จังหวัดจันทบุรี
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดจันทบุรี2,666.621.00100.0 %5.0456.89102.6677.5 %5.0
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 775,848.5430,996.0059.1 %5.0279.22488.41-74.9 %0.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดจันทบุรี8,767.326,879.0021.5 %5.057.8892.01-59.0 %0.0
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดจันทบุรีไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0193.54248.19-28.2 %0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จันทบุรี3,186.692,125.0033.3 %5.0666.07177.4773.4 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดจันทบุรี1,064.171,881.00-76.8 %0.0628.040.9599.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่จันทบุรี34,249.9013,808.0059.7 %5.02,814.88963.4165.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองจันทบุรี4,658.39970.0079.2 %5.0280.6554.6680.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าใหม่4,080.16720.0082.4 %5.0223.730.9599.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาขลุง4,045.67612.0084.9 %5.0286.9055.2680.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแหลมสิงห์3,923.16659.0083.2 %5.0189.4655.2970.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขามะขาม3,910.15327.0091.6 %5.0176.6555.3268.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโป่งน้ำร้อน3,902.38322.0091.7 %5.0306.6154.3182.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสอยดาว4,512.91481.0089.3 %5.0369.1973.4280.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแก่งหางแมว3,837.58579.0084.9 %5.0399.2755.4586.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานายายอาม3,967.30753.0081.0 %5.0253.2355.1378.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเขาคิชฌกูฏ3,905.92310.0092.1 %5.0215.6855.3474.3 %5.0
ด่านศุลกากรจันทบุรี7,173.556,261.0012.7 %5.01,190.98397.2866.6 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่จันทบุรี3,883.392,717.2830.0 %5.0932.29797.2814.5 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่จันทบุรี สาขานายายอาม2,716.35963.0064.5 %5.0509.23302.3140.6 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่จันทบุรี สาขาโป่งน้ำร้อน2,717.45863.1368.2 %5.0325.63290.8910.7 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดจันทบุรี4,464.222,670.0040.2 %5.0989.34475.5151.9 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี3,311.651,689.0049.0 %5.0723.12269.2762.8 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดจันทบุรี3,193.361,992.0037.6 %5.0666.07574.5113.7 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดจันทบุรี4,314.293,007.0030.3 %5.01,122.45582.6348.1 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดจันทบุรี3,983.693,417.0014.2 %5.0989.34144.9485.3 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี4,875.652,822.0042.1 %5.01,267.40326.0074.3 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดจันทบุรี3,710.272,186.0041.1 %5.0875.24190.9578.2 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดจันทบุรี8,938.6512,026.04-34.5 %0.01,635.88219.6986.6 %5.0
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดจันทบุรี3,632.081,730.0052.4 %5.0837.21856.56-2.3 %0.0
สำนักงานสถิติจังหวัดจันทบุรี3,257.70993.0069.5 %5.0818.2066.1591.9 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดจันทบุรี2,974.35619.0079.2 %5.0590.00149.8874.6 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดจันทบุรี3,955.494,477.00-13.2 %0.0952.58118.8287.5 %5.0
สำนักงานจังหวัดจันทบุรึ14,920.3125,313.00-69.7 %0.02,225.381,758.7521.0 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดจันทบุรี4,620.386,008.00-30.0 %0.01,141.4776.2493.3 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดจันทบุรี4,036.081,175.0070.9 %5.0723.12109.2584.9 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดจันทบุรี4,539.959,679.96-113.2 %0.01,160.48328.0671.7 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดจันทบุรี4,091.372,490.0039.1 %5.0628.04349.9744.3 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดจันทบุรี3,874.872,964.0023.5 %5.0932.19276.1570.4 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดจันทบุรี4,747.161,541.0067.5 %5.0742.13506.9631.7 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดจันทบุรี4,437.962,695.0039.3 %5.01,141.47414.5863.7 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดจันทบุรี3,064.902,315.0024.5 %5.0590.000.9599.8 %5.0
สพ.จันทบุรี11,207.106,681.0040.4 %5.0393.04123.4868.6 %5.0
รจจ.จันทบุรี 56,714.3770,639.00-24.6 %0.0892.73600.7432.7 %5.0
ทัณฑสถานเปิดทุ่งเบญจา 14,089.1715,935.92-13.1 %0.0509.73568.91-11.6 %0.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดจันทบุรี3,019.193,148.00-4.3 %0.0532.9658.9988.9 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดจันทบุรี5,550.423,499.0037.0 %5.01,027.37498.3751.5 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดจันทบุรี3,151.851,798.0043.0 %5.0647.05282.3756.4 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดจันทบุรี(สปส.จ.จันทบุรี)5,136.072,992.0041.7 %5.0913.28557.1539.0 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดจันทบุรี4,658.802,571.0044.8 %5.01,084.42728.4532.8 %5.0
สำนักงาน กศน.จังหวัดจันทบุรี2,860.233,002.00-5.0 %0.0628.04324.5048.3 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 17 (จังหวัดจันทบุรี และตราด)7,190.486,356.6411.6 %5.01,954.88742.8362.0 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 127,400.3914,905.6045.6 %5.01,271.43243.4480.9 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 219,591.519,366.1552.2 %5.01,516.83429.1071.7 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดจันทบุรี4,080.944,926.78-20.7 %0.0335.34367.29-9.5 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี71,457.1097,101.00-35.9 %0.01,452.061,181.3918.6 %5.0
วิทยาลัยสารพัดช่างจันทบุรี23,107.6214,560.0037.0 %5.0715.46604.2015.6 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพนายายอาม28,674.8014,000.0051.2 %5.0680.63607.1810.8 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพสอยดาว22,651.7512,592.0044.4 %5.0752.57303.3359.7 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดจันทบุรี45,336.1423,249.0048.7 %5.01,708.491,766.35-3.4 %0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดจันทบุรี 3,284.552,601.0020.8 %5.0704.1075.0789.3 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดจันทบุรี2,615.24776.0070.3 %5.0532.96311.8741.5 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดจันทบุรี133,404.5518,026.3986.5 %5.054,437.662,912.0394.7 %5.0
รวม 777,144 492,763 36.59 % 104,198 25,459 75.57 %