จังหวัดเลย
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเลย2,296.36516.0077.5 %5.0570.36313.3545.1 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเลย20,973.2024,593.32-17.3 %0.077.61145.03-86.9 %0.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย9,147.369,684.60-5.9 %0.0138.94105.4824.1 %5.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดเลย4,412.914,218.504.4 %2.0105.8553.3949.6 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่เลย3,302.621,823.0044.8 %5.0741.50212.0171.4 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดเลย3,016.651,320.0056.2 %5.0415.3745.5489.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่เลย18,939.3110,540.0044.3 %5.03,156.54709.3677.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าลี่3,712.01628.0083.1 %5.0300.0166.5077.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเชียงคาน4,267.99903.0078.8 %5.0320.040.9599.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปากชม3,504.13383.0089.1 %5.0416.6071.2582.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาภูเรือ3,581.08410.0088.6 %5.0321.2266.5079.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาด่านซ้าย3,442.52300.0091.3 %5.0472.70104.5077.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานาแห้ว739.937.0099.1 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวังสะพุง4,580.38953.0079.2 %5.0377.6864.6082.9 %5.0
สำนักงานสรรากรพื้นที่สาขาเอราวัณ3,879.40483.0087.5 %5.0234.4966.5071.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาผาขาว867.66106.0087.8 %5.0410.140.9599.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาภูกระดึง3,522.22510.0085.5 %5.0372.3966.5082.1 %5.0
ด่านศุลกากรท่าลี่9,768.5112,654.00-29.5 %0.01,479.18558.1962.3 %5.0
ด่านศุลกากรเชียงคาน5,464.024,725.1313.5 %5.0816.00359.8155.9 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่เลย4,424.964,510.20-1.9 %0.01,464.121,332.569.0 %4.5
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเลย2,466.34865.0064.9 %5.01,529.33385.2874.8 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดเลย3,641.801,763.0051.6 %5.01,121.83439.3160.8 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเลย2,814.57643.0077.2 %5.0760.52358.7752.8 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดเลย3,002.62285.7090.5 %5.01,605.39332.5079.3 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเลย4,862.411,746.0064.1 %5.01,084.01593.2945.3 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดเลย1,861.26312.2483.2 %5.0551.79467.3015.3 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเลย4,724.092,467.9847.8 %5.01,635.25798.4951.2 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดเลย3,889.002,217.0043.0 %5.01,235.92144.4688.3 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดเลย9,642.26121,345.80-1,158.5 %0.01,330.99181.4586.4 %5.0
ท่าอากาศยานเลย49,904.1736,240.1927.4 %5.0582.04572.201.7 %0.5
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเลย10,209.781,111.7089.1 %5.0969.69397.8459.0 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวัดเลยไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาเลย(กลุ่มงานอากาศเกษตร)ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานสถิติจังหวัดเลย3,040.891,033.0066.0 %5.0817.1070.6291.4 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดเลย2,781.02591.0078.7 %5.0703.47294.9858.1 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเลย3,331.522,496.0225.1 %5.0969.69362.0562.7 %5.0
สำนักงานจังหวัดเลย5,336.682,370.0055.6 %5.01,825.412,301.69-26.1 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดเลย3,594.582,460.0031.6 %5.01,102.791,098.480.4 %0.5
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเลย3,212.25ไม่ครบประเมินไม่ได้0.51,007.73ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานที่ดินจังหวัดเลย12,219.067,916.3435.2 %5.01,673.2951.4796.9 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเลย9,889.181,716.0082.6 %5.0855.60321.3562.4 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเลย3,303.992,270.3931.3 %5.0950.68116.8887.7 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเลย4,452.222,893.0035.0 %5.01,140.84556.1951.2 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเลย4,106.981,899.2453.8 %5.01,254.96553.0155.9 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดเลย2,709.083,875.00-43.0 %0.0779.5418.1597.7 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดเลย10,198.502,194.0078.5 %5.0969.69540.7044.2 %5.0
เรือนจำจังหวัดเลย37,822.4822,924.1939.4 %5.01,075.29355.9466.9 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดเลย2,130.21398.0081.3 %5.0570.3698.6582.7 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดเลย3,212.791,026.0068.1 %5.0836.57300.1164.1 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเลย729.88462.0036.7 %5.0703.47202.5671.2 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดเลย (สปส.จ.เลย)3,886.763,316.0214.7 %5.0931.67452.5751.4 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเลย3,281.651,438.0056.2 %5.01,007.73ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดเลย6,816.912,672.7060.8 %5.01,958.53233.0988.1 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 125,842.8011,727.3254.6 %5.02,641.86659.4075.0 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 216,998.839,124.5246.3 %5.01,559.62669.2057.1 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 318,137.906,006.2766.9 %5.01,618.39807.6050.1 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 (จังหวัดเลย และหนองบัวลำภู)17,700.326,842.9861.3 %5.01,568.382.8599.8 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเลย27,580.974,148.0585.0 %5.0329.28267.7518.7 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคเลย70,907.5261,199.0013.7 %5.01,657.29911.2945.0 %5.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเลย81,445.6436,431.8455.3 %5.0973.50660.4532.2 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพด่านซ้าย59,102.0414,462.0175.5 %5.01,173.651,298.67-10.7 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพวังสะพุง16,470.6713,920.9915.5 %5.0848.72568.2933.0 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเลย8,680.4212,069.00-39.0 %0.02,190.912,083.884.9 %2.0
โรงพยาบาลเลย379,956.41371,320.002.3 %1.03,800.6713,604.87-258.0 %0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเลย 3,288.582,723.4017.2 %5.0950.68186.2080.4 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเลย2,664.541,448.0045.7 %5.0646.41335.1348.2 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดเลย 14,116.028,595.5439.1 %5.03,998.954,531.99-13.3 %0.0
รวม 1,076,599 872,235 18.98 % 67,675 43,530 35.68 %