จังหวัดยโสธร
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดยโสธร3,975.21859.0078.4 %5.0509.580.9599.8 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดยโสธร13,021.3714,600.90-12.1 %0.0189.3499.6047.4 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ยโสธร3,003.711,130.0062.4 %5.0585.64175.4870.0 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดยโสธร3,287.981,149.0065.1 %5.0566.620.9599.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ยโสธร13,773.207,588.0044.9 %5.01,707.57500.6570.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองยโสธร4,487.041,192.0073.4 %5.0365.85106.3670.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคำเขื่อนแก้ว3,822.78309.0091.9 %5.0174.2689.9748.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเลิงนกทา4,251.56442.0089.6 %5.0360.4435.5990.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขามหาชนะชัย4,868.37364.0092.5 %5.0302.5594.0768.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากุดชุม4,242.07387.0090.9 %5.0262.2947.1282.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาป่าติ้ว4,318.87298.0093.1 %5.0218.5979.5963.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาค้อวัง4,725.26218.0095.4 %5.0271.968.5096.9 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ยโสธร3,140.973,679.65-17.2 %0.0680.70378.1044.5 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ยโสธร สาขาเมืองยโสธรไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0252.56104.5058.6 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ยโสธรสาขาไทยเจริญ2,498.37408.0083.7 %5.0479.99229.9052.1 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ยโสธรสาขามหาชนะชัย2,521.95441.5082.5 %5.0399.73284.0528.9 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดยโสธร3,695.801,350.0063.5 %5.0851.85803.815.6 %2.5
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดยโสธร2,903.921,277.0056.0 %5.0497.78431.3913.3 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดยโสธร3,150.72720.0077.1 %5.0566.61427.2924.6 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดยโสธร3,423.551,742.0049.1 %5.0813.821,118.70-37.5 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดยโสธร2,047.792,924.04-42.8 %0.0487.27414.3815.0 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดยโสธร4,686.361,738.0862.9 %5.01,327.24645.1351.4 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดยโสธร5,223.642,901.3944.5 %5.01,022.99313.5969.3 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดยโสธร12,891.2413,712.60-6.4 %0.04,636.06179.3596.1 %5.0
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดยโสธร4,244.841,323.0068.8 %5.0737.77311.7457.7 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดยโสธร3,655.02730.0080.0 %5.0680.7180.0688.2 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดยโสธร3,502.071,276.0063.6 %5.0490.54252.3348.6 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดยโสธร3,425.392,256.0034.1 %5.0699.71209.6570.0 %5.0
สำนักงานจังหวัดยโสธรไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.01,308.231,594.65-21.9 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดยโสธร2,198.562,081.005.3 %2.51,118.07689.4538.3 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดยโสธร5,738.76ไม่ครบประเมินไม่ได้0.51,859.70ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานที่ดินจังหวัดยโสธร4,399.627,947.00-80.6 %0.01,001.4336.1596.4 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดยโสธร4,028.401,315.0067.4 %5.0642.69260.9159.4 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดยโสธร3,565.762,018.0043.4 %5.0870.86271.5968.8 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดยโสธร4,443.963,862.0013.1 %5.0748.33255.9765.8 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดยโสธร4,759.873,243.9431.8 %5.0965.96202.1579.1 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดยโสธร2,937.632,449.0016.6 %5.0509.5836.5892.8 %5.0
สถานพินิจฯจังหวัดยโสธร10,114.361,865.0081.6 %5.0642.67463.1927.9 %5.0
รจ.จ.ยโสธร36,447.9223,792.4234.7 %5.0766.93466.1639.2 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดยโสธร2,551.09966.0062.1 %5.0433.51181.7458.1 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดยโสธร3,276.86952.0070.9 %5.0642.69342.5646.7 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดยโสธร2,771.44996.0064.1 %5.0452.52277.7138.6 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดยโสธร3,314.503,898.70-17.6 %0.0813.82152.8081.2 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดยโสธร3,871.461,479.0061.8 %5.0965.94133.7586.2 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจ.ยโสธร12,070.284,340.1064.0 %5.03,837.32114.3797.0 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 114,278.1410,947.4523.3 %5.02,950.23310.2389.5 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 212,089.9177.6099.4 %5.01,304.52540.9858.5 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดยโสธร3,029.845,132.64-69.4 %0.0324.10409.41-26.3 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคยโสธร35,168.5551,356.52-46.0 %0.0803.55923.43-14.9 %0.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยียโสธร8,520.84720.0091.6 %5.0526.94472.6210.3 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพเลิงนกทา55,730.9917,160.0069.2 %5.0786.521,121.50-42.6 %0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร7,173.0915,048.00-109.8 %0.01,555.431,331.0214.4 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดยโสธร 3,053.7692.2097.0 %5.0642.67433.5432.5 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดยโสธร2,534.09745.0070.6 %5.0433.50203.7753.0 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดยโสธร35,316.2912,149.7965.6 %5.04,043.097,109.45-75.8 %0.0
รวม 406,436 239,651 41.04 % 49,231 25,758 47.68 %