จังหวัดสระแก้ว
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสระแก้ว2,624.49575.0078.1 %5.0478.09289.2339.5 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดสระแก้ว8,915.545,682.0036.3 %5.062.920.9598.5 %5.0
ศูนย์บำรุงรักษาและพัฒนาคุณภาพการให้บริการ เขต ๗ สาขา จังหวัดสระแก้ว 3,792.11288.9192.4 %5.021.5320.703.9 %1.5
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สระแก้ว3,204.131,666.0048.0 %5.0706.29234.2566.8 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดสระแก้ว3,160.561,469.0053.5 %5.0687.2747.5093.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สระแก้ว8,919.883,447.8061.3 %5.01,695.11759.6855.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองสระแก้ว4,596.531,024.0077.7 %5.0307.1940.3586.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคลองหาด3,932.85307.0092.2 %5.0305.2661.5079.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาตาพระยา3,867.47419.0089.2 %5.0444.93109.5275.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวังน้ำเย็น3,950.11882.0077.7 %5.0276.39112.6259.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวัฒนานคร3,900.79562.0085.6 %5.0333.2666.1280.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาอรัญประเทศ4,576.001,151.0074.8 %5.0405.93101.2075.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเขาฉกรรจ์3,831.23231.0094.0 %5.0239.1142.7082.1 %5.0
ด่านศุลกากรอรัญประเทศไม่ครบ22,394.09ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ1,082.24ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สระแก้ว4,840.281,891.0060.9 %5.01,143.651,520.68-33.0 %0.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สระแก้วสาขาเมืองสระแก้ว2,902.31554.0080.9 %5.0440.06187.1357.5 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สระแก้ว สาขาอรัญประเทศ6,547.251,997.6069.5 %5.0699.8247.0493.3 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดสระแก้ว3,801.341,678.0055.9 %5.0991.52693.9230.0 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสระแก้ว3,139.771,120.0064.3 %5.0687.27245.9164.2 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดสระแก้ว2,797.221,585.2043.3 %5.0419.52667.97-59.2 %0.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสระแก้ว4,304.523,294.9423.5 %5.01,105.623,650.95-230.2 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดสระแก้ว2,061.07337.0083.6 %5.0522.55851.50-63.0 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสระแก้ว3,958.771,264.0068.1 %5.0953.49338.0164.6 %5.0
ส.ป.ก. สระแก้ว4,331.824,299.700.7 %0.51,143.65450.4460.6 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดสระแก้ว7,588.7711,285.07-48.7 %0.01,371.84273.1580.1 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสระแก้ว4,912.16954.0080.6 %5.0706.28398.8443.5 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดสระแก้ว3,319.55822.0075.2 %5.0763.3373.4790.4 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดสระแก้ว2,811.79458.0083.7 %5.0554.15365.1434.1 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสระแก้ว3,742.383,007.7019.6 %5.0915.46218.3676.1 %5.0
สำนักงานจังหวัดสระแก้วไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดสระแก้วไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสระแก้ว5,497.322,045.0062.8 %5.0763.33224.8870.5 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดสระแก้ว4,501.148,180.06-81.7 %0.01,143.65109.6490.4 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสระแก้ว10,353.07830.0092.0 %5.0611.20590.733.3 %1.5
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสระแก้ว3,546.622,479.3030.1 %5.0782.34447.9442.7 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสระแก้ว1,605.091,821.00-13.5 %0.0915.46517.1543.5 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสระแก้ว3,679.861,620.0056.0 %5.0972.50768.8320.9 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสระแก้ว3,739.282,416.5035.4 %5.0649.2336.1294.4 %5.0
สพ. สระแก้ว10,849.442,391.0078.0 %5.0763.33531.9530.3 %5.0
เรือนจำจังหวัดสระแก้ว 45,494.0733,845.0025.6 %5.0864.711,117.20-29.2 %0.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดสระแก้ว2,721.96768.0071.8 %5.0516.7156.9489.0 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดสระแก้ว3,672.761,794.0051.2 %5.0801.36522.0634.9 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสระแก้ว2,821.221,213.0057.0 %5.0554.15235.8057.4 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสระแก้ว7,441.156,623.4611.0 %5.01,048.57312.6070.2 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสระแก้ว3,093.891,710.0044.7 %5.0668.25620.847.1 %3.5
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสระแก้ว11,151.298,830.0020.8 %5.03,672.78191.0794.8 %5.0
ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดนสระแก้ว12,912.439,789.0024.2 %5.0861.16810.905.8 %2.5
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาสระแก้ว14,585.595,048.0065.4 %5.0988.472.8599.7 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 118,037.9016,391.079.1 %4.51,500.40701.4153.3 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 230,323.0122,018.5327.4 %5.01,602.241,190.9125.7 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสระแก้ว30,734.883,461.0088.7 %5.0321.6711.0196.6 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว53,498.3471,768.01-34.1 %0.01,250.811,344.80-7.5 %0.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสระแก้ว21,885.6734,746.00-58.8 %0.0874.371,320.00-51.0 %0.0
วิทยาลัยเทคนิควังนำเย็น93,727.23153,487.08-63.8 %0.0864.22385.1655.4 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว5,868.7314,413.20-145.6 %0.01,774.941,974.37-11.2 %0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสระแก้ว 3,607.382,621.0027.3 %5.0858.41449.7347.6 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสระแก้ว2,543.43906.0064.4 %5.0535.14122.0977.2 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดสระแก้ว76,039.5911,020.0085.5 %5.035,643.007,346.3579.4 %5.0
รวม 604,263 474,488 21.48 % 80,184 33,812 57.83 %