จังหวัดนราธิวาส
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนราธิวาส2,702.091,322.0051.1 %5.0462.22357.8722.6 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.นราธิวาส11,489.7519,828.27-72.6 %0.066.19127.20-92.2 %0.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส15,662.838,078.5048.4 %5.098.13205.20-109.1 %0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นราธิวาส3,161.164,770.54-50.9 %0.0481.25126.3573.7 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดนราธิวาส3,134.461,628.0048.1 %5.0369.440.9599.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่นราธิวาส10,270.629,072.0011.7 %5.02,649.06819.8569.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาตากใบ3,832.59743.0080.6 %5.0224.6799.0155.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบาเจาะ3,727.4268.0098.2 %5.0181.41108.9639.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขายี่งอ3,817.3613.0099.7 %5.0160.3836.2977.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาระแงะ4,519.58337.0092.5 %5.0201.2236.2982.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขารือเสาะ3,823.76351.0090.8 %5.0286.0497.9865.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีสาคร3,762.61409.0089.1 %5.0332.1896.8370.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแว้ง3,635.45372.0089.8 %5.0362.7636.3690.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสุคีริน3,755.5128.0099.3 %5.0433.7553.9187.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสุไหงโก-ลก4,167.13899.0078.4 %5.0406.6380.8780.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสุไหงปาดี3,871.38415.0089.3 %5.0252.0099.7560.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาจะแนะ964.0513.0098.7 %5.0222.4958.9073.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเจาะไอร้อง3,781.29275.0092.7 %5.0187.7095.7549.0 %5.0
ด่านศุลกากรสุไหงโก-ลก9,581.4826,637.59-178.0 %0.01,063.64206.6180.6 %5.0
ด่านศุลกากรตากใบ12,076.2817,339.99-43.6 %0.0720.09247.2465.7 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นราธิวาส3,637.005,234.00-43.9 %0.0709.43583.3017.8 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นราธิวาส สาขาเมืองนราธิวาส2,839.351.00100.0 %5.0371.25211.8542.9 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นราธิวาส สาขาระแงะ2,606.24511.0080.4 %5.0402.7455.0686.3 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นราธิวาส สาขาสุไหงโก-ลก2,608.06779.0070.1 %5.0500.83340.1032.1 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนราธิวาส2,882.55668.8076.8 %5.0519.22172.9866.7 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดนราธิวาสไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนราธิวาส3,347.77850.0074.6 %5.0728.45220.4069.7 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดนราธิวาส6,757.36939.1086.1 %5.0667.14512.7523.1 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนราธิวาส4,126.401,955.0052.6 %5.01,051.72766.6827.1 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดนราธิวาส2,088.602,577.21-23.4 %0.0502.141.8599.6 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนราธิวาส4,708.382,329.0050.5 %5.01,336.970.9599.9 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดนราธิวาส3,432.461,059.9069.1 %5.0766.48355.3053.6 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดนราธิวาส9,389.6810,772.42-14.7 %0.01,298.93331.5874.5 %5.0
ท่าอากาศยานนราธิวาส93,941.67121,498.18-29.3 %0.0644.29335.7047.9 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนราธิวาส3,436.162,335.0032.0 %5.0766.48433.4143.5 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยานราธิวาส11,284.004,272.0062.1 %5.071.9272.15-0.3 %0.0
สำนักงานสถิติจังหวัดนราธิวาส3,340.971,127.0066.3 %5.0728.4524.5996.6 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดนราธิวาส2,837.96824.0071.0 %5.0519.27108.2079.2 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดนราธิวาส24,850.672,962.4088.1 %5.09,684.9879.8099.2 %5.0
สำนักงานจังหวัดนราธิวาส15,633.1922,355.00-43.0 %0.03,504.783,517.10-0.4 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดนราธิวาส5,225.615,082.002.7 %1.01,508.101,826.92-21.1 %0.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนราธิวาส5,690.841,593.0072.0 %5.0804.52337.0658.1 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดนราธิวาส6,776.018,475.00-25.1 %0.01,241.88152.1487.7 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัด นราธิวาส7,665.20940.0087.7 %5.0709.43123.5082.6 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนราธิวาส3,792.394,155.00-9.6 %0.0842.54809.403.9 %1.5
สำนักงานส่งเสิรมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนราธิวาส4,200.862,173.0048.3 %5.0880.58132.1985.0 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนราธิวาส4,810.262,803.0041.7 %5.01,298.93290.7477.6 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนราธิวาส2,910.242,535.0012.9 %5.0538.2973.1386.4 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนราธิวาส11,146.515,700.0048.9 %5.0493.53539.28-9.3 %0.0
รจจ.นราธิวาส 45,721.5541,625.809.0 %4.5771.72202.7473.7 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดนราธิวาส2,745.323,813.00-38.9 %0.0557.30138.2575.2 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดนราธิวาส4,274.823,588.0016.1 %5.01,070.74152.0085.8 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนราธิวาส3,175.782,155.0032.1 %5.0652.38213.7567.2 %5.0
สปส.จ.นราธิวาส6,035.614,578.7924.1 %5.01,260.87465.5063.1 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนราธิวาส4,689.522,351.0049.9 %5.01,279.9150.4296.1 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดนราธิวาส4,475.773,356.2025.0 %5.0899.59253.7071.8 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 15 (จังหวัดนราธิวาส ปัตตานี และยะลา)65,427.577,614.6688.4 %5.02,569.46297.1488.4 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 314,260.268,122.1643.0 %5.0965.67256.5073.4 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 192,409.8913,999.1384.9 %5.01,200.49253.6578.9 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 242,512.619,879.6276.8 %5.01,846.57930.0549.6 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนราธิวาส1,328.692,941.00-121.3 %0.0299.79315.19-5.1 %0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างนราธิวาส28,235.347,290.0074.2 %5.0776.27424.5245.3 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพสุไหงโก-ลก99,234.8114,232.9085.7 %5.0864.72888.01-2.7 %0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส12,280.4513,598.00-10.7 %0.01,907.182,417.50-26.8 %0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนราธิวาส 3,134.922,069.3534.0 %5.0671.40514.1523.4 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนราธิวาส2,616.25512.4780.4 %5.0462.24151.6867.2 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดนราธิวาส51,837.8218,406.0064.5 %5.06,181.476,422.00-3.9 %0.0
รวม 852,100 469,239 44.93 % 66,492 29,747 55.26 %