จังหวัดลพบุรี
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดลพบุรี2,876.33779.0072.9 %5.0234.38165.8429.2 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ลพบุรี3,346.446,161.00-84.1 %0.0624.47174.7172.0 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดลพบุรี3,248.732,038.0037.3 %5.0605.450.00100.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ลพบุรี11,578.2810,208.0011.8 %5.03,183.851,231.9961.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองลพบุรี5,868.502,200.0062.5 %5.0245.92130.0747.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาชัยบาดาล5,377.98982.0081.7 %5.0486.36115.5476.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโคกสำโรง4,195.31740.0082.4 %5.0292.48115.4960.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านหมี่4,354.14672.0084.6 %5.0312.85116.6262.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพัฒนานิคม4,169.641,135.0072.8 %5.0276.44115.5758.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าวุ้ง4,050.41734.0081.9 %5.0137.1968.8549.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าหลวง4,156.15437.0089.5 %5.0400.40110.8172.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองม่วง7,519.51357.0095.3 %5.01,896.46107.3294.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโคกเจริญ11,685.00507.0095.7 %5.0275.716.8197.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสระโบสถ์4,550.99717.0084.2 %5.0260.803.0098.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาลำสนธิ4,528.74175.0096.1 %5.0384.977.3698.1 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ลพบุรี 3,317.205,710.00-72.1 %0.0605.45490.9618.9 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดลพบุรี4,393.701,321.0069.9 %5.0985.77704.8028.5 %5.0
สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 74,331.403,181.5426.5 %5.01,421.16614.0656.8 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดลพบุรี3,567.042,671.0025.1 %5.0719.57536.2925.5 %5.0
สำนักงานชลประทานที่ 1034,210.7030,269.0011.5 %5.012,402.633,759.2069.7 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดลพบุรี3,112.68869.0072.1 %5.0646.20418.9835.2 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดลพบุรี4,052.144,063.00-0.3 %0.0871.701,022.11-17.3 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดลพบุรี2,453.952,965.30-20.8 %0.0544.1595.0182.5 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดลพบุรี5,728.263,733.0034.8 %5.0795.64524.3234.1 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดลพบุรี6,232.245,620.009.8 %4.5729.41495.9432.0 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดลพบุรี13,879.0516,787.34-21.0 %0.0947.74423.1355.4 %5.0
สำนักงานทางหลวงที่ 1112,352.6117,462.00-41.4 %0.03,943.813,227.1518.2 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลพบุรี3,909.063,269.0016.4 %5.0833.66494.5240.7 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดลพบุรี2,887.64764.0073.5 %5.0453.340.9599.8 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดลพบุรี3,251.971,184.0063.6 %5.0548.4065.6988.0 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดลพบุรี4,584.643,886.2015.2 %5.0852.68456.6846.4 %5.0
สำนักงานจังหวัดลพบุรีไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.01,309.042,482.13-89.6 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดลพบุรี4,751.663,694.0022.3 %5.01,213.99419.0465.5 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดลพบุรี3,602.022,724.0024.4 %5.0776.61119.7284.6 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดลพบุรี15,367.508,027.3047.8 %5.01,822.4973.4296.0 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดลพบุรี4,142.952,482.0040.1 %5.0985.79583.1740.8 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดลพบุรี3,804.561,343.0064.7 %5.0852.68482.9343.4 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดลพบุรี3,697.541,604.0056.6 %5.0814.65205.3774.8 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดลพบุรี6,782.456,028.9011.1 %5.01,461.20667.9754.3 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดลพบุรี5,501.884,235.5523.0 %5.0719.5750.9992.9 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดลพบุรี11,781.362,676.4877.3 %5.0738.58375.2549.2 %5.0
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 11 จังหวัดลพบุรี21,311.1820,328.004.6 %2.01,886.04550.0270.8 %5.0
รจก.ลพบุรี 80,552.7751,359.0036.2 %5.01,171.39805.9031.2 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดลพบุรี2,853.471,170.0059.0 %5.0529.41110.5179.1 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดลพบุรี3,653.402,574.0729.5 %5.0757.60200.0373.6 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดลพบุรี3,469.301,103.0068.2 %5.0681.54269.4560.5 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดลพบุรี5,498.226,786.06-23.4 %0.01,328.08435.3567.2 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลพบุรี4,389.132,730.4437.8 %5.01,061.85355.7566.5 %5.0
สำนักศิลปากรที่ 4 ลพบุรี6,685.596,379.524.6 %2.01,501.591,025.6931.7 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดลพบุรี6,947.027,686.72-10.6 %0.02,031.68205.6489.9 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 116,776.0619,904.09-18.6 %0.01,241.431,056.5914.9 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 231,222.7114,268.2054.3 %5.03,228.63634.7680.3 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 61,729.479,308.72-438.2 %0.0458.05608.02-32.7 %0.0
ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคกลาง 10,499.201,995.4381.0 %5.04,038.79108.5997.3 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี47,574.6486,800.00-82.5 %0.0619.131,872.73-202.5 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี แห่งที่ 211,953.641,132.0090.5 %5.0663.40318.3952.0 %5.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาลพบุรี17,076.265,226.9969.4 %5.0586.54118.0179.9 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลพบุรี25,134.569,757.0061.2 %5.0835.601,132.95-35.6 %0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี14,562.319,379.0035.6 %5.0654.69580.8511.3 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคโคกสำโรง36,893.2113,642.0063.0 %5.0737.611,179.52-59.9 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพชัยบาดาล4,125,438.8020,656.0099.5 %5.0851.26528.0338.0 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลพบุรี8,217.0127,509.00-234.8 %0.02,549.741,974.1022.6 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลพบุรี 3,886.453,590.007.6 %3.5907.18555.5538.8 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลพบุรี3,221.651,621.8049.7 %5.0624.49312.1150.0 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดลพบุรี23,099.5127,637.89-19.6 %0.03,637.098,462.07-132.7 %0.0
รวม 4,765,848 516,958 89.15 % 79,591 44,660 43.89 %