จังหวัดชัยภูมิ
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดชัยภูมิ3,679.88559.0084.8 %5.0611.8787.3085.7 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชัยภูมิ8,627.896,657.2022.8 %5.060.62126.05-107.9 %0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ชัยภูมิ3,096.485,008.20-61.7 %0.0802.03156.8080.4 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดชัยภูมิ3,177.262,438.0023.3 %5.0663.6472.9089.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ชัยภูมิ13,270.856,201.6053.3 %5.03,064.92828.4073.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคอนสาร3,745.81285.0092.4 %5.0507.4357.0088.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคอนสวรรค์3,742.27238.0093.6 %5.0260.6143.6083.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองบัวแดง4,743.40296.0093.8 %5.0411.0288.7978.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองชัยภูมิ4,439.641,494.5066.3 %5.0375.1355.1085.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาจัตุรัส3,847.03374.0090.3 %5.0327.9136.5988.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบำเหน็จณรงค์3,815.20411.0089.2 %5.0338.7383.6975.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเทพสถิต3,759.10272.0092.8 %5.0444.2072.8983.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาภูเขียว4,049.12518.0087.2 %5.0422.3762.2985.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแก้งคร้อ3,824.77405.0089.4 %5.0288.52112.7760.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านเขว้า3,784.30426.0088.7 %5.0203.9841.1179.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านแท่น3,766.39285.0092.4 %5.0381.2943.0688.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเกษตรสมบูรณ์3,768.16383.0089.8 %5.0461.9436.3792.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองบัวระเหว4,796.68561.0088.3 %5.0334.7680.8075.9 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ชัยภูมิ4,180.054,071.022.6 %1.0859.071,491.15-73.6 %0.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ชัยภูมิสาขาเมืองชัยภูมิ2,908.431.00100.0 %5.0550.36486.0211.7 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ชัยภูมิสาขาจัตุรัส2,570.07835.0067.5 %5.0471.74267.9043.2 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ชัยภูมิสาขาภูเขียว2,777.57942.0066.1 %5.0714.72209.0070.8 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดชัยภูมิ3,984.3917,807.40-346.9 %0.01,049.23383.0463.5 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดชัยภูมิ4,112.091,683.0059.1 %5.0840.06265.3168.4 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดชัยภูมิ2,990.921,367.0054.3 %5.0592.84327.7544.7 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ8,291.524,687.0043.5 %5.02,950.831,059.2564.1 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดชัยภูมิ2,232.684,400.04-97.1 %0.0625.16614.991.6 %0.5
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดชัยภูมิ4,965.134,000.0019.4 %5.01,355.32840.3838.0 %5.0
ส.ป.ก.ชัยภูมิ3,693.164,206.48-13.9 %0.0973.16307.7668.4 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดชัยภูมิ8,158.679,814.00-20.3 %0.01,620.2251.8596.8 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดชัยภูมิ5,601.691,589.0471.6 %5.0954.15209.1078.1 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวัดชัยภูมิ1,572.25266.0083.1 %5.075.8362.6317.4 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดชัยภูมิ3,333.181,073.0067.8 %5.0878.0838.5695.6 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดชัยภูมิ2,925.51602.0079.4 %5.0745.16513.0031.2 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดชัยภูมิ10,992.782,956.0073.1 %5.0641.34418.5034.7 %5.0
สำนักงานจังหวัดชัยภูมิ5,919.3630,169.00-409.7 %0.01,600.703,043.74-90.2 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดชัยภูมิไม่ครบ3,621.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ1,187.50ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดชัยภูมิ3,617.611,138.0068.5 %5.01,030.22398.8561.3 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดชัยภูมิ3,969.8011,354.13-186.0 %0.01,106.28176.1584.1 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดชัยภูมิ3,366.691,263.9162.5 %5.0935.14472.8549.4 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดชัยภูมิ3,830.46ไม่ครบประเมินไม่ได้0.51,125.30ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดชัยภูมิ4,854.51943.0080.6 %5.01,524.63226.4685.1 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดชัยภูมิ4,020.563,254.0019.1 %5.0992.15577.1641.8 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดชัยภูมิ3,360.808,917.10-165.3 %0.0725.9665.4491.0 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดชัยภูมิ4,177.282,767.0033.8 %5.0859.07623.1527.5 %5.0
เรือนจำจังหวัดชัยภูมิ54,360.0524,822.5654.3 %5.01,235.38823.6533.3 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดชัยภูมิ2,365.80673.0071.6 %5.0592.8586.3485.4 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดชัยภูมิ3,703.552,058.0044.4 %5.01,030.21561.7245.5 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดชัยภูมิ3,048.63858.9471.8 %5.0725.96275.0762.1 %5.0
สปส.จ.ชัยภูมิ5,486.704,868.1511.3 %5.01,353.48543.4259.9 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดชัยภูมิ3,282.773,954.00-20.4 %0.0744.97924.97-24.2 %0.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดชัยภูมิ6,132.767,040.00-14.8 %0.01,315.45381.9071.0 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 123,860.1614,760.0038.1 %5.01,854.85712.4661.6 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 28,003.0510,626.36-32.8 %0.01,770.08939.8046.9 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 331,825.2610,199.0068.0 %5.01,557.66741.6652.4 %5.0
โสตศึกษาจังหวัดชัยภูมิไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดชัยภูมิ2,414.232,305.974.5 %2.0250.57343.87-37.2 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ78,190.3891,768.00-17.4 %0.01,720.72669.2961.1 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชัยภูมิ41,134.2719,637.0052.3 %5.01,029.841,280.00-24.3 %0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิ23,581.8617,007.0027.9 %5.0968.88795.9517.8 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพแก้งคร้อ76,354.131,653.7897.8 %5.0945.30646.0031.7 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพบำเหน็จณรงค์36,866.0015,218.4858.7 %5.0996.90124.2587.5 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชัยภูมิ 3,083.251,481.0052.0 %5.0859.07456.9546.8 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดชัยภูมิไม่ครบ654.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ199.15ประเมินไม่ได้0.0
ตำรวจภูธรจังหวัดชัยภูมิ44,702.3530,820.1531.1 %5.05,256.501,037.4080.3 %5.0
รวม 640,906 406,670 36.55 % 58,841 26,560 54.86 %