จังหวัดกาฬสินธุ์
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์2,522.05257.0089.8 %5.0551.56107.3580.5 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดกาฬสินธุ์ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0444.1458.1786.9 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่กาฬสินธุ์3,173.243,632.00-14.5 %0.0814.35229.7971.8 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดกาฬสินธุ์3,069.7483.5097.3 %5.0719.3091.8287.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กาฬสินธุ์23,530.6710,634.0054.8 %5.08,896.251,028.8988.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองกาฬสินธุ์4,536.401,027.0077.4 %5.0312.8534.8188.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสมเด็จ3,777.59822.0078.2 %5.0323.2973.3577.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขายางตลาด4,317.35860.0080.1 %5.0256.0272.7571.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากมลาไสย3,958.97547.0086.2 %5.0200.6971.7864.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากุฉินารายณ์4,094.62498.0087.8 %5.0387.3871.7381.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองกุงศรี3,803.13476.0087.5 %5.0401.5372.3382.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคำม่วง3,712.5157.0098.5 %5.0402.0964.0584.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาห้วยเม็ก3,618.73413.0088.6 %5.0248.3953.5978.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเขาวง3,736.29259.0093.1 %5.0377.009.4797.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสหัสขันธ์3,921.51422.0089.2 %5.0147.428.1594.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาห้วยผึ้ง3,309.27359.0089.2 %5.0293.7053.5781.8 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่กาฬสินธุ์6,176.473,628.1341.3 %5.01,289.781,352.64-4.9 %0.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกาฬสินธุ์3,596.122,585.0028.1 %5.01,080.58482.7355.3 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดกาฬสินธุ์3,317.632,354.2229.0 %5.0814.45445.3445.3 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดกาฬสินธุ์2,663.40361.0086.4 %5.0548.13421.6023.1 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกาฬสินธุ์4,500.632,006.8955.4 %5.01,289.851,531.68-18.7 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดกาฬสินธุ์1,573.734,761.36-202.6 %0.0423.53643.63-52.0 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดกาฬสินธุ์4,718.832,657.6743.7 %5.01,574.99257.7183.6 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดกาฬสินธุ์4,305.922,503.0041.9 %5.01,221.5653.9195.6 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดกาฬสินธุ์5,648.8913,124.00-132.3 %0.01,403.9593.1093.4 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดกาฬสินธุ์3,517.601,217.5465.4 %5.0909.43251.3372.4 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยากาฬสินธุ์1,487.27360.0075.8 %5.061.3636.3640.7 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดกาฬสินธุ์ไม่ครบ1,660.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ61.10ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดกาฬสินธุ์2,877.45561.3580.5 %5.011,023.5224.9599.8 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดกาฬสินธุ์3,459.132,866.5017.1 %5.0871.5061.8192.9 %5.0
สำนักงานจังหวัดกาฬสินธุ์5,210.9750,546.00-870.0 %0.01,365.821,336.062.2 %1.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดกาฬสินธุ์4,486.433,794.0015.4 %5.01,251.74262.2879.0 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกาฬสินธุ์3,523.242,723.0022.7 %5.0852.3966.8292.2 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดกาฬสินธุ์5,925.979,961.83-68.1 %0.01,403.95162.7988.4 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกาฬสินธุ์3,814.932,351.0038.4 %5.0890.49367.6558.7 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดกาฬสินธุ์3,825.312,249.5041.2 %5.0890.52496.7044.2 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดกาฬสินธุ์ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.01,441.91502.8365.1 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาฬสินธุ์5,194.071,633.0068.6 %5.01,162.53503.1756.7 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดกาฬสินธุ์2,752.003,361.00-22.1 %0.0700.2681.1088.4 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดกาฬสินธุ์32,409.522,545.0092.1 %5.0844.29668.9020.8 %5.0
เรือนจำจังหวัดกาฬสินธุ์ 98,218.0943,348.6955.9 %5.01,263.49951.8024.7 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดกาฬสินธุ์2,968.861,466.0050.6 %5.0491.08145.1570.4 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดกาฬสินธุ์5,306.611,940.9563.4 %5.0776.42299.7761.4 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดกาฬสินธุ์2,782.01561.0079.8 %5.0546.88244.7655.2 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดกาฬสินธุ์5,510.034,321.7421.6 %5.01,274.17742.7841.7 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์4,446.481,479.0066.7 %5.01,270.76548.0556.9 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดกาฬสินธุ์4,446.075,460.00-22.8 %0.0928.45239.8374.2 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 151,361.1812,605.6975.5 %5.02,069.60599.7971.0 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 230,270.788,141.1373.1 %5.0983.27154.8584.3 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 347,991.299,953.1679.3 %5.01,309.22200.4584.7 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24 (จังหวัดกาฬสินธุ์)66,824.236,515.2090.3 %5.02,059.791,021.3050.4 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกาฬสินธุ์11,441.135,164.6254.9 %5.0387.99230.7140.5 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเทคนิคเขาวง24,371.1610,848.0055.5 %5.01,048.961,016.503.1 %1.5
วิทยาลัยสารพัดช่างกาฬสินธุ์29,212.863,129.8589.3 %5.0888.80503.5043.4 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพคำม่วง32,846.462,648.0091.9 %5.0865.80493.4843.0 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพหนองกุงศรี48,375.8517,804.0063.2 %5.0820.241,295.80-58.0 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพห้วยผึ้ง37,274.1211,437.0069.3 %5.0795.01432.1645.6 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์15,610.3720,775.00-33.1 %0.01,992.851,440.9427.7 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกาฬสินธุ์ 3,441.302,428.0029.4 %5.0757.32583.5922.9 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดกาฬสินธุ์2,722.46204.0092.5 %5.0567.15342.9939.5 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดกาฬสินธุ์44,866.1610,567.7076.4 %5.06,698.634,936.1526.3 %5.0
รวม 760,355 319,296 58.01 % 75,888 28,631 62.27 %