จังหวัดสงขลา
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคใต้3,279.593,089.315.8 %2.51,488.45148.8290.0 %5.0
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 6213,178.315,424.0097.5 %5.0389.81245.1037.1 %5.0
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา3,423.60636.9081.4 %5.0504.38201.4660.1 %5.0
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดสงขลา60,055.2025,484.0057.6 %5.0200.72495.70-147.0 %0.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.สงขลา16,737.727,842.0053.1 %5.080.70160.18-98.5 %0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สงขลา6,179.4713,206.00-113.7 %0.01,479.28325.8578.0 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดสงขลา3,317.602,586.3122.0 %5.0775.670.9599.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรภาค 1229,137.6335,559.42-22.0 %0.08,538.00535.8093.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สงขลา 116,069.0123,944.33-49.0 %0.03,534.36781.2677.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สงขลา 2ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.05,009.431,333.8073.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองสงขลาไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0289.1358.3579.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสะเดา4,432.121,131.0074.5 %5.0525.2672.7786.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาระโนด4,125.24627.0084.8 %5.0432.4965.5584.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเทพา3,386.97325.0090.4 %5.0407.76121.6070.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาจะนะ4,218.77596.0085.9 %5.0299.3234.2088.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสทิงพระ3,924.69489.0087.5 %5.0227.3769.3569.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานาทวี4,010.71430.0089.3 %5.0357.3839.9088.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสะบ้าย้อย3,882.37518.0086.7 %5.0460.0172.2084.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสิงหนคร3,957.84706.0082.2 %5.0302.0365.6478.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหาดใหญ่ 15,419.781,536.0071.7 %5.0329.50193.8041.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหาดใหญ่ 2ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0487.5673.1585.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานาหม่อม3,896.93669.0082.8 %5.0201.5780.7559.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขารัตภูมิ3,918.72588.0085.0 %5.0332.61104.5068.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางกล่ำ3,819.40236.0093.8 %5.0223.38104.5053.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาควนเนียง3,796.47251.0093.4 %5.0298.80104.5065.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคลองหอยโข่ง3,989.48351.0091.2 %5.0194.4952.2573.1 %5.0
สำนักงานศุลกากรภาคที่ 48,711.8315,163.74-74.1 %0.01,660.05999.4039.8 %5.0
ด่านศุลกากรปาดังเบซาร์16,774.5227,685.50-65.0 %0.02,019.04538.1773.3 %5.0
ด่านศุลกากรสะเดา19,169.3882,574.99-330.8 %0.02,058.45541.2873.7 %5.0
ด่านศุลกากรสงขลา8,011.8618,844.38-135.2 %0.01,205.28190.0084.2 %5.0
ด่านศุลกากรท่าอากาศยานหาดใหญ่1,554.435,410.08-248.0 %0.0768.52124.4583.8 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 98,024.328,157.90-1.7 %0.01,974.571,665.4915.7 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สงขลา6,789.8512,180.15-79.4 %0.01,912.581,673.9012.5 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสงขลา4,449.391,496.6566.4 %5.0832.74232.6872.1 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสงขลา6,292.954,311.0331.5 %5.01,821.551,158.0436.4 %5.0
สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 115,767.454,339.3624.8 %5.01,507.08323.4078.5 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสงขลา4,895.453,690.4424.6 %5.0889.78405.0954.5 %5.0
สำนักงานชลประทานที่ 1625,591.6648,908.00-91.1 %0.08,226.004,620.8043.8 %5.0
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 93,570.311,486.0058.4 %5.01,291.52253.9680.3 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดสงขลาไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสงขลา3,995.942,578.0035.5 %5.01,003.86894.9010.9 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์เขต 94,818.323,101.9035.6 %5.01,621.16371.4577.1 %5.0
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 125,153.153,917.8024.0 %5.01,861.99163.6591.2 %5.0
สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 8 สงขลา17,268.0910,903.0936.9 %5.01,695.75462.6772.7 %5.0
สำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 5 จ.สงขลา4,522.434,584.20-1.4 %0.01,963.860.95100.0 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดสงขลา2,237.273,838.00-71.5 %0.0550.97107.3580.5 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสงขลา5,679.333,584.7936.9 %5.01,669.441,548.827.2 %3.5
ส.ป.ก. สงขลา3,953.222,714.8331.3 %5.01,023.45357.4765.1 %5.0
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 978,635.251,870.0097.6 %5.04,635.54841.9781.8 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดสงขลา17,676.7929,624.37-67.6 %0.02,664.50352.2686.8 %5.0
สำนักงานทางหลวงที่ 18 12,301.8210,998.5310.6 %5.04,634.122,524.7545.5 %5.0
สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 12 (สงขลา)6,146.2913,774.00-124.1 %0.02,087.07726.7565.2 %5.0
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 16 (จ.สงขลา)3,767.722,975.0021.0 %5.01,196.97479.1460.0 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสงขลา4,000.263,327.0016.8 %5.01,041.91418.2959.9 %5.0
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 6 12,924.8513,311.00-3.0 %0.04,649.99ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 812,012.2911,528.004.0 %2.03,855.252,652.7131.2 %5.0
ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก38,441.4128,979.2024.6 %5.0492.19322.2534.5 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาสงขลา(คอหงส์)ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.065.2063.013.4 %1.5
