จังหวัดฉะเชิงเทรา
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดฉะเชิงเทรา903.57509.0043.7 %5.0582.74166.8471.4 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ฉะเชิงเทรา3,106.402,403.9022.6 %5.0452.2499.8777.9 %5.0
สำนักงานคลังเขต 23,429.633,572.00-4.2 %0.0658.810.00100.0 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดฉะเชิงเทรา3,212.751,358.0057.7 %5.0620.780.01100.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ฉะเชิงเทรา19,814.2820,867.54-5.3 %0.04,481.021,123.5274.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางปะกง4,722.071,451.0069.3 %5.0335.47164.9050.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางน้ำเปรี้ยว4,166.74889.0078.7 %5.0215.0959.0572.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพนมสารคาม4,301.60825.0080.8 %5.0330.7158.8182.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสนามชัยเขต4,046.90541.0086.6 %5.0369.1236.7590.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางคล้า4,295.121,449.0066.3 %5.0257.9156.9677.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านโพธิ์4,242.711,431.0066.3 %5.0190.6559.0769.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแปลงยาว4,148.501,062.0074.4 %5.0265.64110.4058.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาราชสาส์น3,720.52509.0086.3 %5.0219.7829.4086.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคลองเขื่อน467.44155.0066.8 %5.0177.580.9599.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าตะเกียบ558.0381.0085.5 %5.0235.000.9599.6 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ฉะเชิงเทรา4,641.923,504.0024.5 %5.01,172.24932.6320.4 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดฉะเชิงเทรา3,926.862,776.0029.3 %5.01,020.11395.1161.3 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดฉะเชิงเทรา3,450.272,925.0015.2 %5.0677.82280.1458.7 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดฉะเชิงเทรา3,151.571,144.0063.7 %5.0601.76358.3540.4 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดฉะเชิงเทรา3,692.913,042.0017.6 %5.0867.981,414.55-63.0 %0.0
สำนักงานปศุสัตว์เขต 25,059.463,519.0030.4 %5.01,814.50925.9949.0 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดฉะเชิงเทรา2,107.522,413.00-14.5 %0.0502.280.9599.8 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดฉะเชิงเทรา4,572.012,352.0048.6 %5.01,153.25732.9836.4 %5.0
ส.ป.ก.ฉะเชิงเทรา4,423.456,171.00-39.5 %0.01,172.77500.9657.3 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดฉะเชิงเทรา25,183.3110,988.9256.4 %5.01,594.531,068.6033.0 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดฉะเชิงเทรา1,446.532,394.00-65.5 %0.0498.48222.4255.4 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดฉะเชิงเทรา3,372.50929.0072.5 %5.0734.870.9599.9 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดฉะเชิงเทรา2,980.041,667.0044.1 %5.0525.70163.9868.8 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดฉะเชิงเทรา3,924.004,069.00-3.7 %0.0810.9479.6890.2 %5.0
สำนักงานจังหวัดฉะเชิงเทรา4,782.180.00100.0 %5.01,134.211,618.33-42.7 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดฉะเชิงเทรา7,335.945,939.0019.0 %5.01,077.16113.3489.5 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดฉะเชิงเทรา3,545.071,464.0058.7 %5.0753.8970.5890.6 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดฉะเชิงเทรา5,729.6514,398.00-151.3 %0.01,476.50101.5893.1 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดฉะเชิงเทรา1,373.622,368.00-72.4 %0.0697.37392.8143.7 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดฉะเชิงเทรา5,100.662,576.0049.5 %5.0906.02488.0246.1 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดฉะเชิงเทรา3,398.091,239.0063.5 %5.0696.84148.7378.7 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดฉะเชิงเทรา5,162.763,058.0040.8 %5.01,741.60540.4769.0 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดฉะเชิงเทรา3,496.003,910.00-11.8 %0.0677.8265.5490.3 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดฉะเชิงเทรา11,476.382,422.0078.9 %5.0791.92237.5070.0 %5.0
รจก.ฉะเชิงเทรา 88,361.1764,023.5227.5 %5.01,264.99613.1151.5 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดฉะเชิงเทรา3,684.781,262.0065.8 %5.0490.4490.6081.5 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดฉะเชิงเทรา6,832.094,776.6630.1 %5.01,053.92355.0666.3 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดฉะเชิงเทรา4,155.951,225.0070.5 %5.0753.89399.0047.1 %5.0
สปส.จ.ฉะเชิงเทรา9,910.0321,590.13-117.9 %0.01,799.301,215.8332.4 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา1,370.211,866.00-36.2 %0.0444.0769.9784.2 %5.0
สำนักงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดฉะเชิงเทรา3,639.0685,749.00-2,256.4 %0.0742.42665.9510.3 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 124,433.2519,582.7219.9 %5.01,007.71435.3656.8 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 219,314.967,917.7559.0 %5.01,646.22663.0159.7 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 (ฉะเชิงเทรา และสมุทรปราการ)17,293.644,937.0071.5 %5.01,955.69188.0090.4 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดฉะเชิงเทรา3,599.154,517.48-25.5 %0.0321.94319.200.9 %0.5
วิทยาลัยเทคนิคจุฬาภรณ์ (ลาดขวาง) 34,325.0030,548.0011.0 %5.0863.58767.1011.2 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทราไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ1,207.20ประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา98,390.8559,208.0039.8 %5.0776.081,393.25-79.5 %0.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีฉะเชิงเทรา21,072.3718,432.1012.5 %5.0673.131,374.30-104.2 %0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างฉะเชิงเทรา17,311.6014,146.0018.3 %5.0653.85386.2440.9 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพบางปะกง43,405.0338,312.0011.7 %5.0655.58ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
วิทยาลัยการอาชีพพนมสารคาม27,066.6724,833.008.3 %4.0753.571,250.30-65.9 %0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา8,765.7918,219.00-107.8 %0.01,734.591,341.8222.6 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา 3,781.403,835.00-1.4 %0.0815.67628.1323.0 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดฉะเชิงเทรา2,906.61736.0074.7 %5.0506.68259.6548.8 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดฉะเชิงเทรา15,284.5710,428.0031.8 %5.03,297.356,285.00-90.6 %0.0
รวม 638,591 558,516 12.54 % 53,389 31,523 40.96 %