จังหวัดบุรีรัมย์
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดบุรีรัมย์3,615.731,071.6570.4 %5.0603.38219.4363.6 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดบุรีรัมย์16,219.709,496.4941.5 %5.080.50162.30-101.6 %0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่บุรีรัมย์2,795.444,616.01-65.1 %0.0698.46161.5076.9 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดบุรีรัมย์3,057.841,718.0043.8 %5.0812.5572.9191.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่บุรีรัมย์19,387.337,108.0063.3 %5.02,676.121,135.3957.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองบุรีรัมย์ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0329.07127.9061.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคูเมือง3,586.14382.0089.3 %5.0228.9517.9892.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากระสัง3,594.00593.0083.5 %5.0237.1818.1992.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานางรอง3,709.92925.0075.1 %5.0423.7459.5785.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองกี่3,685.28463.0087.4 %5.0403.4666.0583.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาละหานทราย3,607.90289.0092.0 %5.0437.8854.6087.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาประโคนชัย3,731.21551.0085.2 %5.0367.3894.7574.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านกรวด3,608.47353.0090.2 %5.0342.0572.9378.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพุทไธสง3,607.09428.0088.1 %5.0293.5543.7485.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาลำปลายมาศ3,922.30624.0084.1 %5.0308.0886.1672.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสตึก3,597.11415.0088.5 %5.0350.6847.1786.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปะคำ3,372.35340.0089.9 %5.0268.7761.8177.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานาโพธิ์3,861.29276.0092.9 %5.0306.2654.1882.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองหงส์3,375.00394.0088.3 %5.0264.9314.9994.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาห้วยราช4,007.97246.0093.9 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาชำนิ3,898.35161.0095.9 %5.0177.675.6396.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านใหม่ไชยพจน์3,354.45211.0093.7 %5.0295.573.2598.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโนนดินแดง3,890.99327.0091.6 %5.0376.9065.9982.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเฉลิมพระเกียรติ บุรีรัมย์3,584.13350.0090.2 %5.0308.437.3297.6 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่บุรีรัมย์3,367.462,217.2834.2 %5.0945.66636.5032.7 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่บุรีรัมย์ สาขาเมืองบุรีรัมย์2,632.681,478.1843.9 %5.0428.69210.9050.8 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่บุรีรัมย์ สาขาพุทไธสง2,937.66634.0078.4 %5.0581.00285.0050.9 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่บุรีรัมย์สาขานางรอง2,744.85964.0064.9 %5.0539.88237.5056.0 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่บุรีรัมย์ สาขาประโคนชัย2,306.77517.0077.6 %5.0482.14275.5042.9 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดบุรีรัมย์3,813.632,151.3043.6 %5.01,097.79723.7534.1 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดบุรีรัมย์3,178.13980.2269.2 %5.0698.46344.6850.7 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดบุรีรัมย์3,062.33416.0086.4 %5.0812.53553.9431.8 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดบุรีรัมย์4,771.303,261.6031.6 %5.01,325.983,194.25-140.9 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดบุรีรัมย์2,411.642,928.36-21.4 %0.0669.63319.1052.3 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดบุรีรัมย์5,950.063,396.9842.9 %5.02,067.59707.2765.8 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดบุรีรัมย์4,247.703,388.0020.2 %5.01,364.02120.1191.2 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดบุรีรัมย์11,414.6513,610.99-19.2 %0.01,972.53445.6977.4 %5.0
ท่าอากาศยานบุรีรัมย์1,024,324.7071,028.3093.1 %5.08,109.36547.6093.2 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดบุรีรัมย์3,185.82996.0168.7 %5.0869.58161.5081.4 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาบุรีรัมย์1,990.851,024.0048.6 %5.083.31103.23-23.9 %0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาบุรีรัมย์ (สตึก)5,034.101,024.0079.7 %5.0106.65103.233.2 %1.5
สำนักงานสถิติจังหวัดบุรีรัมย์2,734.84673.0075.4 %5.0831.5754.5893.4 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดบุรีรัมย์2,757.43821.0070.2 %5.0679.44464.7531.6 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดบุรีรัมย์3,201.962,431.0024.1 %5.0926.63418.4854.8 %5.0
สำนักงานจังหวัดบุรีรัมย์3,013.153,476.40-15.4 %0.0793.542,101.94-164.9 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดบุรีรัมย์5,970.272,223.9862.7 %5.02,005.26544.3872.9 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดบุรีรัมย์2,411.171,448.5039.9 %5.0527.31161.5069.4 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดบุรีรัมย์11,590.428,849.1123.7 %5.01,554.18153.4090.1 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดบุรีรัมย์10,599.371,338.8387.4 %5.0907.63910.10-0.3 %0.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดบุรีรัมย์4,558.403,490.0023.4 %5.01,173.86312.1373.4 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดบุรีรัมย์7,700.244,351.4543.5 %5.01,554.17799.3548.6 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดบุรีรัมย์4,637.452,656.0042.7 %5.01,059.76570.0046.2 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดบุรีรัมย์2,905.123,993.00-37.4 %0.0717.4790.9687.3 %5.0
สพ.บุรีรัมย์63,481.949,604.0084.9 %5.0902.71676.8525.0 %5.0
รจจ.บุรีรัมย์ 16,358.8531,744.68-94.1 %0.0497.54564.77-13.5 %0.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดบุรีรัมย์2,699.84983.4063.6 %5.0660.42188.1471.5 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดบุรีรัมย์2,793.201,608.0042.4 %5.0698.46182.9273.8 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดบุรีรัมย์6,897.407,101.65-3.0 %0.01,097.77329.5670.0 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดบุรีรัมย์3,421.791,279.2062.6 %5.0983.70306.5768.8 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดบุรีรัมย์2,361.795,505.27-133.1 %0.01,059.76496.3053.2 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 (จังหวัดบุรีรัมย์)26,351.028,556.3967.5 %5.02,491.82629.3674.7 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 162,530.819,896.0084.2 %5.01,100.33126.4088.5 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 223,648.869,989.0057.8 %5.01,404.65373.3573.4 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 322,915.3011,161.6051.3 %5.01,609.01614.7761.8 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 419,627.337,406.0362.3 %5.02,647.981,025.0061.3 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดบุรีรัมย์1,920.475,223.20-172.0 %0.0264.21352.22-33.3 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคคูเมือง9,259.6427,400.00-195.9 %0.0723.95520.7228.1 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์17,536.8978,508.00-347.7 %0.0721.881,596.51-121.2 %0.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบุรีรัมย์12,950.0078,802.67-508.5 %0.0671.084,636.58-590.9 %0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างบุรีรัมย์28,366.4820,165.1928.9 %5.01,011.44310.4569.3 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคนางรอง78,665.2927,400.0065.2 %5.0748.44520.7230.4 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพสตึก89,602.3913,296.4985.2 %5.0948.91589.9537.8 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์16,700.5329,786.76-78.4 %0.02,225.65195.7091.2 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดบุรีรัมย์ 3,271.232,145.0034.4 %5.0907.65562.3838.0 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดบุรีรัมย์2,760.62545.6480.2 %5.0622.39472.3824.1 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์14,398.821,428.3890.1 %5.05,467.24712.5087.0 %5.0
รวม 1,789,045 566,643 68.33 % 74,944 34,189 54.38 %