สอต.สงขลา(สะเดา)1,867.75450.4075.9 %5.072.6370.762.6 %1.0
สำนักงานสถิติจังหวัดสงขลา3,948.85852.0078.4 %5.0965.850.9599.9 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดสงขลา3,012.871,193.6260.4 %5.0642.58260.1059.5 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสงขลา3,845.843,173.6117.5 %5.0984.86564.3042.7 %5.0
สำนักงานจังหวัดสงขลาไม่ครบ50,009.33ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดสงขลา7,120.478,023.70-12.7 %0.02,201.89959.4356.4 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสงขลา4,514.021,828.8059.5 %5.0585.87420.9028.2 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดสงขลา9,807.5211,493.18-17.2 %0.03,133.67206.9693.4 %5.0
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 12 ลงขลา24,371.3215,166.0037.8 %5.03,162.861,029.2567.5 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัด สงขลา3,779.572,066.2045.3 %5.0927.79354.2761.8 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสงขลา4,117.823,568.5013.3 %5.01,079.94529.1551.0 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสงขลา4,982.462,876.0042.3 %5.01,213.0639.9096.7 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสงขลา4,464.532,687.0039.8 %5.01,213.03508.2558.1 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสงขลา4,924.4414,652.00-197.5 %0.0870.75109.8987.4 %5.0
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 9 จังหวัดสงขลา16,597.0411,691.0029.6 %5.0723.57238.6367.0 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสงขลา60,974.0820,530.9966.3 %5.0860.04463.5346.1 %5.0
เรือนจำกลางสงขลา80,534.4469,725.0013.4 %5.01,381.691,377.360.3 %0.5
เรือนจำจังหวัดสงขลา 53,709.25ไม่ครบประเมินไม่ได้0.51,040.41722.0030.6 %5.0
ทสญ.สงขลา 39,092.0518,942.8351.5 %5.0881.30513.4841.7 %5.0
ทัณฑสถานบำบัดพิเศษสงขลา73,905.9873,878.010.0 %0.51,390.81598.8656.9 %5.0
สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 914,248.978,696.1239.0 %5.01,881.60866.0654.0 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดสงขลา2,900.39919.0068.3 %5.0604.55202.4066.5 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดสงขลา3,709.891,781.1252.0 %5.0927.79128.9186.1 %5.0
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 12 สงขลา35,006.0218,989.0045.8 %5.02,279.83266.4588.3 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสงขลา4,061.021,910.0053.0 %5.011,789.10382.1596.8 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสงขลา5,642.586,695.15-18.7 %0.01,441.23679.2552.9 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสงขลา4,998.133,039.6039.2 %5.01,089.05165.7484.8 %5.0
สำนักศิลปากรที่ 11 สงขลา6,222.535,170.2516.9 %5.01,887.39829.9556.0 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสงขลา4,166.208,426.43-102.3 %0.01,308.141,244.804.8 %2.0
สถาบันพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยภาคใต้4,166.2010,715.00-157.2 %0.01,308.14344.7073.6 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 149,219.039,583.4980.5 %5.0994.17589.9540.7 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 238,139.0210,535.1772.4 %5.01,217.08323.0073.5 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 390,480.379,064.4590.0 %5.01,687.26692.6458.9 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 (จังหวัดสงขลา และสตูล)27,042.097,267.0073.1 %5.064,790.47630.4499.0 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 3 จังหวัดสงขลา4,822.797,896.00-63.7 %0.0449.92205.3054.4 %5.0
โสตศึกษาจังหวัดสงขลา45,512.3910,574.5576.8 %5.0275.94266.553.4 %1.5
โรงเรียนสงขลาพัฒนาปัญญา16,194.3713,329.0017.7 %5.0250.98181.9827.5 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเทคนิคจะนะ30,255.8117,196.0043.2 %5.0877.72540.7038.4 %5.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา139,171.7336,479.0073.8 %5.0918.79733.2020.2 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสงขลา20,712.0720,596.000.6 %0.5910.54410.8554.9 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพหลวงประธานราษฎร์นิกร30,644.2328,325.017.6 %3.5938.91405.5056.8 %5.0
วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างสงขลา26,782.5525,922.003.2 %1.5923.51113.0587.8 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพนาทวีไม่ครบ17,262.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ288.40ประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยการอาชีพสมเด็จเจ้าพะโคะ23,026.1613,650.0040.7 %5.0755.64320.4257.6 %5.0
ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาการอาชีวศึกษาภาคใต้2,898.281,551.5546.5 %5.01,375.7780.5094.1 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา17,699.8129,704.03-67.8 %0.02,340.302,257.203.6 %1.5
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 จังหวัดสงขลา7,409.2612,515.00-68.9 %0.02,755.741,545.9843.9 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 12 สงขลา41,992.1122,572.0246.2 %5.01,004.74437.8756.4 %5.0
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 123,871.081,099.0071.6 %5.01,191.75419.4764.8 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสงขลา 3,383.374,565.50-34.9 %0.0645.12767.47-19.0 %0.0
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 11(จ.สงขลา)5,504.056,333.39-15.1 %0.01,793.70441.8775.4 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่เขต 1 สงขลา4,039.955,837.76-44.5 %0.01,458.29448.0069.3 %5.0
ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 5 (สงขลา)2,801.491,880.0032.9 %5.0443.2090.1679.7 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสงขลา2,807.64621.0077.9 %5.0566.510.9599.8 %5.0
ตำรวจภูธรภาค 944,040.3837,163.0015.6 %5.018,266.544,755.5074.0 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดสงขลา17,144.2118,235.44-6.4 %0.05,234.886,455.82-23.3 %0.0
รวม 1,893,873 1,193,719 36.97 % 245,517 67,750 72.41 %