จังหวัดหนองบัวลำภู
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดหนองบัวลำภู2,311.4333.0098.6 %5.0347.7338.0089.1 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดหนองบัวลำภู12,763.6712,646.790.9 %0.5187.5399.6546.9 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่หนองบัวลำภู2,687.051,442.0046.3 %5.0518.87162.7768.6 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดหนองบัวลำภู3,006.511,570.0047.8 %5.0613.9543.7692.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่หนองบัวลำภ�7,178.0712,896.00-79.7 %0.01,879.02630.1166.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองหนองบัวลำภู4,462.981.00100.0 %5.0236.620.9599.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีบุญเรือ�3,565.88405.0088.6 %5.0277.1679.1971.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโนนสัง3,495.72323.0090.8 %5.0280.4879.1471.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานากลาง3,603.53271.0092.5 %5.0268.4989.9766.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานาวั�3,463.18145.0095.8 %5.0237.2422.9590.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสุวรรณคูหา3,507.37392.0088.8 %5.0344.60125.9963.4 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่หนองบัวลำภ�3,669.032,300.0037.3 %5.0956.24708.6525.9 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดหนองบัวลำภูไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู2,816.44966.0065.7 %5.0575.92266.0053.8 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดหนองบัวลำภู2,908.85765.0073.7 %5.0613.95151.7575.3 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดหนองบัวลำภู3,206.721,794.0044.1 %5.0747.06866.83-16.0 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดหนองบัวลำภู3,052.222,353.0022.9 %5.0772.61531.3731.2 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู4,198.202,145.2348.9 %5.01,184.43698.2541.0 %5.0
สปก. หนองบัวลำภูไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดหนองบัวลำภู10,953.679,439.9813.8 %5.02,154.25470.1378.2 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดหนองบัวลำภู3,041.451,718.0043.5 %5.0632.97540.4914.6 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาหนองบัวลำภู1,472.07239.0083.8 %5.047.5423.7550.0 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดหนองบัวลำภู3,022.88707.0076.6 %5.0671.0035.1594.8 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดหนองบัวลำภู5,269.00514.0090.2 %5.01,561.99221.4085.8 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดหนองบัวลำภู3,046.362,050.0032.7 %5.0671.00108.7983.8 %5.0
สำนักงานจังหวัดหนองบัวลำภู4,438.6565,195.18-1,368.8 %0.01,298.531,202.187.4 %3.5
ที่ทำการปกครองจังหวัดหนองบัวลำภูไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดหนองบัวลำภู3,344.991,768.0047.1 %5.0747.06160.2878.5 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดหนองบัวลำภู5,130.86ไม่ครบประเมินไม่ได้0.51,204.6289.5392.6 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดหนองบัวลำภู9,655.531,281.0086.7 %5.0575.92560.932.6 %1.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดหนองบัวลำภู3,325.202,876.0013.5 %5.0671.00459.5931.5 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดหนองบัวลำภู3,459.932,693.0022.2 %5.0861.16610.7329.1 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดหนองบัวลำภู4,093.041,530.0062.6 %5.0728.05216.7170.2 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดหนองบัวลำภู2,660.171,920.0027.8 %5.0480.8459.9487.5 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดหนองบัวลำภู27,983.941,800.0093.6 %5.0626.36307.7150.9 %5.0
เรือนจำจังหวัดหนองบัวลำภ�ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดหนองบัวลำภู2,395.73880.0063.3 %5.0385.7654.4585.9 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดหนองบัวลำภู2,991.321,648.0044.9 %5.0632.97325.3648.6 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดหนองบัวลำภู2,544.71740.0070.9 %5.0499.85133.5873.3 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดหนองบัวลำภู3,730.132,918.0021.8 %5.0728.05394.1045.9 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู3,627.571,523.0058.0 %5.0937.22366.6060.9 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดหนองบัวลำภู3,188.433,043.054.6 %2.0709.03322.5754.5 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 1 46,751.2111,452.0075.5 %5.01,021.69260.7874.5 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 243,823.407,067.3883.9 %5.01,072.83452.2657.8 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดหนองบัวลำภู2,394.383,027.20-26.4 %0.0291.59285.002.3 %1.0
วิทยาลัยเทคนิคหนองบัวลำภู44,055.9024,500.0044.4 %5.0998.43380.0061.9 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพศรีบุญเรือง77,862.5712,005.0084.6 %5.0639.67334.4047.7 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู7,057.8412,158.10-72.3 %0.01,581.33218.5086.2 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู 2,910.731,444.0050.4 %5.0613.95381.3937.9 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดหนองบัวลำภู2,519.26792.0068.6 %5.0423.79332.3921.6 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดหนองบัวลำภู15,766.016,916.0056.1 %5.03,925.755,524.46-40.7 %0.0
รวม 417,283 224,293 46.25 % 37,436 19,428 48.10 %