จังหวัดตราด
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดตราด3,712.24656.0082.3 %5.0351.75109.5068.9 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดตราด20,462.939,257.8454.8 %5.047.66146.50-207.4 %0.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดตราด4,866.867,645.50-57.1 %0.069.3272.63-4.8 %0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ตราด3,089.161,893.0038.7 %5.0520.1972.4486.1 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดตราด4,546.74981.0078.4 %5.0456.510.9599.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ตราด15,496.6413,412.0013.5 %5.01,699.18819.8251.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองตราด4,262.701.00100.0 %5.0200.6627.5286.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคลองใหญ่4,178.94493.0088.2 %5.0311.9373.2776.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเขาสมิง3,919.02442.0088.7 %5.0222.7147.0878.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแหลมงอบ3,882.19392.0089.9 %5.0150.7245.3269.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ่อไร3,955.99456.0088.5 %5.0331.2554.1583.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเกาะช้าง4,376.69429.0090.2 %5.0204.58110.3846.0 %5.0
ด่านศุลกากรคลองใหญ่10,759.4717,066.19-58.6 %0.01,582.96424.4773.2 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ตราด4,391.173,334.8924.1 %5.01,017.15902.5011.3 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ตราด สาขาเขาสมิง2,827.23604.0078.6 %5.0358.880.9599.7 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดตราด3,907.861,932.0050.6 %5.0558.22393.4829.5 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดตราด4,451.991,463.0067.1 %5.0824.45405.6450.8 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดตราด3,226.631,125.0065.1 %5.0577.24227.7460.5 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดตราด5,175.411,421.0072.5 %5.0710.35490.0431.0 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตราด5,281.061,524.0071.1 %5.0995.59474.4652.3 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดตราด1,731.153,434.00-98.4 %0.0392.40233.9240.4 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดตราด4,129.981,080.0073.8 %5.0938.54778.5917.0 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดตราด3,177.782,485.5021.8 %5.0506.33352.6330.4 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดตราด15,065.7312,629.2616.2 %5.01,014.61366.6663.9 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดตราด1,782.681,423.0020.2 %5.0805.43214.4173.4 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดตราด3,368.08696.0079.3 %5.0634.290.9599.9 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดตราด3,440.461,038.0069.8 %5.0425.11146.0065.7 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดตราด3,544.763,127.3111.8 %5.0691.33201.0970.9 %5.0
สำนักงานจังหวัดตราด4,794.7425,510.00-432.0 %0.01,033.621,213.38-17.4 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดตราด1,743.935,563.00-219.0 %0.0629.76665.00-5.6 %0.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดตราด3,237.871,302.0059.8 %5.0577.24118.9779.4 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดตราด4,817.325,369.54-11.5 %0.0698.37116.9183.3 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตราด3,154.601,345.0057.4 %5.0501.17233.8853.3 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดตราด3,576.682,787.4022.1 %5.0704.05213.6969.6 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตราด3,288.151,588.0051.7 %5.0342.29514.17-50.2 %0.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดตราด3,239.081,546.0052.3 %5.0526.25473.1010.1 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดตราด437.552,735.70-525.2 %0.0222.4060.4372.8 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดตราด3,286.012,153.0034.5 %5.0642.33260.6059.4 %5.0
เรือนจำจังหวัดตราด 549,020.3130,248.8694.5 %5.0525.881,227.53-133.4 %0.0
สกข.จังหวัดตราด 4,057.825,777.00-42.4 %0.0161.77222.30-37.4 %0.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดตราด2,703.15663.0075.5 %5.0368.0694.4074.4 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดตราด5,420.423,370.0037.8 %5.01,109.69377.1566.0 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดตราด3,321.451,318.0060.3 %5.0615.27127.3379.3 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดตราด3,635.142,803.0022.9 %5.0764.76389.5049.1 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดตราด3,619.221,027.0071.6 %5.0729.3772.7990.0 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดตราด4,312.862,943.0031.8 %5.0380.73201.0147.2 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด12,211.07112.4099.1 %5.01,332.20349.3673.8 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคตราด129,615.2744,398.9765.7 %5.01,003.711,521.90-51.6 %0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างตราด20,953.3219,503.966.9 %3.0587.15329.5243.9 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพบ่อไร่21,768.279,557.0056.1 %5.0559.34735.41-31.5 %0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตราด7,974.5914,413.04-80.7 %0.01,342.21920.7531.4 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตราด 3,053.711,960.6035.8 %5.0491.25394.7719.6 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดตราด2,756.39708.0874.3 %5.0226.31813.20-259.3 %0.0
ตำรวจภูธรจังหวัดตราด 19,730.6012,471.0036.8 %5.03,550.444,494.40-26.6 %0.0
รวม 978,741 291,616 70.20 % 36,225 23,335 35.58 %