จังหวัดสมุทรปราการ
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสมุทรปราการ2,923.10589.0079.9 %5.0261.9855.3778.9 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สมุทรปราการ5,167.264,456.0013.8 %5.0756.40167.5977.8 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดสมุทรปราการ3,581.181,471.0058.9 %5.0490.1853.7289.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สมุทรปราการ 323,503.9422,316.105.1 %2.53,510.661,280.2363.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สุมทรปราการ 137,300.8035,160.005.7 %2.55,358.27477.8591.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สุมทรปราการ 227,175.6225,883.804.8 %2.03,757.19610.9883.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางพลี4,900.584,268.9012.9 %5.0433.13152.9364.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางเสาธง5,881.341,979.0066.4 %5.0281.00105.9362.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางบ่อ4,263.231,414.0066.8 %5.0396.5760.7684.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพระประแดง 15,347.902,349.0056.1 %5.0425.5962.7485.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพระสมุทรเจดีย์5,041.252,197.0056.4 %5.0391.18103.3373.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองสมุทรปราการ 17,435.143,840.0048.4 %5.0452.140.9599.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองสมุทรปราการ 24,755.942,683.0043.6 %5.0376.07191.9049.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพระประแดง 25,040.351.00100.0 %5.0300.0255.5881.5 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สมุทรปราการ 16,915.747,717.00-11.6 %0.01,212.78532.5456.1 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สมุทรปราการ 25,098.247,041.00-38.1 %0.0837.63868.77-3.7 %0.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดสมุทรปราการ4,404.582,523.0042.7 %5.0813.45313.5061.5 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสมุทรปราการ3,104.221,652.0046.8 %5.0414.11110.0273.4 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดสมุทรปราการ4,690.262,199.0053.1 %5.0414.11312.5524.5 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสมุทรปราการ5,464.033,980.6027.1 %5.0634.76457.6927.9 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดสมุทรปราการ1,788.352,599.00-45.3 %0.0344.501.8599.5 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสมุทรปราการ4,816.064,161.0013.6 %5.01,079.67516.8052.1 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดสมุทรปราการ10,112.5419,239.00-90.2 %0.01,555.09268.1382.8 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสมุทรปราการ3,780.701,487.0060.7 %5.0680.34308.7554.6 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดสมุทรปราการ4,185.271,210.0071.1 %5.0794.430.9599.9 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดสมุทรปราการ4,386.881,226.0072.1 %5.0357.06152.9557.2 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสมุทรปราการ4,960.675,112.00-3.1 %0.0756.40263.9065.1 %5.0
สำนักงานจังหวัดสมุทรปราการ8,635.7132,169.41-272.5 %0.01,992.44869.1156.4 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดสมุทรปราการ6,099.235,144.0015.7 %5.01,022.62497.6651.3 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสมุทรปราการ9,707.083,285.0066.2 %5.01,003.54146.3085.4 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดสมุทรปราการ7,370.4314,740.00-100.0 %0.01,459.9948.1796.7 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสมุทรปราการ11,058.343,791.0065.7 %5.0471.16394.8616.2 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสมุทรปราการ4,720.224,356.007.7 %3.5642.30106.5183.4 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสมุทรปราการ2,274.373,606.00-58.5 %0.0894.22150.3083.2 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสมุทรปราการ13,688.996,497.0052.5 %5.01,364.91771.3543.5 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสมุทรปราการ5,472.777,703.00-40.8 %0.01,269.83158.3587.5 %5.0
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนชายบ้านกรุณา30,285.5023,214.0023.3 %5.01,103.82772.5130.0 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสมุทรปราการ48,023.6514,985.0068.8 %5.0833.73530.4336.4 %5.0
รจก.สมุทรปราการ 143,733.72145,000.00-0.9 %0.02,042.381,969.943.5 %1.5
สำนักงานแรงงานจังหวัดสมุทรปราการ2,821.411,298.0054.0 %5.0300.0291.3969.5 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดสมุทรปราการ7,200.3510,740.00-49.2 %0.01,441.00350.5575.7 %5.0
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 1 สมุทรปราการ32,875.201.00100.0 %5.02,322.74317.6786.3 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสมุทรปราการ7,066.569,282.00-31.4 %0.0965.58456.0052.8 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสมุทรปราการ67,654.4046,609.0031.1 %5.05,605.481,278.4977.2 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสมุทรปราการ5,519.392,150.0061.0 %5.0908.53218.5076.0 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสมุทรปราการ3,519.014,408.00-25.3 %0.0566.24304.0046.3 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 120,751.1715,796.0023.9 %5.0856.48635.3025.8 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 23,310.118,502.00-156.8 %0.0858.41597.1930.4 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสมุทรปราการ10,562.529,800.007.2 %3.5317.11240.0024.3 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ94,527.15116,778.00-23.5 %0.01,447.61694.8152.0 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษก สมุทรปราการ34,498.691.00100.0 %5.0648.1842,201.85-6,410.8 %0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ89,842.6739,569.0056.0 %5.0451.73602.20-33.3 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพพระสมุทรเจดีย์29,209.161.00100.0 %5.0399.931.0099.7 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ42,239.361,780.3495.8 %5.014,171.4517,148.45-21.0 %0.0
สถาบันราชประชาสมาสัย365,132.78305,000.0016.5 %5.06,627.481,655.9775.0 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรปราการ 4,088.321.00100.0 %5.0832.460.9599.9 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสมุทรปราการ3,454.61831.0075.9 %5.0281.00248.6611.5 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดสมุทรปราการ46,796.801.00100.0 %5.03,091.931.8599.9 %5.0
รวม 1,368,165 1,005,793 26.49 % 83,279 80,949 2.80 %