จังหวัดสตูล
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสตูล1,783.841,029.0042.3 %5.0392.65152.9561.0 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดสตูล29,995.4112,051.0059.8 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สตูล3,104.944,047.36-30.4 %0.0506.75279.3044.9 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดสตูล2,962.451,096.0063.0 %5.0506.750.9599.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สตูล9,295.937,129.8423.3 %5.01,818.85705.8561.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองสตูล4,677.16139.0097.0 %5.0215.7357.0073.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาควนโดน3,754.67490.0086.9 %5.0167.7874.1055.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาควนกาหลง4,005.62299.0092.5 %5.0258.6495.0063.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าแพ4,242.75431.0089.8 %5.0179.7576.0057.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาละงู3,884.75606.0084.4 %5.0295.3476.0074.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาทุ่งหว้า4,670.62596.0087.2 %5.0355.6576.0078.6 %5.0
ด่านศุลกากรสตูล11,233.378,418.1825.1 %5.0726.64534.8026.4 %5.0
ด่านศุลกากรวังประจัน4,287.855,383.00-25.5 %0.0510.07247.0051.6 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สตูล3,459.921,576.0054.4 %5.0715.93478.8033.1 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสตูล2,805.271,067.7061.9 %5.0430.6952.2587.9 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดสตูล4,627.902,029.0056.2 %5.01,191.33755.2536.6 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสตูล3,056.581,528.0050.0 %5.0544.78168.2369.1 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดสตูล3,241.611,140.0064.8 %5.0601.83420.8530.1 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสตูล2,696.991,907.0029.3 %5.0392.65719.86-83.3 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดสตูล4,156.454,240.00-2.0 %0.0879.64561.4536.2 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสตูล4,138.561,703.0058.9 %5.0982.15533.9045.6 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสตูล2,924.001,355.0053.7 %5.0449.70152.9566.0 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดสตูล4,369.188,683.91-98.8 %0.0865.18750.5013.3 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสตูล3,406.202,170.0036.3 %5.0688.64159.6076.8 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาสตูล 2,122.831,347.0036.5 %5.045.0492.06-104.4 %0.0
สำนักงานสถิติจังหวัดสตูล3,221.77780.0075.8 %5.0620.840.9599.8 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดสตูล2,971.351,070.5064.0 %5.0506.750.9599.8 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสตูล3,762.033,528.206.2 %3.0734.94200.4572.7 %5.0
สำนักงานจังหวัดสตูล5,799.5214,815.00-155.5 %0.01,229.361,449.00-17.9 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดสตูล4,424.982,067.0053.3 %5.01,058.21395.0562.7 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสตูล3,273.231,245.0062.0 %5.0639.86125.4080.4 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดสตูล6,532.6110,826.35-65.7 %0.01,153.2975.2493.5 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัด สตูล10,794.86958.0091.1 %5.0601.83182.4069.7 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสตูล3,557.922,681.0024.6 %5.0753.96305.7759.4 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสตูล3,002.541,629.0045.7 %5.0525.77452.1914.0 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสตูล3,600.081,550.0056.9 %5.0757.06472.0537.6 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสตูล3,480.601,833.0047.3 %5.0468.7254.3988.4 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสตูล8,903.739,370.99-5.2 %0.0370.01342.577.4 %3.5
รจจ.สตูล 31,489.5531,549.00-0.2 %0.0616.13579.885.9 %2.5
สำนักงานแรงงานจังหวัดสตูล2,697.65413.0084.7 %5.0354.62171.0051.8 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดสตูล3,395.472,201.0035.2 %5.0677.89413.7139.0 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสตูล3,131.101,133.0063.8 %5.0563.80186.2067.0 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสตูล4,271.763,834.7910.2 %5.0715.93510.1528.7 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสตูล4,284.141,953.0054.4 %5.0620.8581.5786.9 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสตูล5,265.983,832.0027.2 %5.0770.65411.4046.6 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล51,443.227,472.0185.5 %5.01,268.60393.3069.0 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสตูล4,134.512,323.8943.8 %5.0320.44493.03-53.9 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคสตูล51,119.7628,182.0044.9 %5.0964.87253.7073.7 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสตูล23,308.3913,508.9242.0 %5.0643.79766.31-19.0 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพละงู34,566.6812,158.0064.8 %5.0577.04187.7667.5 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล9,567.6212,819.44-34.0 %0.01,260.61932.4026.0 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสตูล 3,231.181,552.3052.0 %5.0601.83346.7342.4 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสตูล2,589.44582.0077.5 %5.0354.6252.2585.3 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดสตูล32,773.237,793.3876.2 %5.02,486.512,591.10-4.2 %0.0
รวม 459,500 254,124 44.70 % 35,941 19,648 45.33 %