จังหวัดอุบลราชธานี
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 237,727.0123,297.0038.2 %5.0231.83268.06-15.6 %0.0
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอุบลราชธานี2,639.80923.0065.0 %5.0700.48183.4673.8 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดอุบลราชธานี17,401.6019,197.38-10.3 %0.073.81108.71-47.3 %0.0
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไท� จังหวัดอุบลราชธานี74,921.671,000.0098.7 %5.0363.9295.0073.9 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่อุบลราชธานี294,005.2214,489.6795.1 %5.01,372.69408.8670.2 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดอุบลราชธานี3,205.922,471.0022.9 %5.0947.69146.2984.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่อุบลราชธานี27,025.3020,748.0023.2 %5.03,457.801,160.9066.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองอุบลราชธานี4,250.111,705.0059.9 %5.0272.11119.0156.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวารินชำราบ4,351.53795.0081.7 %5.0294.6078.2473.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเดชอุดม3,905.60589.0084.9 %5.0384.1139.0389.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโขงเจียม3,546.55256.0092.8 %5.0344.82300.0013.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบุณฑริก3,632.54573.0084.2 %5.0449.4782.1581.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาม่วงสามสิบ3,590.42310.0091.4 %5.0266.6054.5179.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพิบูลมังสาหาร4,346.38584.0086.6 %5.0354.9362.7882.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเขมราฐ3,628.70361.0090.1 %5.0373.5071.7880.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเขื่องใน3,656.59507.0086.1 %5.0286.4163.8877.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาตระการพืชผล3,681.57599.0083.7 %5.0369.1164.1282.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีเมืองใหม่3,867.70354.0090.8 %5.0415.1563.4984.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาน้ำยืน3,666.78499.0086.4 %5.0498.3390.5881.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากุดข้าวปุ้น3,556.33456.0087.2 %5.0303.9064.1778.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานาจะหลวย3,686.05344.0090.7 %5.0415.009.6497.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาตาลสุม3,555.14330.0090.7 %5.0190.029.0095.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโพธิ์ไทร3,556.30365.0089.7 %5.0360.151.0099.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาดอนมดแดง3,685.41196.0094.7 %5.0208.201.0099.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสิรินธร3,609.92440.0087.8 %5.0357.5762.4282.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสำโรง3,702.62263.0092.9 %5.0211.151.0099.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสว่างวีระวงศ์359.52171.0052.4 %5.0148.4080.0746.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเหล่าเสือโก้ก3,548.00289.0091.9 %5.0175.188.3395.2 %5.0
ด่านศุลกากรช่องเม็ก17,555.7830,000.00-70.9 %0.01,500.40950.0036.7 %5.0
ด่านศุลกากรเขมราฐ5,058.705,000.001.2 %0.51,165.0795.0091.8 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุบลราชธานี4,710.242,906.0038.3 %5.01,461.12561.7261.6 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุบลราชธานี สาขาเมืองอุบลราชธานี5,059.861,109.0078.1 %5.01,651.75108.4493.4 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุบลราชธานีสาขาวารินชำราบ4,186.002,000.0052.2 %5.01,314.55475.0063.9 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุบลราชธานี สาขาตระการพืชผล3,938.353,000.0023.8 %5.01,303.40285.0078.1 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุบลราชธานีสาขาเขมราฐ4,244.171,289.4069.6 %5.01,545.86190.0087.7 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุบลราชธานี สาขาเดชอุดม3,923.772,000.0049.0 %5.01,271.68475.0062.6 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุบลราชธานีสาขาพิบูลมังสาหาร3,641.25686.0081.2 %5.01,176.60475.0059.6 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี3,125.722,171.3830.5 %5.0895.73322.9163.9 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดอุบลราชธานี4,231.562,263.2546.5 %5.01,404.55835.0540.5 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุบลราชธานี3,892.102,335.3940.0 %5.0966.70344.1164.4 %5.0
สำนักงานชลประทานที่ 712,717.9716,794.00-32.0 %0.04,702.113,928.0016.5 %5.0
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 44,490.801,532.5065.9 %5.01,536.49515.9566.4 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดอุบลราชธานี3,464.801,163.0066.4 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุบลราชธานี8,050.103,000.0062.7 %5.01,080.80950.0012.1 %5.0
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 44,155.903,442.5817.2 %5.01,861.032,638.48-41.8 %0.0
สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 4 อุบลราชธานี27,401.5624,477.0010.7 %5.02,487.18558.0077.6 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดอุบลราชธานี2,094.664,269.83-103.8 %0.0560.991,129.09-101.3 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอุบลราชธานี6,488.525,000.0022.9 %5.02,188.81475.0078.3 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดอุบลราชธานี4,739.351,000.0078.9 %5.01,461.1295.0093.5 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดอุบลราชธานี17,876.9914,141.0320.9 %5.02,316.84178.9092.3 %5.0
ท่าอากาศยานอุบลราชธานี252,684.81243,111.503.8 %1.51,459.89950.0034.9 %5.0
สำนักงานทางหลวงที่ 9 9,631.5014,589.00-51.5 %0.03,916.955,140.70-31.2 %0.0
สำนักทางหลวงชนบทที่ 7 (อุบลราชธานี)4,973.631,000.0079.9 %5.01,764.2095.0094.6 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุบลราชธานี3,489.871,000.0071.3 %5.01,061.7995.0091.1 %5.0
