จังหวัดอุดรธานี
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอุดรธานี2,329.760.00100.0 %5.0535.56ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดอุดรธานี7,293.097,437.00-2.0 %0.037.49159.66-325.9 %0.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จ.อุดรธานี6,416.21804.2987.5 %5.066.2157.9512.5 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่อุดรธานี97,657.144,594.5095.3 %5.04,604.27308.9793.3 %5.0
สำนักงานคลังเขต 477,605.262,747.0096.5 %5.04,569.881.00100.0 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดอุดรธานี3,045.251,348.0055.7 %5.0839.8258.2093.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรภาค 1016,662.0012,060.2027.6 %5.04,704.60204.2295.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่อุดรธานี19,529.3217,899.028.3 %4.04,871.211,108.3277.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาทุ่งฝน5,128.81283.0094.5 %5.0879.1510.0098.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานายูงไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาน้ำโสม3,102.45292.0090.6 %5.0461.2246.9289.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโนนสะอาด3,494.03263.0092.5 %5.0256.5476.0070.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านดุง3,660.77584.0084.0 %5.0413.12114.0072.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านผือ3,731.35306.0091.8 %5.0324.8576.0076.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเพ็ญ3,565.25412.0088.4 %5.0307.8819.0093.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวังสามหมอ3,478.87439.0087.4 %5.0442.0178.0682.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีธาตุ3,641.80285.0092.2 %5.0302.7385.5071.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสร้างคอม3,691.66234.0093.7 %5.0298.7624.4691.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองวัวซอ3,984.81223.0094.4 %5.0282.9976.0073.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองแสง3,622.79238.0093.4 %5.0269.4066.5075.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองหาน3,758.23486.0087.1 %5.0305.6576.0075.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองอุดรธานี5,340.554,496.9815.8 %5.0590.9459.8389.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากุดจับ3,613.19477.0086.8 %5.0251.0076.1969.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากุมภวาปี3,869.591,054.0072.8 %5.0308.1295.0069.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาไชยวาน3,512.88227.0093.5 %5.0266.0372.1372.9 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 45,210.387,884.60-51.3 %0.02,458.451,574.8035.9 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุดรธานี4,285.025,446.00-27.1 %0.0991.94474.8452.1 %5.0
สนง.สรรพสามิตพื้นที่อุดรธานี สาขาเมืองอุดรธานี2,010.801,380.0031.4 %5.0449.48230.8548.6 %5.0
สนง.สรรพสามิตพื้นที่อุดรธานี สาขากุมภวาปีไม่ครบ547.50ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ173.23ประเมินไม่ได้0.0
สนง.สรรพสามิตพื้นที่อุดรธานี สาขาบ้านผือ2,315.77799.0065.5 %5.0477.56214.9555.0 %5.0
สนง.สรรพสามิตพื้นที่อุดรธานี สาขาพ็ญ2,338.79520.8077.7 %5.0447.08201.5154.9 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดอุดรธานีไม่ครบ2,058.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ387.86ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดอุดรธานี4,033.872,001.0050.4 %5.01,239.15924.6825.4 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุดรธานี3,367.131,035.0069.3 %5.0991.94481.1951.5 %5.0
สำนักงานชลประทานที่ 539,534.4528,032.0029.1 %5.07,244.376,875.505.1 %2.5
สำนักงานประมงจังหวัดอุดรธานี3,346.45620.0081.5 %5.0687.68431.8837.2 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุดรธานี8,716.754,013.0054.0 %5.03,330.912,017.8739.4 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดอุดรธานี2,152.452,389.98-11.0 %0.0584.77656.34-12.2 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอุดรธานี3,056.734,802.00-57.1 %0.01,279.821,562.75-22.1 %0.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดอุดรธานี5,284.814,937.006.6 %3.01,410.30104.6692.6 %5.0
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 33,759.912,025.7246.1 %5.01,665.121,535.997.8 %3.5
สำนักงานขนส่งจังหวัดอุดรธานี16,676.0720,770.51-24.6 %0.02,247.000.95100.0 %5.0
ท่าอากาศยานอุดรธานี257,554.69456,057.00-77.1 %0.01,349.201,136.2015.8 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุดรธานี3,190.261,692.0047.0 %5.0915.8836.2796.0 %5.0
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 9 (อุดรธานี)ไม่ครบ3,076.32ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ308.85ประเมินไม่ได้0.0
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 10 (อุดรธานี)10,027.3410,456.00-4.3 %0.04,027.821,559.3161.3 %5.0
สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 39,272.696,206.0133.1 %5.03,974.391,590.0060.0 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาอุดรธานีไม่ครบ1,563.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ0.95ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสถิติจังหวัดอุดรธานี3,363.21650.0080.7 %5.0991.9576.0892.3 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดอุดรธานี2,844.39738.0074.1 %5.0763.75216.8871.6 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดอุดรธานี4,234.964,726.68-11.6 %0.0918.95520.4843.4 %5.0
สำนักงานจังหวัดอุดรธานี6,185.6544,345.39-616.9 %0.02,183.232,014.067.7 %3.5
ที่ทำการปกครองจังหวัดอุดรธานี5,124.677,114.00-38.8 %0.01,562.43574.3263.2 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุดรธานีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดอุดรธานี9,054.0215,471.83-70.9 %0.02,326.79256.4289.0 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุดรธานี10,477.661,574.0085.0 %5.0858.83412.6851.9 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอุดรธานี3,909.063,317.4815.1 %5.01,182.10411.8565.2 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอุดรธานี6,402.705,827.009.0 %4.51,942.74288.6885.1 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดอุดรธานี4,524.631,892.0058.2 %5.01,391.28322.8676.8 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดอุดรธานี6,357.384,783.0024.8 %5.01,125.050.9599.9 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดอุดรธานี12,934.178,728.0032.5 %5.0517.77406.3221.5 %5.0
เรือนจำกลางอุดรธานี 89,457.3341,743.0053.3 %5.01,803.051,302.2627.8 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดอุดรธานี2,870.55841.0070.7 %5.0649.6543.5193.3 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดอุดรธานี4,316.171.00100.0 %5.01,315.220.9599.9 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดอุดรธานี15,884.081,739.0089.1 %5.06,038.45186.4196.9 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดอุดรธานี9,631.7911,220.00-16.5 %0.02,670.36731.9872.6 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอุดรธานี4,913.901,611.7167.2 %5.01,296.20249.6580.7 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดอุดรธานี6,465.2139,523.00-511.3 %0.01,353.24304.9577.5 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 121,713.9810,617.6951.1 %5.01,395.78910.9934.7 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 233,719.4114,933.3055.7 %5.01,479.01689.7253.4 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 330,774.3115,539.9149.5 %5.01,369.77508.0662.9 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 460,199.477,667.9687.3 %5.01,522.51704.3753.7 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 (จังหวัดอุดรธานี)6,036.569,241.00-53.1 %0.02,651.261,127.2157.5 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอุดรธานีไม่ครบ3,629.25ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ206.60ประเมินไม่ได้0.0
โสตศึกษาจังหวัดอุดรธานี11,778.7910,663.319.5 %4.5463.83288.0837.9 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี80,348.1286,700.00-7.9 %0.01,821.18240.1486.8 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกอุดรธานี26,952.6234,040.00-26.3 %0.01,079.50337.3068.8 %5.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี157,550.083,735.6897.6 %5.01,227.43ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวอุดรธานีไม่ครบ3,250.90ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ371.40ประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุดรธานีไม่ครบ23,744.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ961.20ประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างอุดรธานี33,181.9424,825.0025.2 %5.01,038.86743.0028.5 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพกุมภวาปี72,765.2128,026.0161.5 %5.01,012.38924.378.7 %4.0
วิทยาลัยการอาชีพบ้านผือ70,320.8016,113.0377.1 %5.01,017.801,039.07-2.1 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพหนองหาน94,244.8930,269.0067.9 %5.01,036.981,035.750.1 %0.5
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี22,040.8124,736.90-12.2 %0.02,790.352,859.07-2.5 %0.0
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 8 จังหวัดอุดรธานี5,551.142,220.0060.0 %5.02,387.81285.7188.0 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ ๘ อุดรธานี49,382.1827,953.0043.4 %5.01,439.96354.0875.4 %5.0
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 82,612.72891.8965.9 %5.01,285.36274.4878.6 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุดรธานี 4,538.992,178.0052.0 %5.01,169.07276.2876.4 %5.0
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 4 (จ.อุดรธานี)4,787.726,295.00-31.5 %0.01,820.59454.7775.0 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่เขต 2 อุดรธานี3,033.031,695.0044.1 %5.01,239.26299.1575.9 %5.0
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายภาคที่ 410,138.765,327.4747.5 %5.02,807.331,053.1162.5 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุดรธานี919.72311.9966.1 %5.0399.80280.2529.9 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดอุดรธานี32,107.3016,860.0047.5 %5.03,654.983,514.643.8 %1.5
รวม 1,719,190 1,194,945 30.49 % 127,201 51,081 59.84 %