จังหวัดนครราชสีมา
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครราชสีมา2,684.38706.0073.7 %5.0791.40145.4081.6 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดนครราชสีมา22,726.1823,533.00-3.6 %0.0141.28160.02-13.3 %0.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดนครราชสีมา8,207.90523.2093.6 %5.0109.4936.5566.6 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครราชสีมา7,179.875,273.0026.6 %5.01,723.18142.5091.7 %5.0
สำนักงานคลังเขต 33,119.881,167.0062.6 %5.01,556.4124.7098.4 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดนครราชสีมา7,210.05724.0090.0 %5.0417.5248.8588.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรภาค 914,252.966,560.9054.0 %5.03,362.95483.5585.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่นครราชสีมา 121,481.8940,572.00-88.9 %0.04,701.441,184.0574.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่นครราชสีมา 212,703.2111,128.2012.4 %5.02,887.791,766.0138.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองนครราชสีมา 15,689.544,080.8128.3 %5.0496.7847.5090.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองนครราชสีมา 2ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0345.3064.6081.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเฉลิมพระเกียรติ3,697.93135.0096.3 %5.0219.2546.3678.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปักธงชัย3,923.17792.0079.8 %5.0357.7383.3676.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโชคชัย4,529.00752.0083.4 %5.0243.5999.6359.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโนนไทย3,901.98450.0088.5 %5.0241.8171.4870.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาชุมพวง3,693.68436.0088.2 %5.0449.5638.6891.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโนนสูง3,691.61300.0091.9 %5.0259.4376.7870.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาครบุรี3,673.61531.0085.5 %5.0374.4674.6280.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาจักราช3,690.78463.0087.5 %5.0249.7875.5869.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาห้วยแถลง3,724.83529.0085.8 %5.0278.7288.2568.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาขามทะเลสอ3,654.57385.0089.5 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาขามสะแกแสง3,461.43338.0090.2 %5.0234.6416.6792.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเสิงสาง3,813.49392.0089.7 %5.0420.304.5798.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองบุญมาก3,632.11544.0085.0 %5.0281.0390.9067.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพระทองคำ3,637.93287.0092.1 %5.0248.4515.0394.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวังน้ำเขียว3,657.38380.0089.6 %5.0278.1557.0079.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสีคิ้ว3,813.67684.0082.1 %5.0351.7773.3679.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปากช่อง4,401.471,287.0070.8 %5.0560.8760.6489.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสูงเนิน3,807.17648.0083.0 %5.0316.0973.6476.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาด่านขุนทด3,885.85477.0087.7 %5.0519.2641.4592.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบัวใหญ่3,813.76801.0079.0 %5.0450.0986.7480.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพิมาย4,144.61583.0085.9 %5.0388.3664.7183.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาประทาย3,852.57817.0078.8 %5.0403.2072.2782.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคง3,681.26327.0091.1 %5.0344.4415.4995.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านเหลื่อม3,567.30101.0097.2 %5.0314.0711.5296.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแก้งสนามนาง3,584.73142.0096.0 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 37,806.247,071.469.4 %4.52,585.69932.3563.9 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครราชสีมา7,498.044,250.0443.3 %5.02,731.03601.3578.0 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครราชสีมา สาขาบัวใหญ่2,650.391,854.9030.0 %5.0976.28342.0065.0 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครราชสีมา สาขาพิมาย2,589.30365.7085.9 %5.0507.80304.0040.1 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครราชสีมาสาขาสีคิ้ว2,803.611,955.1030.3 %5.0667.00313.5053.0 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครราชสีมาสาขาเมืองนครราชสีมา3,277.851,824.9044.3 %5.01,038.60266.0074.4 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครราชสีมาสาขาโนนสูง2,665.02767.0071.2 %5.0390.00323.0017.2 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครราชสีมาสาขาโชคชัย2,720.38670.0075.4 %5.0616.21342.0044.5 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครราชสีมา3,038.332,586.0014.9 %5.0886.48513.2442.1 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครราชสีมา4,375.494,458.00-1.9 %0.01,494.99868.3041.9 %5.0
สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 43,307.471,207.8563.5 %5.01,552.77244.9084.2 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครราชสีมา3,209.471,028.0068.0 %5.01,019.59436.5057.2 %5.0
สำนักชลประทานที่ 861,637.3451,636.0016.2 %5.025,771.607,266.5071.8 %5.0
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 33,591.861,759.0051.0 %5.0896.57227.4574.6 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดนครราชสีมา2,997.351,494.0050.2 %5.0924.51275.0070.3 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา13,311.5330,748.40-131.0 %0.04,765.743,240.3632.0 %5.0
สำนักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์90,942.68575,454.06-532.8 %0.03,814.663,804.300.3 %0.5
สำนักงานปศุุสัตว์เขต 35,542.554,581.0017.3 %5.02,583.311,213.0053.0 %5.0
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 312,426.379,630.0022.5 %5.01,735.741,357.8421.8 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดนครราชสีมา2,427.875,856.90-141.2 %0.0731.07898.88-23.0 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครราชสีมา6,849.173,850.6043.8 %5.02,540.87837.6367.0 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครราชสีมา (ส.ป.ก. นครราชสีมา)5,387.567,147.30-32.7 %0.01,875.31693.5063.0 %5.0
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 53,898.972,510.4835.6 %5.01,441.621,422.921.3 %0.5
สำนักงานขนส่งจังหวัดนครราชสีมา18,659.6628,195.41-51.1 %0.03,244.460.95100.0 %5.0
ท่าอากาศยานนครราชสีมา 49,823.1024,209.0151.4 %5.0424.07784.70-85.0 %0.0
สำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา)17,734.9024,145.56-36.1 %0.06,945.275,719.9517.6 %5.0
สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 5 (นครราชสีมา)7,272.448,066.00-10.9 %0.02,669.56686.8074.3 %5.0
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครราชสีมา4,060.162,171.0046.5 %5.01,407.16351.5075.0 %5.0
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 11 (จ.นครราชสีมา)3,880.236,251.00-61.1 %0.01,304.83326.7075.0 %5.0
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 7 (นครราชสีมา)7,537.6412,268.15-62.8 %0.02,769.061,869.6432.5 %5.0
สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 510,888.689,492.0012.8 %5.03,361.071,834.4045.4 %5.0
สำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต 5 นครราชสีมา8,378.571.00100.0 %5.03,530.100.95100.0 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยานครราชสีมา3,099.10513.0083.4 %5.0105.600.9599.1 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยานครราชสีมา(กลุ่มงานอากาศเกษตรปากช่อง)1,647.28302.0081.7 %5.051.1254.82-7.2 %0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยานครราชสีมา(กลุ่มงานอุตุนิยมวิทยาอุทกโชคชัย)1,517.23685.0054.9 %5.030.5654.39-78.0 %0.0
สำนักงานสถิติจังหวัดนครราชสีมา4,448.521,064.0076.1 %5.01,038.60105.7789.8 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดนครราชสีมา3,327.161,744.0047.6 %5.01,057.62929.5012.1 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดนครราชสีมา3,958.493,120.7121.2 %5.01,228.78488.5260.2 %5.0
สำนักงานจังหวัดนครราชสีมา7,517.8412,527.00-66.6 %0.01,932.363,001.98-55.4 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดนครราชสีมา5,637.523,894.0030.9 %5.02,046.45614.6570.0 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครราชสีมา4,670.932,044.0056.2 %5.01,247.78246.3580.3 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดนครราชสีมา9,295.7516,568.88-78.2 %0.02,769.06182.4093.4 %5.0
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 5 นครราชสีมา8,267.907,992.003.3 %1.53,140.78731.5076.7 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครราชสีมา11,020.271,768.0084.0 %5.01,285.81324.9074.7 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครราชสีมา3,724.053,553.004.6 %2.01,228.76427.3965.2 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครราชสีมา5,151.713,616.0029.8 %5.01,799.24529.5770.6 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา4,948.785,059.20-2.2 %0.01,343.49790.4041.2 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครราชสีมา5,394.216,425.00-19.1 %0.01,399.91104.1592.6 %5.0
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 3 จังหวัดนครราชสีมา86,069.7325,196.0070.7 %5.0883.38858.422.8 %1.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนครราชสีมา53,901.9210,204.0081.1 %5.0986.11585.7840.6 %5.0
เรือนจำกลางนครราชสีมา 61,469.7864,514.01-5.0 %0.01,694.87780.5453.9 %5.0
เรือนจำกลางคลองไผ่ 84,352.66120,978.77-43.4 %0.02,073.112.8599.9 %5.0
ทัณฑสถานเกษตรอุตสาหกรรมเขาพริก 58,573.20101,030.53-72.5 %0.01,688.15936.6544.5 %5.0
ทสญ.นครราชสีมา61,741.6941,467.9932.8 %5.01,782.051,360.1023.7 %5.0
สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 39,788.2120,016.00-104.5 %0.02,795.031,625.5641.8 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดนครราชสีมา2,693.491.00100.0 %5.0791.400.9599.9 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครราชสีมา5,782.466,424.00-11.1 %0.01,554.19836.0046.2 %5.0
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 5 นครราชสีมา398,993.3812,590.0196.8 %5.020,213.81478.6597.6 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครราชสีมา3,620.701,106.0069.5 %5.01,133.68523.4653.8 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดนครราชสีมา6,835.559,681.96-41.6 %0.02,407.77822.1865.9 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครราชสีมา4,048.872,796.3330.9 %5.01,342.86326.1375.7 %5.0
สำนักศิลปากรที่ 10 นครราชสีมา6,674.735,642.0015.5 %5.02,485.511,652.9133.5 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดนครราชสีมา12,771.529,862.0022.8 %5.01,437.94561.4561.0 %5.0
สถาบันการศึกษาและพัฒนาต่อเนื่องสิรินธร4,692.302,920.4237.8 %5.0827.580.9599.9 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครราชสีมา14,716.075,480.0062.8 %5.02,285.26215.7390.6 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 138,145.7913,354.0065.0 %5.01,004.21286.3171.5 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 232,124.629,441.1270.6 %5.0625.22568.449.1 %4.5
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31 (จังหวัดนครราชสีมา)38,068.2410,054.6573.6 %5.01,045.16449.3757.0 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 38,694.508,537.931.8 %0.51,981.87361.3581.8 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 451,868.799,748.0081.2 %5.01,684.03557.9866.9 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 533,866.6510,727.8068.3 %5.01,595.39685.4757.0 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 648,273.7610,972.0577.3 %5.01,290.72385.9170.1 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 714,295.128,796.0038.5 %5.01,578.05185.7488.2 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 11 จังหวัดนครราชสีมา8,227.988,183.740.5 %0.5575.97485.9115.6 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา104,852.41114,838.01-9.5 %0.02,326.402,555.50-9.8 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคปักธงชัย26,177.831.00100.0 %5.01,195.631.8599.8 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคสุรนารี44,248.351.00100.0 %5.01,423.09161.1788.7 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคหลวงพ่อคูณปริสุทโธ34,359.291.00100.0 %5.01,481.660.9599.9 %5.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา163,546.81122,407.0025.2 %5.01,440.580.9599.9 %5.0
วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวนครราชสีมา45,902.5516,700.0063.6 %5.01,020.25364.0064.3 %5.0
วิทยาลัยสารพัดช่างนครราชสีมา43,549.5144,256.00-1.6 %0.01,417.08399.2471.8 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพชุมพวง65,534.6617,204.0073.7 %5.01,261.091,389.85-10.2 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคพิมาย40,600.3849,712.00-22.4 %0.01,454.501,201.8817.4 %5.0
ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ2,950.45953.5067.7 %5.01,937.1535.9498.1 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพบัวใหญ่82,178.5525,717.6968.7 %5.01,355.851,511.75-11.5 %0.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครราชสีมา60,032.62215,665.89-259.2 %0.01,274.111,902.70-49.3 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพปากช่อง90,938.201.00100.0 %5.01,285.380.9599.9 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา33,559.9531,986.004.7 %2.03,071.203,195.95-4.1 %0.0
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 จังหวัดนครราชสีมา14,006.0410,887.8922.3 %5.05,812.022,775.7552.2 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 9 นครราชสีมา40,367.9525,208.0037.6 %5.01,402.48925.6134.0 %5.0
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 9ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.01,305.7055.0295.8 %5.0
ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา45,786.8631,934.4330.3 %5.03,779.702,077.3745.0 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครราชสีมา 3,850.762,445.0036.5 %5.01,285.81603.4153.1 %5.0
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 6 (จ.นครราชสีมา) ปัจจุบัน6,641.344,408.0033.6 %5.02,176.73989.4654.5 %5.0
ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 2 (นครราชสีมา)2,910.311,244.0057.3 %5.01,461.350.9099.9 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครราชสีมา3,481.741,642.5052.8 %5.01,169.22419.0264.2 %5.0
ตำรวจภูธรภาค 347,120.1621,352.0054.7 %5.018,710.247,652.6559.1 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดนครราชสีมา12,870.4144,864.00-248.6 %0.05,319.0615,085.00-183.6 %0.0
รวม 2,832,768 2,328,387 17.81 % 255,357 111,171 56.46 %