จังหวัดขอนแก่น
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ3,105.582,232.5728.1 %5.02,051.5390.6295.6 %5.0
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 16,656.708,707.23-30.8 %0.01,280.05437.4565.8 %5.0
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดขอนแก่น3,527.98800.0077.3 %5.0576.46144.6374.9 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดขอนแก่น23,300.0825,867.80-11.0 %0.0141.08108.8422.9 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย อำเภอชุมแพ 6,172.885,483.9011.2 %5.049.0536.3425.9 %5.0
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยขอนแก่น 108,987.7839,019.0064.2 %5.01,887.56601.9768.1 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ขอนแก่น3,621.3515,013.00-314.6 %0.0975.80355.7863.5 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดขอนแก่น3,120.603,658.00-17.2 %0.0823.67122.3485.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ขอนแก่น19,421.0117,565.009.6 %4.55,180.511,340.6774.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองขอนแก่น 14,689.171,306.0072.1 %5.0429.8181.8281.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองขอนแก่น 24,715.511,485.0068.5 %5.0314.4798.8968.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านฝาง4,286.95495.0088.5 %5.0168.269.0094.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพระยืน4,530.42255.0094.4 %5.0167.609.0094.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองเรือ4,356.41277.0093.6 %5.0295.9876.0074.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาชุมแพ4,313.171,049.0075.7 %5.0490.4588.8381.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสีชมพู4,236.67223.0094.7 %5.0421.259.0097.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาน้ำพอง4,556.99826.0081.9 %5.0340.3995.0072.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาอุบลรัตน์4,259.5589.0097.9 %5.0273.9276.0072.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากระนวน3,972.20425.0089.3 %5.0300.8476.0074.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านไผ่4,569.25989.0078.4 %5.0371.84123.5066.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพล4,571.25892.0080.5 %5.0460.3276.6783.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแวงน้อย4,255.74375.0091.2 %5.0350.469.0097.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองสองห้อง4,304.73532.0087.6 %5.0411.299.0097.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาภูเวียง4,269.82448.0089.5 %5.0330.6976.0077.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขามัญจาคีรี3,957.59373.0090.6 %5.0333.7585.5074.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาชนบท3,864.55277.0092.8 %5.0259.569.0096.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเขาสวนกวาง3,892.59224.0094.2 %5.0255.429.0096.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาภูผาม่าน3,909.78331.0091.5 %5.0402.569.0097.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านแฮด3,937.06457.0088.4 %5.0180.0676.0057.8 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ขอนแก่น3,918.673,601.078.1 %4.01,070.88979.948.5 %4.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ขอนแก่น สาขาน้ำพอง2,534.63527.0079.2 %5.0447.10162.7963.6 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ขอนแก่น สาขาบ้านไผ่2,687.31636.0076.3 %5.0467.61163.1965.1 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ขอนแก่น สาขาชุมแพ2,448.10428.0082.5 %5.0414.30187.2454.8 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ขอนแก่น สาขาพล2,545.25497.0080.5 %5.0531.58178.2266.5 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดขอนแก่น3,087.771.00100.0 %5.0671.540.9599.9 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดขอนแก่น4,549.724,679.00-2.8 %0.01,451.201,057.5827.1 %5.0
สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 63,569.957,758.12-117.3 %0.01,046.38259.5475.2 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดขอนแก่น3,754.231,423.0062.1 %5.01,160.31692.0540.4 %5.0
สำนักงานชลประทานที่ 616,523.3259,324.00-259.0 %0.06,731.009,973.70-48.2 %0.0
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 53,591.571,358.0062.2 %5.01,609.12202.2787.4 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดขอนแก่น2,947.44575.0080.5 %5.0747.61382.2548.9 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดขอนแก่น9,200.402,244.0075.6 %5.03,200.671,362.8557.4 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์เขต 44,954.343,122.6037.0 %5.01,603.332,326.70-45.1 %0.0
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 519,527.1119,250.601.4 %0.52,727.911,804.7233.8 %5.0
สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 3 ขอนแก่น25,129.2116,998.7432.4 %5.0972.54328.2666.2 %5.0
สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 4 จ.ขอนแก่น 4,237.705,282.05-24.6 %0.02,526.931,018.7059.7 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดขอนแก่นไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดขอนแก่น6,530.423,667.2743.8 %5.02,287.90606.3273.5 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดขอนแก่น (ส.ป.ก.ขอนแก่น)4,397.984,728.00-7.5 %0.01,318.09478.8063.7 %5.0
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 43,526.691,298.0063.2 %5.01,337.691,828.09-36.7 %0.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดขอนแก่นไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ท่าอากาศยานขอนแก่นไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น)11,267.9912,120.00-7.6 %0.03,809.183,001.4521.2 %5.0
สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 6 (ขอนแก่น)15,371.259,047.0441.1 %5.02,444.0195.0096.1 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดขอนแก่น10,892.171,452.0086.7 %5.01,108.910.9599.9 %5.0
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 10 (จ.ขอนแก่น)4,086.1530,827.43-654.4 %0.01,533.58445.6670.9 %5.0
