จังหวัดอำนาจเจริญ
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอำนาจเจริญ2,398.99135.0094.4 %5.0380.7983.0978.2 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดอำนาจเจริญ18,068.3914,283.0421.0 %5.072.20107.14-48.4 %0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่อำนาจเจริญ2,779.821,058.0061.9 %5.0494.88139.0771.9 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดอำนาจเจริญ2,872.891,244.0056.7 %5.0532.9244.7491.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่อำนาจเจริญ13,012.066,185.6052.5 %5.01,902.07614.4367.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองอำนาจเจริญ4,711.581.00100.0 %5.0212.8091.0357.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหัวตะพาน3,706.92328.0091.2 %5.0258.8971.7472.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเสนางคนิคม3,740.84261.0093.0 %5.0356.1457.4883.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปทุมราชวงศา3,482.94495.0085.8 %5.0231.1059.2474.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาลืออำนาจ3,460.64325.0090.6 %5.0215.9972.6766.4 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อำนาจเจริญ4,905.751,418.1571.1 %5.0951.27649.9931.7 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอำนาจเจริญ2,869.95770.0073.2 %5.0532.92939.96-76.4 %0.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอำนาจเจริญ2,974.86836.0071.9 %5.0570.95351.7938.4 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดอำนาจเจริญ3,100.42530.0082.9 %5.0589.97414.8529.7 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอำนาจเจริญ4,541.332,308.0049.2 %5.01,255.53943.9324.8 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดอำนาจเจริญ1,864.282,649.00-42.1 %0.0440.721,204.60-173.3 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอำนาจเจริญ3,168.89962.0069.6 %5.0666.03482.0827.6 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดอำนาจเจริญ3,872.421,641.3857.6 %5.0837.18177.2778.8 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดอำนาจเจริญ7,844.117,348.106.3 %3.01,749.95184.9489.4 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอำนาจเจริญ3,324.311,153.5065.3 %5.0685.05133.0080.6 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดอำนาจเจริญ2,980.63932.0068.7 %5.0570.9557.4489.9 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดอำนาจเจริญ2,919.90407.0086.1 %5.0513.91537.61-4.6 %0.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดอำนาจเจริญ3,141.381,327.0057.8 %5.0647.02136.5678.9 %5.0
สำนักงานจังหวัดอำนาจเจริญ4,954.272,184.2855.9 %5.01,388.642,200.84-58.5 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดอำนาจเจริญ6,780.09749.5288.9 %5.01,027.34124.5487.9 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอำนาจเจริญ3,249.821,216.0062.6 %5.0742.10374.2949.6 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดอำนาจเจริญ14,816.8910,504.9829.1 %5.01,845.0354.3997.1 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอำนาจเจริญ2,857.11978.0065.8 %5.0513.91242.2552.9 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอำนาจเจริญ3,494.271,714.0050.9 %5.0799.15602.2624.6 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอำนาจเจริญ2,917.691,080.0063.0 %5.0666.03270.7159.4 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดอำนาจเจริญ3,440.321,047.0069.6 %5.0856.19334.4060.9 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดอำนาจเจริญ3,653.622,458.7132.7 %5.0723.0868.6390.5 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดอำนาจเจริญ10,397.061,191.0088.5 %5.0662.59593.0610.5 %5.0
รจจ.อำนาจเจริญ 37,991.9125,204.3333.7 %5.0753.27138.2081.7 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดอำนาจเจริญ2,610.16837.0067.9 %5.0380.7950.7186.7 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดอำนาจเจริญ2,887.091,117.8061.3 %5.0513.91178.5765.3 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดอำนาจเจริญ2,688.41379.0085.9 %5.0455.41116.0274.5 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดอำนาจเจริญ5,372.373,485.9535.1 %5.0891.67487.9045.3 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอำนาจเจริญ3,274.421,368.0058.2 %5.0589.97125.0078.8 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดอำนาจเจริญ3,171.922,722.0014.2 %5.0666.03123.5081.5 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอำนาจเจริญ110,621.989,104.0091.8 %5.01,442.46782.1445.8 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอำนาจเจริญ7,513.782,825.9162.4 %5.0310.73133.1057.2 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคอำนาจเจริญ118,135.8250,168.0057.5 %5.0759.972.8599.6 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคหัวตะพาน44,011.8012,472.0071.7 %5.0572.431,188.62-107.6 %0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ11,129.1214,283.28-28.3 %0.01,438.500.9599.9 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอำนาจเจริญ 2,985.00807.0073.0 %5.0570.95396.8630.5 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอำนาจเจริญ2,505.56341.0086.4 %5.0418.85260.7237.8 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดอำนาจเจริญ16,031.209,459.3041.0 %5.04,521.172,305.6649.0 %5.0
รวม 533,235 204,296 61.69 % 38,179 18,711 50.99 %