จังหวัดยะลา
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดยะลา3,760.79168.0095.5 %5.0501.65330.2434.2 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.ยะลา69,213.6916,872.7975.6 %5.01,044.04525.1049.7 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย อ.เบตง จ. ยะลา22,617.8114,274.3036.9 %5.0403.95170.6257.8 %5.0
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยช่อง11 (ยะลา)57,394.528,261.9585.6 %5.0983.56556.7343.4 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ยะลา2,794.061,693.0039.4 %5.0501.65180.2664.1 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดยะลา4,243.3395.0097.8 %5.0508.3845.3491.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ยะลา22,718.8510,146.7155.3 %5.01,510.54400.7973.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขารามัน3,745.01451.0088.0 %5.0172.92106.4038.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขายะหา3,714.38515.0086.1 %5.0182.33104.5042.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากาบัง3,709.22235.0093.7 %5.0245.06142.5041.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบันนังสตา3,710.31487.0086.9 %5.0258.15118.7554.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาธารโต3,676.46226.0093.9 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเบตง3,993.81598.0085.0 %5.0300.3432.3089.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองยะลาไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0482.630.9599.8 %5.0
ด่านศุลกากรเบตง11,487.757,988.9930.5 %5.0998.36392.7460.7 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ยะลา3,160.492,131.0032.6 %5.0610.14534.8512.3 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดยะลาไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0319.1378.8575.3 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดยะลา4,839.472,530.0047.7 %5.01,344.601,662.50-23.6 %0.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดยะลา3,462.881,331.0061.6 %5.0633.37163.4074.2 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดยะลา3,075.93668.0078.3 %5.0653.78153.3376.5 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดยะลา4,642.212,345.0049.5 %5.01,026.8976.0092.6 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดยะลา6,794.247,266.00-6.9 %0.01,531.96220.5585.6 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดยะลา4,702.672,621.0044.3 %5.01,281.31789.4538.4 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดยะลา3,033.261,812.5040.2 %5.0596.7399.1783.4 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดยะลา13,874.7113,897.08-0.2 %0.01,376.39369.5973.1 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดยะลา4,003.392,456.0038.7 %5.0996.070.9599.9 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยายะลาไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.050.39105.60-109.6 %0.0
สำนักงานสถิติจังหวัดยะลา2,485.27643.0074.1 %5.0463.6247.1689.8 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดยะลา2,283.04472.0079.3 %5.0330.51197.3740.3 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดยะลา3,697.543,517.004.9 %2.0862.9596.7088.8 %5.0
สำนักงานจังหวัดยะลา4,566.084,845.00-6.1 %0.01,224.26405.2966.9 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดยะลา11,098.084,641.2458.2 %5.02,555.38292.3688.6 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดยะลา3,523.521,599.0054.6 %5.0881.9772.5491.8 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดยะลา10,301.147,918.6423.1 %5.01,189.13135.7188.6 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดยะลา11,048.241,219.0089.0 %5.0729.84297.6359.2 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดยะลา4,409.953,581.0918.8 %5.0843.94115.0086.4 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดยะลา5,064.572,257.0055.4 %5.0767.92134.1082.5 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดยะลา5,567.442,852.2348.8 %5.0977.05322.0567.0 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดยะลา2,942.492,541.3013.6 %5.0520.6743.2991.7 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดยะลา10,242.413,068.0070.0 %5.0795.68322.0559.5 %5.0
รจก.ยะลา 26,134.8447,311.68-81.0 %0.0694.19206.7070.2 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดยะลา4,205.443,772.0010.3 %5.0558.70200.0064.2 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดยะลา3,230.232,366.0026.8 %5.0672.79110.2083.6 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดยะลา2,980.801,632.0045.2 %5.0459.23116.8574.6 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดยะลา4,126.554,779.41-15.8 %0.0996.07294.1570.5 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดยะลา4,380.6811,172.00-155.0 %0.01,154.96421.8063.5 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดยะลา5,612.031.00100.0 %5.01,072.131.0099.9 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษายะลา17,631.614,173.8476.3 %5.0432.0416.6396.2 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต316,994.404,947.2970.9 %5.01,651.06341.1079.3 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 173,521.0816,562.1077.5 %5.0993.01283.7771.4 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 219,103.0110,366.2145.7 %5.01,123.09237.3578.9 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 29,583.073,238.1466.2 %5.0434.09422.752.6 %1.0
วิทยาลัยเทคนิคยะลา61,320.7661,130.000.3 %0.51,270.96838.8534.0 %5.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษายะลา26,945.0729,893.00-10.9 %0.0648.50200.4569.1 %5.0
วิทยาลัยสารพัดช่างยะลา19,669.3814,887.0024.3 %5.0613.47403.7534.2 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพรามัน23,194.5912,972.0044.1 %5.0649.55142.5078.1 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพเบตง33,577.5614,600.0056.5 %5.0957.95106.4088.9 %5.0
สำนักงานสาธารสุขจังหวัดยะลา18,922.456,021.0668.2 %5.01,815.711,975.35-8.8 %0.0
ศูนย์อนามัยที่ 12 ยะลา36,879.1636,341.251.5 %0.5950.96718.2324.5 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดยะลา 3,694.913,177.0014.0 %5.0672.79434.1535.5 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดยะลา2,593.86210.0091.9 %5.0463.62238.3648.6 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดยะลา82,342.0218,597.9977.4 %5.021,480.788,066.1062.4 %5.0
รวม 842,243 446,376 47.00 % 70,423 25,619 63.62 %