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 8 (ขอนแก่น)11,790.599,066.4223.1 %5.04,644.87340.7392.7 %5.0
สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 411,565.4011,004.184.9 %2.04,087.821,361.4966.7 %5.0
สำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต 4 ขอนแก่น7,658.273,196.8058.3 %5.03,039.901,385.1054.4 %5.0
ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน.20,206.7111,432.0043.4 %5.0323.08106.4267.1 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาขอนแก่น(กลุ่มงานอากาศเกษตร)1,512.28661.0056.3 %5.071.0054.2423.6 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดขอนแก่น3,325.341,162.0065.1 %5.0918.750.9599.9 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดขอนแก่น2,995.81890.0070.3 %5.0766.62334.7456.3 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดขอนแก่น3,965.344,524.21-14.1 %0.01,184.97482.0659.3 %5.0
สำนักงานจังหวัดขอนแก่น7,932.5330,757.00-287.7 %0.02,154.792,225.84-3.3 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดขอนแก่น5,672.699,160.00-61.5 %0.01,850.53913.6250.6 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดขอนแก่น11,478.8418,118.99-57.8 %0.02,554.18105.6795.9 %5.0
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 6 ขอนแก่นไม่ครบ1.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ0.95ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดขอนแก่นไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดขอนแก่น3,662.002,605.0028.9 %5.01,051.86214.0679.6 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดขอนแก่น2,537.048,030.94-216.5 %0.01,337.10427.4468.0 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดขอนแก่น5,513.993,608.9634.5 %5.01,510.19853.7243.5 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดขอนแก่น3,972.005,608.00-41.2 %0.012,264.6875.8199.4 %5.0
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 4 จังหวัดขอนแก่น15,453.825,380.0065.2 %5.0819.76474.0542.2 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดขอนแก่น16,291.3611,532.0029.2 %5.0537.70225.5258.1 %5.0
รจก.ขอนแก่น ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ทสบ.ขอนแก่น 42,220.575,460.0087.1 %5.0976.83447.9854.1 %5.0
สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 49,861.877,670.8122.2 %5.03,222.021,406.9456.3 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดขอนแก่น2,609.201,022.0060.8 %5.0652.5385.3086.9 %5.0
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 6 ขอนแก่น23,429.3116,085.0031.3 %5.01,701.35229.0386.5 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดขอนแก่น3,331.272,379.0028.6 %5.0918.75434.5552.7 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดขอนแก่น 7,369.094,632.0037.1 %5.01,508.25347.3777.0 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดขอนแก่น3,950.273,060.0022.5 %5.01,184.97385.2067.5 %5.0
สำนักศิลปากรที่ 8 ขอนแก่น4,487.713,783.0015.7 %5.01,741.84510.4770.7 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดขอนแก่น4,124.036,342.31-53.8 %0.01,184.97476.8759.8 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาขอนแก่น49,993.243,979.6692.0 %5.0104,739.18330.5199.7 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 (จังหวัดขอนแก่น)28,446.256,752.3976.3 %5.02,570.701,378.9246.4 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 137,906.2312,950.0065.8 %5.01,000.93560.5044.0 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 29,491.9511,475.41-20.9 %0.0729.21675.117.4 %3.5
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 320,331.239,204.9954.7 %5.01,346.52805.6040.2 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 433,855.5010,977.6267.6 %5.01,666.59779.2253.2 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 583,756.6512,468.0085.1 %5.01,624.681,155.8928.9 %5.0
โสตศึกษาจังหวัดขอนแก่น6,017.8218,610.00-209.2 %0.0409.14627.00-53.2 %0.0
ศรีสังวาลย์ขอนแก่น38,478.6013,446.0065.1 %5.0365.42890.73-143.8 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่นไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเทคนิคน้ำพองไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่นไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีขอนแก่นไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเทคนิคนครขอนแก่นไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยการอาชีพกระนวนไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเทคนิคชุมแพไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยการอาชีพขอนแก่นไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยการอาชีพบ้านไผ่47,863.5419,152.0060.0 %5.0942.20826.5512.3 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพพลไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น8,550.4926,280.00-207.4 %0.02,570.601,589.4538.2 %5.0
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 จังหวัดขอนแก่น31,067.0314,182.4954.3 %5.03,489.171,426.4259.1 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ ๗ ขอนแก่น38,468.8029,834.0022.4 %5.0971.09350.4463.9 %5.0
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 73,059.00608.0080.1 %5.01,114.20161.7185.5 %5.0
ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น137,894.6662,713.9954.5 %5.02,168.63711.2567.2 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่น 3,626.603,381.006.8 %3.0994.81692.8830.4 %5.0
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 5 (จ.ขอนแก่น)5,494.6910,177.00-85.2 %0.02,267.54114.0095.0 %5.0
ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 3 (จังหวัดขอนแก่น)2,620.70826.0068.5 %5.01,378.731.8599.9 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดขอนแก่น2,947.491,414.0052.0 %5.0747.61457.4338.8 %5.0
ตำรวจภูธรภาค 4ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
รวม 1,261,431 776,124 38.47 % 244,050 59,319 75.69 %