จังหวัดชุมพร
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดชุมพร2,618.86683.0073.9 %5.0467.39ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จ.ชุมพรไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.ชุมพร16,751.8310,726.0036.0 %5.064.6297.98-51.6 %0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ชุมพร2,983.222,299.0022.9 %5.0657.58220.3066.5 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดชุมพร2,940.671,308.0055.5 %5.0600.5072.5887.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ชุมพร19,904.7910,548.0047.0 %5.01,855.56562.4069.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองชุมพร4,354.55863.0080.2 %5.0295.8357.0080.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าแซะ3,876.68372.0090.4 %5.0297.5024.1091.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปะทิว3,826.73344.0091.0 %5.0257.7537.0585.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหลังสวน8,290.40766.0090.8 %5.0492.7889.4281.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาละแม3,916.00424.0089.2 %5.0387.4572.2881.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพะโต๊ะ3,731.12191.0094.9 %5.0478.9830.4293.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสวี3,872.96580.0085.0 %5.0305.4147.5984.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาทุ่งตะโก3,813.02492.0087.1 %5.0303.0857.9380.9 %5.0
ด่านศุลกากรชุมพร3,918.409,875.00-152.0 %0.0809.93275.3866.0 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ชุมพร10,816.594,949.0054.2 %5.01,132.95582.6448.6 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดชุมพร1,783.051,477.0017.2 %5.0999.84110.0889.0 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดชุมพร3,079.07969.0068.5 %5.0657.5536.0994.5 %5.0
โครงการก่อสร้างสำนักงานชลประทานที่ 14ไม่ครบ5,103.94ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ2,375.00ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานประมงจังหวัดชุมพร3,016.501,725.0042.8 %5.0676.57498.1526.4 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชุมพรไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดชุมพร2,029.0021,378.80-953.7 %0.0509.86ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดชุมพร3,648.461,993.0045.4 %5.0942.82714.6324.2 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดชุมพร3,958.842,287.0042.2 %5.0662.93531.0119.9 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดชุมพร5,690.729,167.03-61.1 %0.01,266.061,124.5111.2 %5.0
ท่าอากาศยานชุมพร68,308.9761,352.0010.2 %5.0601.52632.00-5.1 %0.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดชุมพร3,285.341,537.0053.2 %5.0790.66ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สถานีอุตุนิยมวิทยาชุมพร4,432.315,846.00-31.9 %0.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สอต.ชุมพร(สวี)ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.063.7056.3211.6 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดชุมพร3,451.27833.0075.9 %5.0771.6565.3991.5 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดชุมพร2,932.9696.0096.7 %5.0600.53239.7860.1 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดชุมพร3,234.932,818.0012.9 %5.0828.700.9599.9 %5.0
สำนักงานจังหวัดชุมพร22,215.9249,260.10-121.7 %0.02,597.211,428.4645.0 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดชุมพร6,700.671,960.2070.7 %5.01,608.38533.6366.8 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดชุมพร3,354.321,313.0060.9 %5.0771.6588.3688.5 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดชุมพร6,734.3612,027.83-78.6 %0.01,418.19156.9588.9 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดชุมพร1,353.471,891.00-39.7 %0.0733.62642.0212.5 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดชุมพร3,481.331,816.3047.8 %5.0866.75376.6056.6 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดชุมพร3,390.271,677.0050.5 %5.0790.660.9599.9 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดชุมพร3,458.491,522.0056.0 %5.0756.08254.1366.4 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดชุมพร3,409.132,733.6019.8 %5.0676.5736.0294.7 %5.0
สพ.ชุมพร11,219.633,016.0073.1 %5.0809.68307.2362.1 %5.0
รจจ.ชุมพร 45,033.4830,120.0033.1 %5.0907.14287.5968.3 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดชุมพร2,609.97691.0073.5 %5.0467.390.9599.8 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดชุมพร4,379.163,213.0026.6 %5.01,228.060.9599.9 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดชุมพร3,120.601,115.0064.3 %5.0676.57166.4475.4 %5.0
สปส.จ.ชุมพร4,254.164,752.00-11.7 %0.01,018.86424.6558.3 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดชุมพร2,981.891,080.0063.8 %5.0619.55400.7335.3 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดชุมพร3,258.654,851.02-48.9 %0.0771.67176.8777.1 %5.0
ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดนชุมพร8,036.822,232.0072.2 %5.0782.8925.6596.7 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 139,005.518,436.0078.4 %5.01,346.67337.1475.0 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 210,893.5212,397.28-13.8 %0.01,383.16191.9086.1 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดชุมพร3,097.181.00100.0 %5.0310.420.9599.7 %5.0
ชุมพรปัญญานุกูล59,892.389,733.8683.7 %5.0475.73541.82-13.9 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคชุมพร47,980.2537,582.0021.7 %5.01,044.09507.3051.4 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชุมพรไม่ครบ23,092.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ1,472.50ประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยประมงชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ไม่ครบ13,601.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ480.94ประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างชุมพร15,591.4711,673.1525.1 %5.0698.65279.0760.1 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพท่าแซะไม่ครบ1.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ0.95ประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยการอาชีพหลังสวนไม่ครบ17,968.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ414.41ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชุมพร18,288.8818,204.000.5 %0.52,617.67542.0079.3 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชุมพร 3,378.892,271.2032.8 %5.0687.31308.1555.2 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดชุมพร2,565.99558.0078.3 %5.0486.43312.3935.8 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดชุมพร24,846.7212,448.0049.9 %5.04,154.153,844.657.5 %3.5
รวม 569,000 394,474 30.67 % 46,717 18,410 60.59 %