จังหวัดศรีสะเกษ
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดศรีสะเกษ446.59650.00-45.5 %0.0506.75127.1674.9 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดศรีสะเกษ26,653.84109.8699.6 %5.0245.8752.2578.7 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ศรีสะเกษ1,271.431,202.005.5 %2.5857.78236.1972.5 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดศรีสะเกษ3,246.061,659.0048.9 %5.0800.7436.3495.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ศรีสะเกษ12,360.785,448.3055.9 %5.03,139.70801.1674.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองศรีสะเกษ4,349.321,640.0062.3 %5.0268.7887.0667.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากันทรลักษ์4,100.59551.0086.6 %5.0397.1986.6278.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาขุขันธ์3,648.44574.0084.3 %5.0323.5546.5785.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาขุนหาญ3,808.49520.0086.3 %5.0356.9032.5890.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาน้ำเกลี้ยง4,039.34165.0095.9 %5.0215.140.9099.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโนนคูณ3,930.35143.0096.4 %5.0264.520.9099.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบึงบูรพ์3,709.16146.0096.1 %5.0176.150.9099.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปรางค์กู่3,906.13199.0094.9 %5.0278.2272.4174.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพยุห์3,862.00295.0092.4 %5.0152.460.9099.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาไพรบึง3,895.94240.0093.8 %5.0227.890.9099.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาภูสิงห์3,906.13250.0093.6 %5.0252.8943.1682.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขายางชุมน้อย3,896.41168.0095.7 %5.0178.220.9099.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาราษีไศล3,689.191,603.0056.5 %5.0264.000.9599.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวังหิน3,872.19221.0094.3 %5.0189.660.9099.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีรัตนะ3,872.19184.0095.2 %5.0194.620.9099.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาห้วยทับทัน3,896.41205.0094.7 %5.0188.7811.0694.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาอุทุมพรพิสัย4,028.80577.0085.7 %5.0256.9168.9073.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากันทรารมย์4,008.89384.0090.4 %5.0246.9586.5465.0 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ศรีสะเกษ10,622.212,599.7175.5 %5.0971.86400.9058.7 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ศรีสะเกษ สาขาเมือง2,579.62866.5766.4 %5.0360.64119.7066.8 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ศรีสะเกษ สาขากันทรลักษ์2,560.64468.0081.7 %5.0520.72275.5047.1 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ศรีสะเกษสาขาขุขันธ์2,456.66486.0080.2 %5.0524.96183.3565.1 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ศรีสะเกษสาขาอุทุมพรพิสัย2,570.30764.0070.3 %5.0389.42127.3067.3 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดศรีสะเกษ5,369.953,981.1525.9 %5.01,295.15803.9837.9 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดศรีสะเกษ2,936.031,010.0065.6 %5.0420.99205.2051.3 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดศรีสะเกษ3,000.51692.7076.9 %5.0686.64275.0959.9 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดศรีสะเกษ15,518.173,739.2475.9 %5.03,177.741,225.6261.4 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดศรีสะเกษ2,488.535,617.92-125.8 %0.0645.733,058.94-373.7 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดศรีสะเกษ5,630.615,618.150.2 %0.51,637.461,063.6535.0 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดศรีสะเกษ4,655.572,381.2948.9 %5.01,409.25555.7560.6 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดศรีสะเกษไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดศรีสะเกษ4,480.401,585.0064.6 %5.0971.88499.8348.6 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวัดศรีสะเกษ1,600.09982.0038.6 %5.065.2771.45-9.5 %0.0
สำนักงานสถิติจังหวัดศรีสะเกษ1,529.31471.0069.2 %5.0819.751,268.20-54.7 %0.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดศรีสะเกษ2,893.592,562.6011.4 %5.0686.64431.4137.2 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดศรีสะเกษ3,570.073,219.409.8 %4.5647.65297.5554.1 %5.0
สำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ5,516.725,823.09-5.6 %0.01,666.72562.6566.2 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดศรีสะเกษ4,731.053,037.0035.8 %5.01,143.050.9599.9 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดศรีสะเกษ2,994.661,643.0045.1 %5.0952.86313.5067.1 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดศรีสะเกษ25,314.9617,910.1829.3 %5.09,813.19207.9597.9 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดศรีสะเกษ4,218.641,133.0073.1 %5.0857.78809.265.7 %2.5
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดศรีสะเกษ3,381.042,367.8030.0 %5.0857.78322.6062.4 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดศรีสะเกษ4,034.924,254.08-5.4 %0.01,143.02210.5981.6 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดศรีสะเกษ7,658.522,816.0863.2 %5.0431.56512.05-18.7 %0.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดศรีสะเกษ3,295.382,746.0016.7 %5.0838.77110.7486.8 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดศรีสะเกษ10,567.072,225.8578.9 %5.0933.85467.4049.9 %5.0
รจจ.ศรีสะเกษ 46,545.9222,742.3051.1 %5.01,039.11532.6548.7 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดศรีสะเกษ2,630.71773.0070.6 %5.0572.5490.1084.3 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดศรีสะเกษ3,269.062,590.8020.7 %5.0834.42216.8374.0 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดศรีสะเกษ2,726.78629.0076.9 %5.0610.58198.9867.4 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดศรีสะเกษ5,008.013,865.2922.8 %5.01,085.98487.3955.1 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดศรีสะเกษ4,961.623,797.0023.5 %5.01,504.35693.4053.9 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดศรีสะเกษ2,151.666,170.03-186.8 %0.01,219.09167.4886.3 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 (จังหวัดศรีสะเกษ และยโสธร)108,844.7211,199.3089.7 %5.02,789.45306.3689.0 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 120,689.7618,278.9611.7 %5.02,260.3190.0096.0 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 250,213.206,923.7686.2 %5.01,082.40440.2959.3 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3143,716.131,803.3698.7 %5.09,719.98416.7795.7 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 420,451.668,723.0457.3 %5.01,466.29517.7164.7 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดศรีสะเกษ3,227.393,681.30-14.1 %0.0412.21380.007.8 %3.5
วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ205,040.94104,216.0049.2 %5.02,558.992,777.27-8.5 %0.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างศรีสะเกษ25,667.7215,977.0037.8 %5.0933.39843.279.7 %4.5
วิทยาลัยเทคนิคกันทรลักษ์98,592.2318,898.5480.8 %5.01,036.132,381.43-129.8 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพขุนหาญ46,634.6620,009.0057.1 %5.0882.99359.0059.3 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพศรีสะเกษ101,052.9538,175.0062.2 %5.0870.46332.2461.8 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ18,740.2823,890.00-27.5 %0.02,129.002,341.48-10.0 %0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดศรีสะเกษ 3,010.931,896.0037.0 %5.0743.69441.0140.7 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดศรีสะเกษ2,761.95932.0066.3 %5.0686.64333.0851.5 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดศรีสะเกษ30,881.049,880.0068.0 %5.010,134.313,263.0167.8 %5.0
รวม 1,207,393 423,186 64.95 % 88,426 33,787 61.79 %