จังหวัดชลบุรี
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดชลบุรี3,847.71780.0079.7 %5.0458.80122.0273.4 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชลบุรี13,024.573,151.6075.8 %5.068.78331.76-382.4 %0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ชลบุรี6,290.246,819.21-8.4 %0.0839.12214.7774.4 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดชลบุรี3,320.141,500.0054.8 %5.0388.4592.5776.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรภาค 543,768.2531,331.7028.4 %5.09,801.22455.3495.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ชลบุรี 1ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.05,173.351,043.6479.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ชลบุรี 220,430.169,989.1651.1 %5.03,586.24641.6382.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ชลบุรี 325,473.9832,618.40-28.0 %0.04,267.15785.7081.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองชลบุรี 1ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0289.7038.0686.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองชลบุรี 2ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0266.3689.4066.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านบึง5,076.741,181.0076.7 %5.0291.1054.7981.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองใหญ่8,205.33592.0092.8 %5.0352.2959.0283.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ่อทอง4,006.26536.0086.6 %5.0313.0473.3876.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพานทอง4,895.931,599.0067.3 %5.0398.2584.2678.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพนัสนิคม4,638.491,227.0073.5 %5.0315.6145.5885.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางละมุง 14,427.601,690.0061.8 %5.0392.5824.7193.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางละมุง 2ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0423.6558.0086.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสัตหีบ4,765.411,348.0071.7 %5.01,121.9247.5095.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีราชา 15,982.141,930.0067.7 %5.0366.8851.3086.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีราชา 26,629.961,217.0081.6 %5.0377.0395.0074.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเกาะสีชัง1,176.60106.0091.0 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเกาะจันทร์7,008.28935.0086.7 %5.0222.95102.1854.2 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 25,726.269,718.00-69.7 %0.02,025.741,365.2632.6 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ชลบุรี 14,425.062,496.0043.6 %5.01,008.86724.9128.1 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ชลบุรี 27,649.41ไม่ครบประเมินไม่ได้0.52,132.04746.7065.0 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชลบุรี6,036.414,123.0031.7 %5.01,314.52291.6177.8 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดชลบุรี5,762.931,820.0068.4 %5.0765.41533.7230.3 %5.0
สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ25,001.053,801.7924.0 %5.01,029.67191.7581.4 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดชลบุรี3,000.361,196.0060.1 %5.0610.93277.5054.6 %5.0
สำนักชลประทานที่ 916,070.0554,658.00-240.1 %0.05,562.479,317.15-67.5 %0.0
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 23,907.541,851.0052.6 %5.01,457.30362.9075.1 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดชลบุรี3,151.672,002.0036.5 %5.0460.88500.39-8.6 %0.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชลบุรี4,596.722,450.0046.7 %5.01,143.37755.7333.9 %5.0
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 28,220.295,745.1830.1 %5.01,708.8451.3897.0 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดชลบุรี1,970.483,793.00-92.5 %0.0448.8595.0078.8 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดชลบุรี4,351.302,892.0033.5 %5.01,029.28858.0216.6 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดชลบุรี3,485.143,121.0010.4 %5.0461.0249.4989.3 %5.0
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 65,209.183,341.0035.9 %5.03,629.212,508.1030.9 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดชลบุรี20,334.5629,231.00-43.8 %0.01,885.00146.9192.2 %5.0
สำนักงานทางหลวงที่ 14 20,846.8814,687.5629.5 %5.03,465.322,840.4018.0 %5.0
สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 3 (ชลบุรี)6,289.736,980.00-11.0 %0.01,602.66878.7545.2 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดชลบุรี3,642.031,754.3151.8 %5.0763.02435.8342.9 %5.0
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 13 (ชลบุรี)4,381.606,938.69-58.4 %0.01,287.58ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 2 (ศรีราชา)8,237.6312,474.19-51.4 %0.02,903.512,304.2020.6 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดชลบุรี3,707.402,016.0045.6 %5.0801.0932.4695.9 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดชลบุรี3,625.38993.2072.6 %5.0596.09580.322.6 %1.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดชลบุรี6,731.879,114.00-35.4 %0.01,293.56248.0280.8 %5.0
