จังหวัดพัทลุง
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพัทลุง2,410.70798.0066.9 %5.0333.06103.7968.8 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดพัทลุง16,206.381,448.7991.1 %5.062.8490.07-43.3 %0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่พัทลุง3,242.362,100.0035.2 %5.0653.91212.8067.5 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดพัทลุง3,579.031,461.0059.2 %5.0599.280.9599.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่พัทลุง12,082.136,825.0243.5 %5.02,329.76581.7575.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปากพะยูน3,841.04391.0089.8 %5.0328.4350.9484.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาควนขนุน 3,815.03393.0089.7 %5.0243.8529.5787.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเขาชัยสน3,701.89364.0090.2 %5.0228.5536.3084.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาตะโหมด3,755.86400.0089.3 %5.0241.2883.8765.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีบรรพต3,774.89275.0092.7 %5.0383.9672.5881.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาป่าบอน3,702.39183.0095.1 %5.0282.4672.9474.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางแก้ว3,672.78246.0093.3 %5.0126.8264.8048.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาป่าพะยอม3,731.54375.0090.0 %5.0204.1370.3965.5 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พัทลุง4,107.904,404.88-7.2 %0.0867.45416.1052.0 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พัทลุง สาขาตะโหมด2,438.66662.0072.9 %5.0400.49370.507.5 %3.5
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดพัทลุง4,946.952,144.0056.7 %5.0809.44540.2033.3 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดพัทลุง3,030.831,249.0058.8 %5.0446.86449.58-0.6 %0.0
สำนักงานประมงจังหวัดพัทลุง3,499.0210,171.00-190.7 %0.0694.36623.2010.2 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพัทลุง3,503.712,097.0040.1 %5.0846.511,021.25-20.6 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดพัทลุง2,324.542,472.00-6.3 %0.0541.19109.3479.8 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพัทลุง4,847.143,841.0020.8 %5.01,359.921,338.131.6 %0.5
ส.ป.ก. พัทลุงไม่ครบ2,792.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ228.72ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดพัทลุง13,657.5211,065.9319.0 %5.01,207.81328.6472.8 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพัทลุง3,487.593,098.5611.2 %5.0751.43351.5053.2 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาพัทลุง1,793.58887.0050.5 %5.045.5489.30-96.1 %0.0
สำนักงานสถิติจังหวัดพัทลุง2,669.43316.0088.2 %5.0447.1635.2392.1 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดพัทลุง2,976.861,129.1462.1 %5.0485.20395.4818.5 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพัทลุง3,470.062,283.9034.2 %5.0713.38384.7546.1 %5.0
สำนักงานจังหวัดพัทลุง15,979.9829,899.95-87.1 %0.01,188.801,388.02-16.8 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดพัทลุง5,217.832,949.0043.5 %5.01,379.64406.7670.5 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพัทลุง3,556.771,974.0044.5 %5.0580.65577.990.5 %0.5
สำนักงานที่ดินจังหวัดพัทลุง5,763.227,117.25-23.5 %0.01,226.8161.9794.9 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพัทลุง3,788.05691.0081.8 %5.0922.57228.0075.3 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพัทลุง3,244.052,385.0026.5 %5.0675.37481.7028.7 %5.0
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดพัทลุง3,534.022,022.0042.8 %5.0639.14174.9672.6 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพัทลุง4,583.742,232.0051.3 %5.0960.61327.9065.9 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดพัทลุง5,075.584,664.808.1 %4.0656.3558.2291.1 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดพัทลุง10,934.961,926.0082.4 %5.02,919.44368.2587.4 %5.0
เรือนจำกลางพัทลุง 42,366.0928,934.5731.7 %5.0837.96371.2955.7 %5.0
ทสป.บ้านนาวง 9,185.9010,328.97-12.4 %0.0411.60430.10-4.5 %0.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดพัทลุง2,551.83718.0071.9 %5.0390.1360.0084.6 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพัทลุงไม่ครบ570.60ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ92.63ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดพัทลุง3,767.213,427.519.0 %4.5770.45184.5076.1 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพัทลุง3,240.68304.0090.6 %5.0637.33143.4577.5 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 222,760.417,245.7768.2 %5.01,159.24451.3561.1 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 152,360.5011,012.6379.0 %5.01,071.92654.7538.9 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดพัทลุง13,427.712,428.0081.9 %5.0225.66369.62-63.8 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง85,369.1962,136.0027.2 %5.01,567.52350.6277.6 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคป่าพะยอม25,127.6914,686.0041.6 %5.0684.2277.7888.6 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง187,776.4420,360.4089.2 %5.03,868.76539.2986.1 %5.0
วิทยาลัยสารพัดช่างพัทลุง19,976.647,629.5261.8 %5.0602.32100.6583.3 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพควนขนุน18,072.11225.6498.8 %5.0498.74521.90-4.6 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพบางแก้ว 34,744.6411,063.0068.2 %5.0581.20349.4739.9 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง28,497.9416,026.0043.8 %5.01,794.691,735.293.3 %1.5
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพัทลุง 3,292.252,013.9038.8 %5.0687.31372.6045.8 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพัทลุง2,797.88964.0065.5 %5.0481.796.7598.6 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดพัทลุง18,533.2215,818.0014.7 %5.05,292.442,056.5561.1 %5.0
รวม 759,796 332,264 56.27 % 48,348 20,774 57.03 %