จังหวัดมหาสารคาม
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดมหาสารคาม2,318.70720.0068.9 %5.0467.00189.1759.5 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดมหาสารคาม22,665.8711,100.0451.0 %5.0140.58101.5327.8 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่มหาสารคาม3,229.731,198.5062.9 %5.0662.37323.2751.2 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดมหาสารคาม3,035.461,017.0066.5 %5.0657.1538.1194.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่มหาสารคาม15,654.6413,140.0016.1 %5.03,338.39639.3980.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองมหาสารคาม4,181.351,173.0071.9 %5.0286.0652.6381.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบรบือ3,709.32485.0086.9 %5.0267.3347.8782.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเชียงยืน3,778.26694.0081.6 %5.0316.3877.7075.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวาปีปทุม4,440.43476.0089.3 %5.0277.8282.0170.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานาเชือก3,559.79433.0087.8 %5.0278.869.3696.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานาดูน3,552.60263.0092.6 %5.0226.479.7795.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากันทรวิชัย3,711.40266.0092.8 %5.0229.1882.0964.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพยัคฆภูมิพิสัย3,927.35687.0082.5 %5.0385.79100.6473.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโกสุมพิสัย3,856.34641.0083.4 %5.0321.1583.6474.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแกดำ3,601.38338.0090.6 %5.0158.829.9193.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขายางสีสุราช3,567.27176.0095.1 %5.0289.409.4596.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากุดรัง3,597.66191.0094.7 %5.0184.629.8394.7 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่มหาสารคาม3,303.283,483.30-5.4 %0.0828.301,047.52-26.5 %0.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่มหาสารคาม สาขาบรบือ2,257.621,177.8047.8 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดมหาสารคาม3,903.881,265.0067.6 %5.0961.42200.0979.2 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดมหาสารคาม3,013.281,619.0046.3 %5.0657.13266.5559.4 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดมหาสารคาม2,950.331,073.0063.6 %5.0638.14451.5529.2 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดมหาสารคาม6,884.246,496.385.6 %2.52,519.142,202.1112.6 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดมหาสารคาม2,102.133,551.87-69.0 %0.0490.85571.12-16.4 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดมหาสารคาม4,970.091,164.1976.6 %5.01,493.861,464.891.9 %0.5
ส.ป.ก. มหาสารคาม3,714.731,220.0067.2 %5.0934.49401.6257.0 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดมหาสารคามไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดมหาสารคาม4,286.611,590.9062.9 %5.0809.28452.0644.1 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวัดมหาสารคาม1,636.74398.0075.7 %5.058.1714.4975.1 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดมหาสารคาม2,778.39612.0078.0 %5.0444.9536.2091.9 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดมหาสารคาม2,778.27576.0079.3 %5.0562.07315.4043.9 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดมหาสารคาม3,676.942,848.1522.5 %5.0885.35319.1564.0 %5.0
สำนักงานจังหวัดมหาสารคาม6,225.7938,139.63-512.6 %0.01,777.08884.8750.2 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดมหาสารคาม7,814.408,515.00-9.0 %0.02,009.88199.2490.1 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดมหาสารคาม3,336.362,000.0040.1 %5.0752.23280.2562.7 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดมหาสารคาม7,685.7710,750.00-39.9 %0.02,157.50142.9793.4 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดมหาสารคาม1,209.10973.0019.5 %5.0420.99154.8963.2 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดมหาสารคาม3,823.582,442.0036.1 %5.0813.17147.5481.9 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดมหาสารคาม4,286.785,807.00-35.5 %0.0885.35156.9382.3 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดมหาสารคาม4,898.231,972.0059.7 %5.01,018.44427.2658.0 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดมหาสารคาม6,504.053,065.8052.9 %5.01,056.7272.5493.1 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดมหาสารคาม10,527.131,741.0083.5 %5.0828.30479.9342.1 %5.0
เรือนจำจังหวัดมหาสารคาม 44,377.4147,846.01-7.8 %0.0933.601,295.08-38.7 %0.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดมหาสารคาม3,663.222,811.0023.3 %5.0657.15175.9073.2 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดมหาสารคาม3,774.903,357.0011.1 %5.0548.75274.8649.9 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดมหาสารคาม2,849.551,463.0048.7 %5.0581.10234.5259.6 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดมหาสารคาม5,267.865,119.002.8 %1.0923.36363.2960.7 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดมหาสารคาม4,441.261,664.0062.5 %5.01,151.57282.0175.5 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดมหาสารคาม3,483.175,589.60-60.5 %0.0866.3154.3893.7 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 137,908.9910,482.0372.3 %5.01,346.81272.6879.8 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 229,457.7610,736.0063.6 %5.018,713.15315.3598.3 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 (จังหวัดมหาสารคาม)26,107.767,812.3870.1 %5.01,803.07118.8793.4 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 324,163.388,173.8766.2 %5.01,058.541,003.975.2 %2.5
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดมหาสารคาม10,001.153,460.0065.4 %5.0357.53437.45-22.4 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม76,522.8570,390.008.0 %4.01,545.651,125.0227.2 %5.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคามไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีมหาสารคาม31,562.9235,298.00-11.8 %0.0910.65ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
วิทยาลัยสารพัดช่างมหาสารคาม26,350.86157.3899.4 %5.0803.97905.10-12.6 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพพยัคฆภูมิพิสัย50,988.5521,048.0058.7 %5.0803.991,961.28-143.9 %0.0
วิทยาลัยเทคนิควาปีปทุม61,405.8019,776.0067.8 %5.0732.466,215.85-748.6 %0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม9,568.1710,843.43-13.3 %0.01,818.251,897.67-4.4 %0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดมหาสารคาม 3,095.482,606.0015.8 %5.0695.19400.0642.5 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดมหาสารคาม2,849.96899.0068.5 %5.0581.09312.1946.3 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดมหาสารคาม38,151.4813,453.8164.7 %5.06,049.673,602.1540.5 %5.0
รวม 692,948 418,465 39.61 % 73,461 33,803 53.99 %