จังหวัดนนทบุรี
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนนทบุรี3,108.70956.0069.2 %5.0272.57113.5658.3 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นนทบุรี3,625.542,120.0041.5 %5.0494.4288.1882.2 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดนนทบุรี3,272.991,837.0043.9 %5.0443.7237.0591.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรภาค 421,447.3618,442.0014.0 %5.04,832.61594.5887.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่นนทบุรี 228,791.7424,899.8013.5 %5.02,670.59484.5081.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่นนทบุรี 127,452.1626,776.402.5 %1.03,475.28655.5081.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองนนทบุรี 110,763.652,011.0081.3 %5.0314.3574.1076.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองนนทบุรี 26,971.621,778.0074.5 %5.0329.6276.0076.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปากเกร็ด 15,699.812,971.0047.9 %5.0328.24118.8263.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปากเกร็ด 29,191.784,011.0056.4 %5.0356.9247.5086.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางกรวย3,818.40769.0079.9 %5.0236.1547.5079.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางบัวทอง5,921.542,767.0053.3 %5.0319.7276.0076.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางใหญ่5,100.672,336.0054.2 %5.0258.7057.0078.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาไทรน้อย4,023.26830.0079.4 %5.0259.76104.5059.8 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 16,427.0712,000.00-86.7 %0.01,432.551,218.1715.0 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นนทบุรี2,885.922,847.001.3 %0.51,072.92788.5026.5 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดนนทบุรี4,314.241,703.0060.5 %5.0862.10311.6063.9 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนนทบุรี3,257.181,576.0051.6 %5.0386.67157.3059.3 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดนนทบุรี2,946.941,267.0057.0 %5.0355.73174.0551.1 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนนทบุรี4,027.332,323.0042.3 %5.0694.78654.805.8 %2.5
สำนักงานเกษตรจังหวัดนนทบุรี4,136.322,256.0045.5 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนนทบุรี4,537.181,757.0061.3 %5.0957.15617.5035.5 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดนนทบุรี13,409.6623,382.00-74.4 %0.01,679.79149.9791.1 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนนทบุรี3,578.781,535.0057.1 %5.0493.59115.7176.6 %5.0
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 6 นนทบุรี4,798.697,702.00-60.5 %0.01,221.55296.2275.8 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดนนทบุรี3,542.181,037.0070.7 %5.0610.400.9599.8 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดนนทบุรี2,671.84740.2072.3 %5.0310.61106.6265.7 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดนนทบุรี4,712.073,996.0015.2 %5.0715.87182.0974.6 %5.0
สำนักงานจังหวัดนนทบุรี12,729.8627,406.00-115.3 %0.02,345.341,485.4336.7 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดนนทบุรี5,021.504,655.007.3 %3.5805.05618.0423.2 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนนทบุรี17,152.582,065.0088.0 %5.05,901.31318.6794.6 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดนนทบุรี6,635.6815,248.00-129.8 %0.01,337.47137.0989.8 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนนทบุรี11,500.861,077.0090.6 %5.0571.03195.9365.7 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนนทบุรี3,417.982,371.0030.6 %5.0463.43128.2572.3 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนนทบุรี5,568.993,119.0044.0 %5.0614.86110.2082.1 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนนทบุรี5,559.144,629.0016.7 %5.01,035.95387.9962.5 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนนทบุรี6,352.7012,421.00-95.5 %0.01,413.5338.1697.3 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนนทบุรี12,010.356,000.0050.0 %5.01,040.32358.3465.6 %5.0
รจก.บางขวาง 177,922.44175,140.001.6 %0.51,983.92383.7780.7 %5.0
เรือนจำจังหวัดนนทบุรี57,944.7450,052.0013.6 %5.0842.01399.4552.6 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดนนทบุรี2,805.92743.0073.5 %5.0222.5951.4876.9 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดนนทบุรี4,753.761,890.0060.2 %5.0957.15183.5480.8 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนนทบุรี3,647.901,580.0056.7 %5.0538.80294.7545.3 %5.0
สปส.จ.นนทบุรี11,551.3911,618.00-0.6 %0.01,926.97456.0076.3 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนนทบุรี3,137.861,810.0042.3 %5.0405.73341.3715.9 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดนนทบุรี4,495.332,865.0036.3 %5.0525.06510.152.8 %1.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 141,363.4212,128.0070.7 %5.0345.06328.974.7 %2.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 216,994.9113,351.0021.4 %5.0610.22324.7446.8 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 (นนทบุรี และพระนครศรีอยุธยา)24,959.528,603.0065.5 %5.0662.50349.3447.3 %5.0
โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนนทบุรี6,823.2913,202.00-93.5 %0.0343.81529.19-53.9 %0.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดนนทบุรี4,231.583,126.0026.1 %5.0308.27173.7243.6 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคนนทบุรี58,753.3531,788.0045.9 %5.0436.12512.05-17.4 %0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี15,116.2617,376.00-14.9 %0.02,375.851,040.9156.2 %5.0
สถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ261,085.56126,000.0051.7 %5.0369.01599.47-62.5 %0.0
สถาบันทันตกรรม102,350.0270,000.0031.6 %5.0206.31186.109.8 %4.5
สถาบันโรคทรวงอก733,217.69580,450.0020.8 %5.011,782.991,096.1690.7 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนนทบุรี 3,748.102,727.0027.2 %5.0656.77267.1059.3 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนนทบุรี2,803.17659.0076.5 %5.0272.57112.2658.8 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดนนทบุรี112,870.5929,105.8174.2 %5.051,170.715,060.1290.1 %5.0
รวม 1,940,961 1,389,830 28.39 % 117,857 24,327 79.36 %