จังหวัดชัยนาท
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดชัยนาท2,675.66668.0075.0 %5.0126.58139.89-10.5 %0.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.ชัยนาท14,317.577,587.0047.0 %5.0123.9931.5274.6 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ชัยนาท3,349.602,388.0028.7 %5.0563.42105.9381.2 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดชัยนาท3,307.112,310.0030.2 %5.0544.4036.5993.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ชัยนาท10,584.439,906.006.4 %3.02,503.02551.4878.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวัดสิงห์4,049.78622.0084.6 %5.0187.000.9599.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสรรพยา4,846.03850.0082.5 %5.0190.84107.7143.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขามโนรมย์4,020.32427.0089.4 %5.0172.73135.3821.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสรรคบุรี4,668.76725.0084.5 %5.0259.2254.8978.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหันคา4,221.09839.0080.1 %5.0318.0154.9282.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองมะโมง1,800.99173.0090.4 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ชัยนาท4,242.085,347.00-26.0 %0.0811.88476.1241.4 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ชัยนาท สาขาหันคา2,598.67517.0080.1 %5.0335.64184.7145.0 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดชัยนาท4,014.291,755.0056.3 %5.0810.6391.7988.7 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดชัยนาท3,757.004,563.46-21.5 %0.0749.89149.9480.0 %5.0
สำนักชลประทานที่ 1250,885.7127,337.0346.3 %5.018,873.772,850.0084.9 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดชัยนาท3,186.692,058.0035.4 %5.0506.34291.6542.4 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยนาท5,639.403,483.0038.2 %5.01,438.151,355.195.8 %2.5
สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 5 ชัยนาท32,419.2019,258.7240.6 %5.01,526.88247.9483.8 %5.0
สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 1 จังหวัดชัยนาท5,757.754,533.5721.3 %5.01,275.6962.5195.1 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดชัยนาท2,008.214,361.00-117.2 %0.0429.380.9599.8 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดชัยนาท5,039.793,237.0035.8 %5.01,206.25874.4827.5 %5.0
ส.ป.ก.ชัยนาทไม่ครบ2,310.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ241.53ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 74,114.802,188.6446.8 %5.01,351.43657.4151.4 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดชัยนาท4,780.822,159.0854.8 %5.0924.72355.1061.6 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดชัยนาท3,967.63111.0097.2 %5.0810.55381.3752.9 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดชัยนาท3,500.431,428.0059.2 %5.0620.4745.8492.6 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดชัยนาท80,835.201,277.0098.4 %5.04,554.24311.0393.2 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดชัยนาท3,630.923,939.40-8.5 %0.0677.51308.0754.5 %5.0
สำนักงานจังหวัดชัยนาท5,624.505,490.002.4 %1.01,209.96370.5169.4 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดชัยนาท13,067.524,155.0068.2 %5.01,152.92497.0856.9 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดชัยนาทไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดชัยนาท5,347.4011,365.86-112.5 %0.01,133.9092.8691.8 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดชัยนาท11,699.763,639.0068.9 %5.0601.45232.7561.3 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดชัยนาท4,657.823,254.0030.1 %5.0677.49380.2243.9 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดชัยนาท4,732.774,430.006.4 %3.01,057.81636.5639.8 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดชัยนาท3,683.902,898.0021.3 %5.01,154.19422.7663.4 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดชัยนาท3,181.082,901.008.8 %4.0487.360.9599.8 %5.0
สพ.ชัยนาท11,551.361,104.0090.4 %5.0563.42278.9450.5 %5.0
รจจ.ชัยนาท 41,991.8826,686.7136.4 %5.0599.20464.5822.5 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดชัยนาท3,115.833,080.201.1 %0.5430.3168.5984.1 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดชัยนาท3,469.933,008.0013.3 %5.0548.89170.3469.0 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดชัยนาท3,064.022,060.0032.8 %5.0449.32206.6354.0 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดชัยนาท6,260.423,234.0048.3 %5.0848.66248.1570.8 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดชัยนาท3,429.801,457.0057.5 %5.0601.4591.3884.8 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดชัยนาท3,137.561,907.0039.2 %5.0449.32122.4472.8 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาท369,244.289,074.5797.5 %5.01,258.31338.6773.1 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดชัยนาท5,113.213,428.0033.0 %5.0321.67181.1643.7 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคชัยนาท77,518.7060,155.0022.4 %5.01,294.55164.8487.3 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชัยนาท177,661.7725,540.0085.6 %5.03,348.32805.9575.9 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพเนินขามไม่ครบ9,194.69ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ824.57ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยนาท8,950.771,130.1387.4 %5.01,366.541,088.2520.4 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชัยนาท 3,451.39878.0974.6 %5.0601.45270.7555.0 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดชัยนาท4,746.401,290.0072.8 %5.0315.51162.0548.6 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดชัยนาท51,881.215,097.3890.2 %5.02,758.283,204.49-16.2 %0.0
รวม 1,104,803 301,312 72.73 % 65,123 20,364 68.73 %