จังหวัดสุรินทร์
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสุรินทร์ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0251.44181.8027.7 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดสุรินทร์30,617.1217,078.0044.2 %5.0102.71309.18-201.0 %0.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดสุรินทร์8,198.976,024.7026.5 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สุรินทร์3,330.023,413.94-2.5 %0.0882.03121.6386.2 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดสุรินทร์2,851.53966.0066.1 %5.0727.880.9599.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สุรินทร์18,130.405,521.0169.5 %5.02,192.51713.4567.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองสุรินทร์4,038.921,358.0066.4 %5.0293.705.7098.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปราสาท3,936.70682.0082.7 %5.0307.8044.7885.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศีขรภูมิ3,791.93508.0086.6 %5.0234.6935.9784.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสำโรงทาบ3,757.86338.0091.0 %5.0246.3810.9095.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสนม3,791.9361.0098.4 %5.0242.0414.1294.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาจอมพระ3,764.58409.0089.1 %5.0195.1810.4594.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าตูม3,826.01509.0086.7 %5.0311.3255.0082.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาชุมพลบุรี3,757.86714.0081.0 %5.0364.5512.6996.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขารัตนบุรี3,791.93587.0084.5 %5.0331.2582.6475.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาลำดวน3,757.86535.0085.8 %5.0172.1214.1291.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสังขะ3,887.43746.0080.8 %5.0348.7836.5289.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากาบเชิง3,733.55442.0088.2 %5.0283.0214.0595.0 %5.0
ด่านศุลกากรช่องจอม7,534.727,255.053.7 %1.5922.03185.4479.9 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สุรินทร์3,600.674,293.14-19.2 %0.0918.04475.0048.3 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สุรินทร์ สาขาเมืองสุรินทร์ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0482.10196.6559.2 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สุรินทร์ สาขาท่าตูม2,971.78485.0083.7 %5.0602.94489.2518.9 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สุรินทร์ สาขาปราสาท2,891.28748.0074.1 %5.0565.71608.00-7.5 %0.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดสุรินทร์4,134.684,109.070.6 %0.5792.521,184.02-49.4 %0.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสุรินทร์3,345.361,017.4069.6 %5.0822.96507.5138.3 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดสุรินทร์3,289.28620.0081.2 %5.0689.85509.8926.1 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุรินทร์7,239.471.00100.0 %5.02,302.749.0099.6 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดสุรินทร์3,036.482,617.0013.8 %5.0746.19992.75-33.0 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสุรินทร์5,409.593,289.5039.2 %5.01,754.741,154.2534.2 %5.0
ส.ป.ก. สุรินทร์4,547.623,050.4432.9 %5.01,355.4058.0095.7 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดสุรินทร์5,768.4412,389.00-114.8 %0.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสุรินทร์3,809.931,139.4070.1 %5.01,051.15251.6476.1 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวัดสุรินทร์ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.067.4538.0343.6 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาสุรินทร์(กลุ่มงานอากาศเกษตร)ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.063.1015.0276.2 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาสุรินทร์(กลุ่มงานอุตุนิยมวิทยาอุทกท่าตูม)ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.071.8949.4531.2 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดสุรินทร์3,264.56933.0071.4 %5.0819.77ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานพลังงานจังหวัดสุรินทร์2,650.37240.0090.9 %5.0575.75192.0766.6 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสุรินทร์3,427.772,972.7913.3 %5.0899.02437.0051.4 %5.0
สำนักงานจังหวัดสุรินทร์7,422.7414,923.75-101.1 %0.01,692.822,152.81-27.2 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดสุรินทร์3,506.142,920.0016.7 %5.0570.48370.1035.1 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสุรินทร์3,509.1810.0099.7 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดสุรินทร์11,465.609,640.9315.9 %5.03,694.37157.0695.7 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุรินทร์10,312.5810.0099.9 %5.01,577.559.5099.4 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสุรินทร์4,833.181,812.1762.5 %5.0937.05725.1822.6 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสุรินทร์568.084,405.00-675.4 %0.0203.02392.45-93.3 %0.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุรินทร์5,878.934,686.0020.3 %5.01,792.77768.2557.1 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสุรินทร์3,397.422,800.0017.6 %5.0663.023.2699.5 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสุรินทร์10,341.341,789.0082.7 %5.0822.96583.2129.1 %5.0
เรือนจำกลางสุรินทร์49,200.0417,799.3063.8 %5.0976.04763.7021.8 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดสุรินทร์2,626.46765.0070.9 %5.0230.68102.4755.6 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดสุรินทร์3,596.641,687.5953.1 %5.0880.00508.1642.3 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสุรินทร์3,271.81838.0074.4 %5.0291.76175.3739.9 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสุรินทร์5,602.485,050.359.9 %4.5766.03346.6454.7 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสุรินทร์3,449.7110.0099.7 %5.0956.079.0099.1 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสุรินทร์5,998.454,363.1527.3 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดนจังหวัดสุรินทร์9,458.392,072.0078.1 %5.01,373.5085.5093.8 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 (จังหวัดสุรินทร์)9,527.448,873.196.9 %3.01,084.00ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1199,007.3811,362.0094.3 %5.01,294.22412.7568.1 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 216,316.297,261.5555.5 %5.01,250.54289.5976.8 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 36,905.614,847.0029.8 %5.01,597.44565.8964.6 %5.0
โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดสุรินทร์11,272.5210.0099.9 %5.0385.109.5097.5 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสุรินทร์6,152.313,607.0341.4 %5.0379.09308.4518.6 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์69,981.751.00100.0 %5.01,221.481.8599.8 %5.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์144,624.9539,323.0172.8 %5.01,294.60910.7529.7 %5.0
วิทยาลัยสารพัดช่างสุรินทร์50,094.2118,392.0063.3 %5.0699.12880.93-26.0 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพท่าตูม80,657.1521,674.0073.1 %5.0943.50426.8054.8 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพปราสาท63,611.7119,807.9968.9 %5.0821.73760.517.4 %3.5
วิทยาลัยการอาชีพศีขรภูมิ91,123.361.00100.0 %5.0854.670.9599.9 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพสังขะไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0907.111.9599.8 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์12,353.2324,940.00-101.9 %0.02,558.653,238.34-26.6 %0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุรินทร์ 3,250.751,832.3343.6 %5.0765.91347.0254.7 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุรินทร์3,066.841,001.0067.4 %5.0632.80196.8268.9 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดสุรินทร์34,517.4410,596.5069.3 %5.08,983.865,754.9335.9 %5.0
รวม 1,122,789 334,164 70.24 % 64,189 30,277 52.83 %