จังหวัดนครนายก
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครนายก2,652.60819.0069.1 %5.0347.1077.5477.7 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครนายก11,397.424,332.4562.0 %5.0632.3452.6691.7 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดนครนายก3,384.3256.0098.3 %5.0518.20107.3979.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่นครนายก13,657.5012,800.006.3 %3.01,666.04791.1252.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองนครนายกไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0250.480.9599.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านนา4,861.43844.0082.6 %5.0237.45103.1556.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาองครักษ์4,809.471,176.0075.5 %5.0266.08107.0459.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปากพลี4,606.23367.0092.0 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครนายก3,513.682,127.9239.4 %5.0632.25454.1728.2 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครนายก4,805.241,233.0074.3 %5.0279.60232.7516.8 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดนครนายก4,351.571,793.0058.8 %5.0841.51534.5236.5 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครนายก3,305.552,128.0035.6 %5.0556.27263.9952.5 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดนครนายก3,070.401,325.0056.8 %5.0461.19386.8116.1 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครนายก12,307.642,005.0083.7 %5.0955.61729.1223.7 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดนครนายก1,958.973,872.60-97.7 %0.0428.03208.5751.3 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครนายก4,492.543,145.0030.0 %5.0955.61432.0254.8 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครนายก3,712.862,629.5629.2 %5.0670.37338.9549.4 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดนครนายก7,109.9910,988.92-54.6 %0.01,621.1758.2396.4 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครนายก3,550.651,464.0058.8 %5.0651.35106.4283.7 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดนครนายก3,441.671,000.0070.9 %5.0613.32129.2078.9 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดนครนายก3,031.58573.0081.1 %5.0442.18308.3430.3 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดนครนายก3,728.131,605.0056.9 %5.0670.37108.3883.8 %5.0
สำนักงานจังหวัดนครนายก5,064.4415,961.00-215.2 %0.01,202.822,180.61-81.3 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดนครนายก5,340.695,293.000.9 %0.51,354.95183.4886.5 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครนายก4,463.931,783.0060.1 %5.01,050.69304.3371.0 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดนครนายก8,940.1515,840.60-77.2 %0.01,811.3373.5095.9 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครนายก3,036.75697.0077.0 %5.0499.23249.9149.9 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครนายก3,494.462,339.0033.1 %5.0670.33278.2458.5 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครนายก3,600.521,818.0049.5 %5.0670.37308.7054.0 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครนายก6,791.821,980.0070.8 %5.0841.51522.8737.9 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครนายก4,218.373,237.0023.3 %5.0356.43109.4269.3 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนครนายก3,359.661,471.0056.2 %5.0575.29318.8744.6 %5.0
เรือนจำจังหวัดนครนายก638,442.9418,011.0097.2 %5.05,734.461,457.8074.6 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดนครนายก2,771.931,392.0049.8 %5.0347.1075.5478.2 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครนายก3,533.981,478.0058.2 %5.0556.27274.1950.7 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครนายก3,973.171,152.0071.0 %5.0423.16120.4071.5 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดนครนายก4,762.223,841.8419.3 %5.0765.41235.2869.3 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครนายก4,991.641,177.0076.4 %5.0936.59607.0835.2 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดนครนายก3,276.842,072.6136.7 %5.0518.24171.7566.9 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก28,075.9014,850.5847.1 %5.01,185.88820.5030.8 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษมหาจักรีสิรินธร ประจำจังหวัดนครนายก409.553,101.00-657.2 %0.0265.20275.40-3.8 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคนครนายก64,952.3182,601.00-27.2 %0.01,146.781,143.110.3 %0.5
วิทยาลัยการอาชีพนครนายก48,501.9820,516.0057.7 %5.0469.071,326.87-182.9 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพองครักษ์ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครนายก9,353.3213,746.86-47.0 %0.01,245.021,202.583.4 %1.5
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครนายก 4,594.102,104.0054.2 %5.0594.31280.6052.8 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครนายก2,817.85743.0073.6 %5.0366.11147.1559.8 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดนครนายก36,706.059,266.0374.8 %5.02,351.886,765.65-187.7 %0.0
รวม 1,013,224 282,757 72.09 % 39,635 24,965 37.01 %