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 12(จ.อุบลราชธานี)3,938.305,495.68-39.5 %0.01,440.93484.1566.4 %5.0
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 (อุบลราชธานี)10,958.8210,251.996.4 %3.04,540.541,113.3375.5 %5.0
สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 116,842.115,623.6817.8 %5.02,631.95513.0080.5 %5.0
ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง17,221.41ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5380.34285.0025.1 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวัดอุบลราชธานี21,668.86564.0097.4 %5.0203.9317.9191.2 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดอุบลราชธานี3,268.51909.0072.2 %5.0985.7290.8290.8 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดอุบลราชธานี3,154.833,000.004.9 %2.0895.73475.0047.0 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดอุบลราชธานี3,603.493,000.0016.7 %5.01,118.8495.0091.5 %5.0
สำนักงานจังหวัดอุบลราชธานี19,853.7810,000.0049.6 %5.06,215.12950.0084.7 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดอุบลราชธานี3,488.09ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5890.6495.0089.3 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุบลราชธานี4,128.83ไม่ครบประเมินไม่ได้0.51,080.80285.0073.6 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดอุบลราชธานี5,250.3312,957.57-146.8 %0.01,556.20100.0093.6 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุบลราชธานี12,143.122,171.2082.1 %5.01,461.12475.0067.5 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอุบลราชธานี3,533.562,000.0043.4 %5.01,080.80475.0056.1 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอุบลราชธานี6,088.596,221.25-2.2 %0.01,461.12347.7076.2 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดอุบลราชธานี7,515.945,792.7922.9 %5.02,354.88615.1173.9 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดอุบลราชธานี3,486.703,000.0014.0 %5.0890.64475.0046.7 %5.0
ศูนย์ฝึกฯ เขต 5 จ.อุบลราชธานี23,996.2414,532.8939.4 %5.0902.13234.4274.0 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดอุบลราชธานี66,160.0322,363.0066.2 %5.0668.12488.7726.8 %5.0
เรือนจำกลางอุบลราชธานี 91,444.2979,146.0013.4 %5.01,979.461,055.3046.7 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดอุบลราชธานี3,067.501,179.6061.5 %5.0890.64107.4087.9 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดอุบลราชธานี3,903.362,876.4026.3 %5.01,137.85475.0058.3 %5.0
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 7 อุบลราชธานี20,537.8614,936.0027.3 %5.01,444.30602.9958.3 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดอุบลราชธานี3,105.372,000.0035.6 %5.0909.66380.0058.2 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดอุบลราชธานี6,277.355,471.2812.8 %5.01,537.19352.4577.1 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอุบลราชธานี3,492.815,195.00-48.7 %0.01,080.80190.0082.4 %5.0
สำนักศิลปากรที่ 9 อุบลราชธานี3,316.755,043.80-52.1 %0.01,268.72835.5034.1 %5.0
สำนักงาน กศน.จังหวัดอุบลราชธานี9,401.4311,730.57-24.8 %0.03,362.72808.5176.0 %5.0
สถาบันพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ9,488.775,000.0047.3 %5.03,362.72285.0091.5 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาอุบลราชธานี19,351.617,000.0063.8 %5.0797.83285.0064.3 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1275,493.343,000.0098.9 %5.03,092.091,073.5065.3 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธาน� เข� 239,144.1414,795.8462.2 %5.01,369.17453.5766.9 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 399,063.481,380.8198.6 %5.03,186.08665.0079.1 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 430,045.389,672.1267.8 %5.03,075.00274.5591.1 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 560,670.1810,904.0082.0 %5.03,151.45560.6582.2 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม23,339.0630,000.00-28.5 %0.01,027.28950.007.5 %3.5
วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี44,432.4810,000.0077.5 %5.01,262.111,900.00-50.5 %0.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี144,327.5210,000.0093.1 %5.01,075.67950.0011.7 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุบลราชธานี36,343.605,000.0086.2 %5.01,180.83950.0019.5 %5.0
วิทยาลัยสารพัดช่างอุบลราชธานี28,066.485,000.0082.2 %5.01,084.31475.0056.2 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพเขมราฐ64,865.445,000.0092.3 %5.01,153.68475.0058.8 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล58,543.713,000.0094.9 %5.01,035.02475.0054.1 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ61,274.923,000.0095.1 %5.0893.65475.0046.8 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี19,045.653,000.0084.2 %5.02,163.64285.0086.8 %5.0
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี10,438.5727,216.30-160.7 %0.04,292.272,228.4748.1 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ อุบลราชธานี17,503.6726,697.00-52.5 %0.0835.26433.5048.1 %5.0
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 10 (จังหวัดอุบลราชธานี)3,201.201,287.0059.8 %5.0644.00113.0582.4 %5.0
ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี27,256.9433,524.00-23.0 %0.02,938.79834.9571.6 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุบลราชธานี 3,761.391,870.0050.3 %5.01,194.90598.9749.9 %5.0
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 7 (จ.อุบลราชธานี) 4,629.777,798.00-68.4 %0.01,461.12124.1691.5 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุบลราชธานี3,090.782,000.0035.3 %5.0890.64475.0046.7 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดอุบลราชธานี48,876.8319,032.5361.1 %5.06,640.865,729.8013.7 %5.0
รวม 2,436,403 962,032 60.51 % 148,062 59,056 60.11 %