จังหวัดระยอง
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดระยอง2,544.74802.0068.5 %5.0138.5074.3946.3 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดระยอง7,884.403,981.0049.5 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
ศูนย์บำรุงรักษาและพัฒนาคุณภาพการให้บริการเขต7 สาขาระยอง5,571.8311,286.00-102.6 %0.0129.88110.9214.6 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ระยอง3,183.9481.0097.5 %5.0655.50130.8280.0 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดระยอง4,138.222,330.0043.7 %5.0654.32112.0182.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ระยอง35,405.5929,382.0017.0 %5.03,189.872,360.1526.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองระยอง 2ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0263.4061.8076.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองระยอง 14,248.53785.0081.5 %5.0225.3261.5172.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านฉาง4,615.551,282.0072.2 %5.0214.9256.4373.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแกลง3,989.431,722.0056.8 %5.0347.73115.6466.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวังจันทร์3,662.15572.0084.4 %5.0137.88121.6411.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นสาขาบ้านค่าย4,191.92693.0083.5 %5.0242.1236.3985.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปลวกแดง4,170.971,149.4972.4 %5.0408.15104.4674.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเขาชะเมา387.88423.00-9.1 %0.0311.9151.4083.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานิคมพัฒนา3,967.78946.0076.2 %5.0158.8345.2771.5 %5.0
ด่านศุลกากรมาบตาพุด9,818.617,466.4024.0 %5.01,715.13133.0092.2 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ระยอง 14,728.392,247.0052.5 %5.02,044.00671.6567.1 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ระยอง 22,658.432,101.0021.0 %5.0714.63486.4031.9 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดระยอง3,676.442,476.5032.6 %5.0436.97474.20-8.5 %0.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดระยอง3,900.002,365.0039.4 %5.0887.15222.4774.9 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดระยอง4,299.251,140.0073.5 %5.0603.62209.0965.4 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดระยอง3,540.131,391.0060.7 %5.0641.72394.2538.6 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดระยอง6,794.753,848.5843.4 %5.01,304.921,009.4222.6 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดระยอง3,925.153,219.0018.0 %5.0832.14548.3434.1 %5.0
สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 3 จังหวัดระยอง4,798.7226.5199.4 %5.01,667.84129.2592.3 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดระยอง27,426.581,733.0093.7 %5.010,625.12705.6993.4 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดระยอง3,860.991,388.0064.1 %5.0468.1682.5182.4 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดระยอง96,754.2416,497.9382.9 %5.038,119.39469.3798.8 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดระยอง4,315.013,047.0029.4 %5.0907.95390.5057.0 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดระยอง2,937.011,180.0059.8 %5.0470.5838.2391.9 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดระยอง3,935.33844.0078.6 %5.0565.66686.62-21.4 %0.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยองไม่ครบ2,532.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานจังหวัดระยอง55,997.8938,044.7032.1 %5.025,474.922,356.1690.8 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดระยอง11,084.775,120.0053.8 %5.01,322.84398.7569.9 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดระยอง3,546.481,866.0047.4 %5.0497.11249.9549.7 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดระยอง5,961.3512,999.31-118.1 %0.01,477.53147.0690.0 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดระยอง29,567.363,384.0088.6 %5.011,442.81399.0096.5 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดระยอง4,906.512,089.0057.4 %5.0907.95336.4262.9 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดระยอง7,494.724,440.0040.8 %5.01,193.19435.9163.5 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดระยอง4,775.603,661.9823.3 %5.0868.1336.4795.8 %5.0
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 1 จ.ระยอง75,948.5022,540.0070.3 %5.0958.10194.7279.7 %5.0
สพ.ระยอง108,653.4713,524.0087.6 %5.0385.50243.1436.9 %5.0
รจก.ระยอง ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ทสป.ห้วยโป่ง ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดระยอง2,690.911,522.0043.4 %5.0413.50190.1154.0 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดระยอง5,672.87775.2086.3 %5.01,098.11703.0436.0 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดระยอง3,610.912,506.0030.6 %5.0755.82355.0753.0 %5.0
สปส.จ.ระยอง8,841.1114,860.00-68.1 %0.01,554.49598.5961.5 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดระยอง3,498.481,410.0059.7 %5.0565.66270.1852.2 %5.0
สำนักงาน กศน. จังหวัดระยอง3,315.684,410.28-33.0 %0.0522.28407.8421.9 %5.0
สถาบันพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาอัธยาศัยภาคตะวันออก3,907.104,850.31-24.1 %0.0816.7952.1693.6 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 118,792.6813,369.5328.9 %5.01,516.541,228.4719.0 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 244,975.7010,621.0076.4 %5.01,110.80828.8525.4 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดระยองไม่ครบ4,236.50ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ1.00ประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเทคนิคระยอง239,693.13127,830.0046.7 %5.01,217.321,568.50-28.8 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคมาบตาพุด58,526.1651,910.0011.3 %5.0563.46916.69-62.7 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคบ้านค่าย35,393.1447,976.00-35.6 %0.0833.76498.5140.2 %5.0
วิทยาลัยสารพัดช่างระยอง27,924.2246,584.00-66.8 %0.0649.01395.2039.1 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพแกลง30,867.3316,984.0045.0 %5.0582.76501.0014.0 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระยอง6,336.3522,058.00-248.1 %0.01,549.171,694.06-9.4 %0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง 5,051.354,066.0019.5 %5.01,079.09627.1441.9 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดระยอง470.73850.80-80.7 %0.0356.48147.5458.6 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดระยองไม่ครบ17,285.80ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ7,648.24ประเมินไม่ได้0.0
รวม 1,082,837 586,658 45.82 % 128,796 25,874 79.91 %