จังหวัดหนองคาย
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดหนองคาย3,813.08115.0097.0 %5.0413.92101.2875.5 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดหนองคาย22,970.2525,237.73-9.9 %0.085.061,270.18-1,393.3 %0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่หนองคาย3,191.563,189.500.1 %0.5629.66234.3062.8 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดหนองคาย2,961.61972.0067.2 %5.0553.6035.8093.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่หนองคาย17,939.937,593.6057.7 %5.02,600.76580.4577.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าบ่อ4,717.89418.0091.1 %5.0306.4472.3876.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีเชียงใหม่4,293.77504.0088.3 %5.0343.4572.2079.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสังคม4,121.32274.0093.4 %5.0430.6871.4483.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโพนพิสัย4,571.71736.0083.9 %5.0303.6271.6576.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเฝ้าไร่4,158.56483.0088.4 %5.0355.0867.3981.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขารัตนวาปี4,084.90256.0093.7 %5.0442.2071.2483.9 %5.0
สำนักงานศุลกากรภาคที่ 25,259.475,459.95-3.8 %0.01,334.86178.7086.6 %5.0
ด่านศุลกากรหนองคาย54,545.1956,638.21-3.8 %0.02,553.03776.5969.6 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่หนองคาย5,041.622,823.1744.0 %5.01,162.111,003.3513.7 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดหนองคาย4,056.323,295.1218.8 %5.0435.49263.9739.4 %5.0
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดหนองคาย4,264.482,485.0041.7 %5.01,079.48465.3856.9 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดหนองคาย3,084.60756.0075.5 %5.0811.65620.4923.6 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดหนองคาย4,235.901,014.0076.1 %5.0420.49188.8455.1 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดหนองคาย7,197.782,480.0065.5 %5.01,783.081,872.90-5.0 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดหนองคาย4,050.591,585.0060.9 %5.01,005.561,565.60-55.7 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดหนองคาย3,879.673,657.395.7 %2.5889.3254.2393.9 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดหนองคาย4,463.133,121.2030.1 %5.0815.2033.9095.8 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดหนองคาย4,264.4811,792.00-176.5 %0.01,079.48274.1474.6 %5.0
สนง.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดหนองคาย3,497.34676.0080.7 %5.0775.2257.6292.6 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวัดหนองคาย22,758.52546.0097.6 %5.0226.0736.0784.0 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดหนองคาย3,179.821,251.0060.7 %5.0642.0765.5089.8 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดหนองคาย3,746.79509.0086.4 %5.0394.90453.26-14.8 %0.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดหนองคาย4,264.484,320.00-1.3 %0.01,079.48138.8587.1 %5.0
สำนักงานจังหวัดหนองคาย3,773.48509.0086.5 %5.0451.95453.26-0.3 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดหนองคาย5,374.977,948.40-47.9 %0.01,174.59516.8056.0 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดหนองคาย5,750.628,569.51-49.0 %0.02,036.720.00100.0 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดหนองคาย5,063.661,851.4463.4 %5.01,079.4854.3095.0 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดหนองคาย3,105.311,525.0050.9 %5.0528.01408.3022.7 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดหนองคาย3,364.133,408.84-1.3 %0.0718.17367.9048.8 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดหนองคาย4,806.352,667.9644.5 %5.0851.29214.6474.8 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดหนองคาย5,507.202,090.4762.0 %5.0870.30566.1534.9 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดหนองคาย4,264.481,862.4056.3 %5.01,079.4871.5993.4 %5.0
สถานพินิจฯหนองคาย10,353.832,386.0077.0 %5.0648.68318.8050.9 %5.0
รจจ.หนองคาย 60,454.5632,874.3745.6 %5.0742.05552.2125.6 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดหนองคาย2,593.83650.0074.9 %5.0394.90148.3462.4 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดหนองคาย4,503.332,665.5740.8 %5.01,032.59471.8554.3 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดหนองคาย2,793.48910.0067.4 %5.0470.97200.9457.3 %5.0
สปส.จ.หนองคาย4,264.484,453.22-4.4 %0.01,079.48994.477.9 %3.5
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดหนองคาย4,264.483,329.0021.9 %5.01,079.48134.3087.6 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดหนองคาย3,773.48509.0086.5 %5.0451.95453.26-0.3 %0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 21 (จังหวัดหนองคาย)13,920.4713,204.545.1 %2.51,381.43628.6854.5 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 139,106.4211,832.2269.7 %5.01,437.16735.2548.8 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2138,952.0312,776.0090.8 %5.01,484.66861.7742.0 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดหนองคาย4,765.732,815.2040.9 %5.0264.2518.7592.9 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย78,242.7163,546.0018.8 %5.01,293.911,002.1622.5 %5.0
วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมและการต่อเรือหนองคาย18,970.0064,361.00-239.3 %0.0618.27560.009.4 %4.5
วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย64,568.0027,616.0057.2 %5.0607.06405.4833.2 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองคาย10,534.1014,843.48-40.9 %0.01,641.601,369.3516.6 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดหนองคาย 3,214.581,150.0064.2 %5.0604.08180.9070.1 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดหนองคาย4,264.482,485.0041.7 %5.01,079.48257.7276.1 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดหนองคาย6,075.9114,395.00-136.9 %0.04,334.604,556.59-5.1 %0.0
รวม 735,241 449,423 38.87 % 50,352 27,201 45.98 %