0086.4 %5.0239.550.9599.6 %5.0
ด่านศุลกากรระนอง4,088.556,690.00-63.6 %0.01,032.23108.8689.5 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ระนอง3,847.783,386.9112.0 %5.0880.10587.4733.2 %5.0
สรรพสามิตพื้นที่ระนอง สาขากระบุรี2,657.58294.0088.9 %5.0439.65171.0061.1 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดระนอง3,866.272,575.8033.4 %5.0632.91388.1238.7 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดระนอง3,136.791,279.3059.2 %5.0613.92145.7976.3 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดระนอง3,014.631,096.6063.6 %5.0556.84311.3244.1 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดระนอง3,045.56935.0069.3 %5.0575.851,114.05-93.5 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดระนอง2,167.242,747.00-26.8 %0.0389.201.0099.7 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดระนอง3,909.111,078.0072.4 %5.0937.19536.4642.8 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดระนอง(ส.ป.ก.ระนอง)2,510.60248.7090.1 %5.0347.67350.95-0.9 %0.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดระนอง11,889.768,379.4829.5 %5.01,051.25275.6773.8 %5.0
ท่าอากาศยานระนอง64,828.9855,224.4014.8 %5.0377.69876.50-132.1 %0.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดระนอง3,331.371,497.0055.1 %5.0453.57181.8959.9 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาระนอง 4,215.863,083.0026.9 %5.066.66112.56-68.9 %0.0
สำนักงานสถิติจังหวัดระนอง3,182.65994.5068.8 %5.0632.9046.4692.7 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดระนอง2,729.87634.0076.8 %5.0442.74169.6661.7 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระนอง3,593.852,337.0035.0 %5.0632.90218.5065.5 %5.0
สำนักงานจังหวัดระนอง7,106.7927,299.90-284.1 %0.01,247.63495.1060.3 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดระนอง4,142.484,861.40-17.4 %0.01,032.23834.6019.1 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดระนอง3,275.701,149.0064.9 %5.0670.93163.4075.6 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดระนอง3,946.606,166.00-56.2 %0.0842.07124.4385.2 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดระนอง3,110.391,651.2046.9 %5.0594.86753.35-26.6 %0.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดระนอง2,692.876,570.80-144.0 %0.0404.70298.2526.3 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดระนอง3,091.542,170.6029.8 %5.0442.64119.7672.9 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดระนอง4,225.701,738.0058.9 %5.0651.9129.4395.5 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดระนอง2,880.671,385.1051.9 %5.0461.7561.6986.6 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดระนอง38,057.792,644.0093.1 %5.012,023.48394.0396.7 %5.0
รจจ.ระนอง 878,359.6324,404.2797.2 %5.08,402.85315.7896.2 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดระนอง2,652.46591.1077.7 %5.0366.6734.4290.6 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดระนอง6,623.395,257.0020.6 %5.01,735.82218.5787.4 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดระนอง3,085.151,303.0057.8 %5.0632.91149.6076.4 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดระนอง3,148.754,108.66-30.5 %0.0594.87313.3247.3 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดระนอง3,226.411,381.8057.2 %5.0470.12148.9668.3 %5.0
สำนักงาน กศน. จังหวัดระนอง3,294.702,222.2232.6 %5.0575.85380.0034.0 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง14,783.6812,155.0017.8 %5.01,531.52508.3766.8 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดระนอง3,921.742,955.0024.7 %5.0277.61347.74-25.3 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคระนอง31,009.7221,454.0030.8 %5.0845.13313.2962.9 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีระนอง13,983.5912,253.0012.4 %5.0499.69549.00-9.9 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพกระบุรี17,315.308,200.0052.6 %5.0584.9266.7088.6 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระนอง8,882.5315,193.20-71.0 %0.01,436.94873.6539.2 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดระนอง 3,512.042,351.0033.1 %5.0766.01590.1623.0 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดระนอง2,912.651,548.0046.9 %5.0423.72219.9148.1 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดระนอง15,801.171,321.0891.6 %5.03,091.434,188.23-35.5 %0.0
รวม 1,374,806 318,640 76.82 % 55,868 19,434 65.21 %