สำนักงานจังหวัดชลบุรี5,532.8831,680.00-472.6 %0.01,312.24461.0764.9 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดชลบุรี4,695.734,362.007.1 %3.5926.29571.6338.3 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดชลบุรี3,765.121,253.0066.7 %5.0603.08145.8275.8 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดชลบุรี8,605.4723,759.47-176.1 %0.01,878.04184.9290.2 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดชลบุรี4,319.034,915.00-13.8 %0.01,029.28492.0852.2 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดชลบุรี5,605.136,793.20-21.2 %0.01,318.70266.9579.8 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดชลบุรี 8,127.529,579.53-17.9 %0.01,980.081,307.1534.0 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดชลบุรี4,121.384,067.501.3 %0.5839.12102.7387.8 %5.0
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนบ้านบึง 86,183.8014,904.0082.7 %5.0760.58604.6920.5 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดชลบุรี17,432.849,835.0043.6 %5.0812.63391.3151.8 %5.0
รจก.ชลบุรี 243,453.59234,391.003.7 %1.52,265.692,621.55-15.7 %0.0
เรือนจำพิเศษพัทยา11,398.1692,343.50-710.2 %0.0748.501,839.50-145.8 %0.0
ทสญ.ชลบุรี 44,539.0727,939.0037.3 %5.0704.97370.5047.4 %5.0
สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 215,236.8912,776.0016.2 %5.02,071.242,106.68-1.7 %0.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดชลบุรี2,892.86716.0075.2 %5.0477.810.00100.0 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดชลบุรี6,118.528,892.36-45.3 %0.01,645.32634.5961.4 %5.0
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 3 ชลบุรี22,734.4834,583.00-52.1 %0.01,571.23656.3358.2 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดชลบุรี4,246.043,547.0016.5 %5.01,040.80392.3562.3 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดชลบุรี10,695.449,865.447.8 %3.51,846.97497.2573.1 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดชลบุรี3,702.142,901.0021.6 %5.0529.35903.45-70.7 %0.0
สำนักงาน กศน.จังหวัดชลบุรี6,893.584,552.9834.0 %5.0729.22164.7877.4 %5.0
ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพเกษตรกรรมวัดญาณสังวรารามวรมหาวิหาร อันเนื่องมาจากพระราชดำริ9,954.955,262.5947.1 %5.0879.34144.5083.6 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 (จังหวัดชลบุรี และระยอง)15,062.6811,545.3823.4 %5.0933.83561.1939.9 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 179,896.8115,828.8380.2 %5.0929.17454.8951.0 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 239,878.1010,600.0073.4 %5.01,155.62371.4567.9 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 365,031.3611,795.2881.9 %5.0618.66401.8435.0 %5.0
โสตศึกษาจังหวัดชลบุรี30,593.0011,753.3961.6 %5.0406.40364.8010.2 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 12 จังหวัดชลบุรี2,752.196,329.00-130.0 %0.0299.75506.35-68.9 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี66,333.7411,201.0083.1 %5.01,382.601,435.02-3.8 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ68,622.2484,999.38-23.9 %0.0900.201,487.31-65.2 %0.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรี102,503.1984,535.0017.5 %5.0720.461,259.46-74.8 %0.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชลบุรี23,456.5234,216.47-45.9 %0.0834.161,437.35-72.3 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคบางแสน96,429.0635,994.0162.7 %5.0484.021,390.80-187.3 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคพัทยา45,350.542,465.0094.6 %5.0796.2695.0088.1 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพพนัสนิคม29,053.9922,889.1021.2 %5.0624.341,030.65-65.1 %0.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์(ชลบุรี)23,555.261.00100.0 %5.0570.760.9599.8 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี26,536.2431,219.06-17.6 %0.01,902.081,977.82-4.0 %0.0
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6 จังหวัดชลบุรี8,797.603,911.0055.5 %5.03,337.462,021.3239.4 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 6 ชลบุรี21,505.1328,200.00-31.1 %0.0542.3352.7390.3 %5.0
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 63,274.381,505.0054.0 %5.03,628.87456.0087.4 %5.0
ศูนย์อนามัยที่ 6 ชลบุรี22,053.2116,120.0026.9 %5.0847.75152.5182.0 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรี 6,338.145,060.4120.2 %5.0972.23843.7313.2 %5.0
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 9 (จ.ชลบุรี)7,524.0615,185.00-101.8 %0.01,628.47273.5383.2 %5.0
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายภาคที่ 35,909.683,931.4933.5 %5.01,487.54532.9564.2 %5.0
ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 4 (ชลบุรี)5,258.904,149.0121.1 %5.01,618.5529.6798.2 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดชลบุรี3,192.781,578.0050.6 %5.0466.40158.6566.0 %5.0
ตำรวจภูธรภาค 239,867.1741,560.00-4.2 %0.010,259.367,020.4531.6 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดชลบุรี56,040.3626,064.8453.5 %5.07,206.796,429.1310.8 %5.0
รวม 1,756,750 1,357,303 22.74 % 137,860 76,213 44.72 %