จังหวัดบึงกาฬ
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดบึงกาฬ2,614.80495.0081.1 %5.0380.94140.6363.1 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบึงกาฬ 7,262.235,717.6021.3 %5.044.52106.02-138.1 %0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่บึงกาฬ3,324.064,681.20-40.8 %0.0350.27209.4740.2 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดบึงกาฬ3,429.271,984.0042.1 %5.0609.1371.4688.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่บึงกาฬ6,642.954,349.7634.5 %5.01,293.711,089.7015.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองบึงกาฬ4,270.97672.0084.3 %5.0418.9746.5288.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพรเจริญ4,055.31548.0086.5 %5.0251.3174.8870.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโซ่พิสัย4,048.52539.0086.7 %5.0393.05107.3972.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเซกา4,229.14604.0085.7 %5.0551.2750.2190.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปากคาด4,074.91953.0076.6 %5.0258.0871.8472.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบึงโขงหลง4,021.62459.0088.6 %5.0338.9296.4771.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีวิไล4,061.16457.0088.7 %5.0220.7668.1469.1 %5.0
ด่านศุลกากรบึงกาฬ7,354.187,998.09-8.8 %0.0849.1246.8294.5 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่บึงกาฬไม่ครบ5,384.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ552.72ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดบึงกาฬ2,801.36701.0075.0 %5.0418.97447.68-6.9 %0.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดบึงกาฬ3,619.592,651.0026.8 %5.0856.34303.5764.6 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดบึงกาฬ3,235.561,017.0068.6 %5.0590.12549.146.9 %3.0
สำนักงานประมงจังหวัดบึงกาฬ2,909.16920.0068.4 %5.0457.01424.497.1 %3.5
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดบึงกาฬไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดบึงกาฬไม่ครบ1,484.17ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ319.34ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดบึงกาฬ4,709.192,698.6142.7 %5.01,084.53465.3657.1 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดบึงกาฬ (ส.ป.ก.บึงกาฬ)3,655.872,077.0043.2 %5.0685.2053.5692.2 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดบึงกาฬ5,958.166,928.49-16.3 %0.0856.3472.1391.6 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดบึงกาฬ4,808.781,945.0059.6 %5.0666.18295.0955.7 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดบึงกาฬ3,422.32955.0072.1 %5.0666.1871.4689.3 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดบึงกาฬ3,088.58881.0071.5 %5.0514.05320.0337.7 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดบึงกาฬไม่ครบ3,500.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ132.70ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานจังหวัดบึงกาฬไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดบึงกาฬไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดบึงกาฬ5,915.32ไม่ครบประเมินไม่ได้0.51,521.90ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานที่ดินจังหวัดบึงกาฬไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดบึงกาฬ11,330.54445.0096.1 %5.0514.05139.2372.9 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดบึงกาฬไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดบึงกาฬ4,512.803,220.0028.6 %5.0856.34508.6040.6 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดบึงกาฬ5,070.322,009.0060.4 %5.0837.33430.2048.6 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดบึงกาฬ2,957.051,306.0055.8 %5.0476.0253.3988.8 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดบึงกาฬ11,760.122,637.0077.6 %5.0938.63709.4424.4 %5.0
รจจ.บึงกาฬ 40,676.3334,580.7715.0 %5.0762.90575.4424.6 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดบึงกาฬ3,989.45963.0075.9 %5.0437.99163.0462.8 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดบึงกาฬไม่ครบ3,293.58ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ288.80ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดบึงกาฬ5,696.161,213.0078.7 %5.01,407.81115.0491.8 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดบึงกาฬไม่ครบ2,973.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ564.83ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดบึงกาฬ4,312.141,683.4161.0 %5.0932.4147.7094.9 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดบึงกาฬไม่ครบ3,518.16ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ237.50ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ156,558.2213,804.8991.2 %5.01,635.741,243.6524.0 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดบึงกาฬไม่ครบ3,787.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ239.40ประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยการอาชีพเซกาไม่ครบ6,736.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเทคนิคบึงกาฬไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบึงกาฬไม่ครบ18,843.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ1,153.16ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดบึงกาฬ3,463.42913.0073.6 %5.0609.13306.6349.7 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดบึงกาฬไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ตำรวจภูธรจังหวัดบึงกาฬไม่ครบ12,159.99ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ2,695.04ประเมินไม่ได้0.0
รวม 347,924 113,007 0.00 % 22,163 9,474 0.00 %