จังหวัดตรัง
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดตรัง2,454.71540.0078.0 %5.0399.31189.4952.5 %5.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์ แห่งประเทศไทยจังหวัดตรัง8,377.924,815.8942.5 %5.0125.16183.99-47.0 %0.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.ตรัง19,062.247,946.2558.3 %5.071.29300.10-321.0 %0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ตรัง2,992.441,119.0062.6 %5.0627.49100.7084.0 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดตรัง2,990.302,653.0011.3 %5.0665.5236.3094.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ตรัง11,314.495,391.0052.4 %5.02,414.98734.3569.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองตรัง5,249.781,480.0071.8 %5.0303.0785.0371.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากันตัง4,017.13993.0075.3 %5.0275.5086.6068.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาห้วยยอด3,894.18777.0080.0 %5.0315.4287.0572.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาย่านตาขาว4,246.10543.0087.2 %5.0255.0786.5466.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสิเกา3,698.88375.0089.9 %5.0253.0186.9065.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปะเหลียน3,713.45332.0091.1 %5.0314.7487.0272.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขารัษฎา3,688.09195.0094.7 %5.0263.8373.0772.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวังวิเศษ3,682.22525.0085.7 %5.0317.36109.0065.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานาโยง3,649.61251.0093.1 %5.0139.786.5895.3 %5.0
ด่านศุลกากรกันตัง10,828.384,272.9060.5 %5.0770.76121.6084.2 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ตรัง4,263.684,381.28-2.8 %0.01,102.89352.4568.0 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดตรัง2,770.482,125.0023.3 %5.0513.39264.7248.4 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดตรัง3,983.881,581.0060.3 %5.01,045.82690.0634.0 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดตรัง3,022.68809.0073.2 %5.0685.23153.9077.5 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดตรัง3,421.17959.0072.0 %5.0589.45292.0050.5 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตรัง4,258.871,903.0055.3 %5.01,140.92627.0045.0 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดตรัง1,647.192,340.00-42.1 %0.0432.69152.0064.9 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดตรัง5,567.563,313.0640.5 %5.01,235.981,303.40-5.5 %0.0
ส.ป.ก.ตรัง3,477.981,807.5048.0 %5.0836.66444.7946.8 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดตรัง6,548.5911,693.08-78.6 %0.01,369.11268.8580.4 %5.0
ท่าอากาศยานตรัง150,914.30142,550.005.5 %2.5433.81334.8522.8 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดตรัง3,340.012,504.0025.0 %5.0760.60172.2377.4 %5.0
สำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต 6 ตรัง5,110.782,977.6141.7 %5.04,235.140.00100.0 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาตรัง 4,479.441,918.0057.2 %5.073.7142.0642.9 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดตรัง2,893.05526.0081.8 %5.0703.540.9599.9 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดตรัง2,905.13954.0067.2 %5.0589.45194.3367.0 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดตรัง3,335.853,167.005.1 %2.5798.62155.6080.5 %5.0
สำนักงานจังหวัดตรัง5,914.5720,856.66-252.6 %0.01,654.352,049.00-23.9 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดตรัง4,688.223,538.0024.5 %5.01,350.09261.4680.6 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดตรัง4,943.081,250.0074.7 %5.0760.60185.5675.6 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดตรัง6,030.099,964.99-65.3 %0.01,388.81111.1592.0 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตรัง4,011.071,894.0052.8 %5.01,064.84350.5567.1 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดตรัง3,862.853,088.0020.1 %5.0931.74469.7549.6 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตรัง3,392.301,664.0050.9 %5.0798.62133.0083.3 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดตรัง3,983.652,239.0043.8 %5.01,026.82488.3052.4 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดตรัง3,087.493,806.00-23.3 %0.0627.49100.7084.0 %5.0
สพ.ตรัง11,799.2810,123.0014.2 %5.0966.33345.8064.2 %5.0
รจจ.ตรัง 145,732.3051,029.0165.0 %5.01,047.18942.4510.0 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดตรัง2,627.58608.0076.9 %5.0456.3438.9591.5 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดตรัง3,744.102,284.0039.0 %5.0912.73186.2079.6 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดตรัง2,815.82790.0071.9 %5.0551.41251.7554.3 %5.0
สปส.จ.ตรัง5,112.374,414.0013.7 %5.0969.76372.4061.6 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดตรัง3,489.39985.0071.8 %5.0665.52191.9071.2 %5.0
สำนักงานกศน.จังหวัดตรัง4,388.265,219.37-18.9 %0.0760.58656.4513.7 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาตรัง17,575.574,567.0574.0 %5.0713.69398.4544.2 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 112,820.2711,118.2713.3 %5.01,224.79265.0078.4 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 228,820.729,289.3567.8 %5.01,353.51784.7042.0 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 (จังหวัดตรัง และกระบี่)29,809.357,540.2874.7 %5.02,408.80820.4365.9 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 46,475.643,812.9541.1 %5.0335.34277.4017.3 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคตรัง72,824.3437,780.0048.1 %5.01,317.61595.1554.8 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตรัง23,769.5225,058.01-5.4 %0.0723.25802.25-10.9 %0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างตรัง17,507.7313,013.5725.7 %5.0647.05589.558.9 %4.0
วิทยาลัยการอาชีพกันตัง16,851.9214,364.8614.8 %5.0576.78903.83-56.7 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพตรัง50,721.3814,988.0070.5 %5.0668.10496.0025.8 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพปะเหลียน14,753.006,783.0054.0 %5.0621.83103.5583.3 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพห้วยยอด49,550.7518,324.0063.0 %5.0755.68294.2561.1 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง9,574.2314,894.00-55.6 %0.01,767.95709.8759.8 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 12/1ตรัง34,970.1618,174.0048.0 %5.0712.11226.5868.2 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตรัง 3,537.831,915.0045.9 %5.0855.66617.5027.8 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดตรัง2,635.35749.0071.6 %5.0475.36127.5373.2 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดตรัง34,184.1610,411.9969.5 %5.03,989.867,528.32-88.7 %0.0
รวม 951,805 554,254 41.77 % 54,905 30,499 44.45 %