จังหวัดสระบุรี
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสระบุรี2,886.3941.0098.6 %5.0414.35146.8164.6 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สระบุรี4,106.313,754.118.6 %4.0700.92152.6978.2 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดสระบุรี3,301.601,238.0062.5 %5.0604.5455.1090.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สระบุรี22,455.8819,104.6014.9 %5.04,066.80627.7484.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองสระบุรี8,095.713,015.2062.8 %5.0412.8556.6586.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแก่งคอย4,054.031,293.0068.1 %5.0362.5449.6886.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองแค4,922.932,132.0056.7 %5.0233.66103.1855.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพระพุทธบาท4,364.171,416.0067.6 %5.0246.2854.3577.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านหมอ3,942.441,778.0054.9 %5.0267.2972.9472.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวิหารแดง4,184.43977.0076.7 %5.0186.3636.3380.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขามวกเหล็ก4,247.96900.0078.8 %5.0316.8279.6174.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเสาไห้3,989.43903.0077.4 %5.0120.3836.3569.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองแซง3,966.541,483.0062.6 %5.0158.720.9599.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองโดน3,910.77507.0087.0 %5.0191.7723.5587.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาดอนพุด3,973.82252.0093.7 %5.0194.7436.8881.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวังม่วง3,899.40419.0089.3 %5.0294.6672.4975.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเฉลิมพระเกียรติ4,099.951,016.0075.2 %5.0184.3366.1264.1 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สระบุรี5,479.006,161.80-12.5 %0.01,157.32837.9227.6 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสระบุรี4,054.66807.0080.1 %5.0908.80314.5065.4 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสระบุรี4,490.751.00100.0 %5.0566.51435.3823.1 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดสระบุรี3,063.881.00100.0 %5.0528.51448.1115.2 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสระบุรี3,903.363,134.0019.7 %5.0813.701,718.14-111.2 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดสระบุรี2,550.753,335.40-30.8 %0.0500.53285.8842.9 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสระบุรี5,204.922,901.0044.3 %5.01,346.13821.4739.0 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสระบุรี (ส.ป.ก.สระบุรี)3,742.941,825.0051.2 %5.0775.65370.2652.3 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดสระบุรี10,152.8418,952.01-86.7 %0.01,365.22463.4666.1 %5.0
สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 2 (สระบุรี)9,624.899,440.311.9 %0.52,746.85210.9092.3 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสระบุรี3,884.30140.8796.4 %5.0851.73237.8172.1 %5.0
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที 7 (สระบุรี)4,135.984,668.16-12.9 %0.01,383.87301.1978.2 %5.0
สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 29,754.357,424.7323.9 %5.03,775.73541.5085.7 %5.0
สำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต 3 สระบุรี6,928.228,275.30-19.4 %0.02,080.9195.0095.4 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดสระบุรี3,748.861.00100.0 %5.0445.96101.1077.3 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดสระบุรี3,225.791,784.0044.7 %5.0528.45413.2521.8 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสระบุรี3,601.7080.1197.8 %5.0737.71271.2563.2 %5.0
สำนักงานจังหวัดสระบุรี8,922.7213,180.70-47.7 %0.01,207.253,092.45-156.2 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดสระบุรี10,162.444,950.0051.3 %5.01,479.25741.0049.9 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสระบุรี3,868.94136.0096.5 %5.0590.47163.4072.3 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดสระบุรี12,178.5911,327.617.0 %3.52,107.0054.6897.4 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสระบุรี10,881.301,476.0086.4 %5.0585.53180.2369.2 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสระบุรี3,787.08970.0074.4 %5.0813.69537.7033.9 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสระบุรี4,507.781.00100.0 %5.0908.77227.2875.0 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสระบุรี4,796.332,630.0045.2 %5.01,041.88511.6450.9 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสระบุรี4,791.453,689.0023.0 %5.0718.6173.6289.8 %5.0
สพ.สระบุรี14,172.748,280.5041.6 %5.0587.57307.6147.6 %5.0
เรือนจำจังหวัดสระบุรี66,679.3735,498.0046.8 %5.01,024.59620.4539.4 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดสระบุรี2,781.7657.9297.9 %5.0420.40170.7259.4 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดสระบุรี5,487.264,537.0617.3 %5.0813.69399.0051.0 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสระบุรี3,697.152,062.0044.2 %5.0699.59533.8023.7 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสระบุรี7,432.935,910.9020.5 %5.01,536.33673.5556.2 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสระบุรี4,305.431,020.0076.3 %5.01,022.90197.3280.7 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสระบุรี5,256.072,953.7243.8 %5.0699.59113.6183.8 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 119,782.3810,121.6048.8 %5.0926.58450.4251.4 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๒40,489.2310,935.9273.0 %5.01,520.15375.8075.3 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสระบุรี10,832.834,689.1456.7 %5.0364.40563.94-54.8 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคสระบุรี85,880.66102,436.00-19.3 %0.01,442.641,006.0530.3 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก30,855.2022,920.0025.7 %5.0734.65907.38-23.5 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์42,588.5555,677.00-30.7 %0.01,062.571,008.715.1 %2.5
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสระบุรี102,757.3857,962.9943.6 %5.0731.03759.40-3.9 %0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างสระบุรี92,271.9424,923.0073.0 %5.0716.201,343.73-87.6 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพสระบุรี46,290.7121,121.0054.4 %5.0596.77612.65-2.7 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพหนองแค47,722.5125,056.0047.5 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระบุรี18,761.8717,303.287.8 %3.51,743.421,129.2535.2 %5.0
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 4 จังหวัดสระบุรี11,585.229,934.3514.2 %5.03,475.141,320.4862.0 %5.0
ศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี21,926.6316,709.5323.8 %5.01,054.21263.1575.0 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสระบุรี 6,264.084,614.0026.3 %5.0984.86961.472.4 %1.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสระบุรี2,927.711,567.0046.5 %5.0471.41224.4952.4 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดสระบุรี37,817.358,954.9976.3 %5.03,439.873,417.970.6 %0.5
รวม 970,413 602,768 37.89 % 64,992 32,482 50.02 %