จังหวัดปัตตานี
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดปัตตานี2,669.64240.0091.0 %5.0369.29101.6572.5 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.ปัตตานี13,235.848,162.1138.3 %5.075.1654.3727.7 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ปัตตานี2,961.363,485.85-17.7 %0.0464.37152.8067.1 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดปัตตานี2,902.712,038.0029.8 %5.0540.450.9599.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ปัตตานี21,986.9712,771.4041.9 %5.02,461.07342.0086.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองปัตตานี4,685.101,016.0078.3 %5.0192.1852.2572.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสายบุรี3,752.07267.0092.9 %5.0257.44170.0533.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขายะรัง3,830.85571.0085.1 %5.0169.3431.3581.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโคกโพธิ์3,737.61700.0081.3 %5.0198.0448.4575.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองจิก3,782.55400.0089.4 %5.0158.2876.0052.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขายะหริ่ง3,676.35369.0090.0 %5.0149.6885.5042.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปะนาเระ3,704.88292.0092.1 %5.0196.1085.5056.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขามายอ3,738.72284.0092.4 %5.0190.53122.5535.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาทุ่งยางแดง3,639.41326.0091.0 %5.0195.99163.4016.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาไม้แก่น3,639.45165.0095.5 %5.0233.41194.7516.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่ลาน3,871.56242.0093.7 %5.0171.6992.1546.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากะพ้อ3,643.32240.0093.4 %5.0250.21152.0039.3 %5.0
ด่านศุลกากรปัตตานี2,993.164,122.40-37.7 %0.0483.39118.7575.4 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ปัตตานี4,194.061,390.0066.9 %5.0654.55217.5566.8 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ปัตตานี สาขามายอ2,769.93719.0074.0 %5.0392.42223.2543.1 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดปัตตานี5,141.131,020.0080.2 %5.01,339.12871.1534.9 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดปัตตานี3,128.281,121.0064.2 %5.0559.47318.2543.1 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดปัตตานี3,249.33751.0076.9 %5.0578.4876.0086.9 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดปัตตานี3,738.662,147.0042.6 %5.0749.61544.8227.3 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดปัตตานี3,334.312,811.0015.7 %5.0516.06185.9064.0 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดปัตตานี4,801.083,590.0625.2 %5.01,244.04993.7020.1 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี3,405.241,987.1741.6 %5.0673.55277.4058.8 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดปัตตานี13,864.4112,315.0011.2 %5.01,225.03155.1287.3 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดปัตตานี3,810.632,285.2040.0 %5.0844.690.9599.9 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาปัตตานี2,289.901,150.0049.8 %5.043.2037.4113.4 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดปัตตานี3,410.01800.0076.5 %5.0501.850.9599.8 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดปัตตานี2,757.36210.0092.4 %5.0407.36104.5074.3 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดปัตตานี5,269.653,344.0036.5 %5.0730.6152.4092.8 %5.0
สำนักงานจังหวัดปัตตานี7,085.80706.0090.0 %5.01,890.593,688.95-95.1 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดปัตตานี7,851.454,806.0038.8 %5.01,605.35741.0053.8 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดปัตตานี3,808.95860.0077.4 %5.0749.63351.1453.2 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดปัตตานี7,229.798,556.80-18.4 %0.01,605.35107.3593.3 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัด ปัตตานี10,661.731,332.0087.5 %5.0540.44505.126.5 %3.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดปัตตานี4,071.241,220.0070.0 %5.0806.68532.0034.1 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดปัตตานี8,434.231,060.0087.4 %5.0996.82186.2081.3 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดปัตตานี4,344.152,107.0051.5 %5.0882.74403.7554.3 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดปัตตานี2,875.982,287.0020.5 %5.0445.37187.1258.0 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดปัตตานี31,790.1011,040.0065.3 %5.0548.24347.7036.6 %5.0
เรือนจำกลางปัตตานี66,089.6344,107.0033.3 %5.0924.981,002.45-8.4 %0.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดปัตตานี3,084.631,080.0065.0 %5.0540.44217.8559.7 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดปัตตานี4,626.772,598.0043.8 %5.0996.84416.1258.3 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดปัตตานี3,139.441,392.6055.6 %5.0559.45168.1569.9 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดปัตตานี12,279.245,442.8255.7 %5.01,167.98383.8067.1 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดปัตตานี3,947.822,500.0036.7 %5.0901.76289.0068.0 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดปัตตานี4,390.32683.1684.4 %5.0901.76690.6023.4 %5.0
ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดนปัตตานี7,411.142,972.0059.9 %5.01,047.61230.7078.0 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 346,447.258,685.5081.3 %5.0714.94396.9644.5 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 171,310.848,954.5887.4 %5.0707.71291.8558.8 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 230,639.789,144.5870.2 %5.0853.28705.8517.3 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดปัตตานี6,232.064,043.8435.1 %5.0555.91101.6581.7 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคปัตตานี58,001.7932,320.0044.3 %5.0993.66887.3010.7 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกปัตตานี79,406.3222,201.0072.0 %5.0696.22592.8014.9 %5.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี57,760.0615,987.0072.3 %5.0575.74337.9041.3 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพปัตตานี75,284.3117,928.6276.2 %5.0619.53293.5552.6 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพสายบุรี47,950.1512,555.9973.8 %5.0573.04691.33-20.6 %0.0
วิทยาลัยเทคโนโลยีการเกษตรและประมงปัตตานี90,427.2518,048.9080.0 %5.0594.621,825.79-207.1 %0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปัตตานี12,700.6812,346.072.8 %1.01,384.691,315.445.0 %2.5
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปัตตานี 3,130.321,513.4051.7 %5.0559.47334.4740.2 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดปัตตานี2,515.77553.0078.0 %5.0350.28179.3248.8 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดปัตตานี45,464.6111,880.0073.9 %5.06,935.0011,600.00-67.3 %0.0
รวม 978,009 342,245 65.01 % 50,443 36,107 28.42 %