จังหวัดสกลนคร
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสกลนคร2,366.08461.0080.5 %5.0531.7252.0590.2 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดสกลนคร15,402.735,125.0066.7 %5.0191.57109.9342.6 %5.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดสกลนคร23,830.217,878.0066.9 %5.0110.0845.3658.8 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สกลนคร3,013.141,358.0054.9 %5.0816.96223.2072.7 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดสกลนคร2,899.79390.0086.6 %5.0447.0036.1991.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สกลนคร14,176.4010,932.0022.9 %5.02,851.671,021.0564.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาภูพาน3,425.52173.0094.9 %5.0251.3972.2471.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองสกลนคร4,747.65939.0080.2 %5.0320.2480.3974.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสว่างแดนดิน3,686.161,081.0070.7 %5.0473.22130.9872.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพังโคน3,595.23648.0082.0 %5.0317.0152.4383.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพรรณานิคม3,867.64479.0087.6 %5.0280.6779.1771.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโคกศรีสุพรรณ3,882.65275.0092.9 %5.0153.1516.1689.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวานรนิวาส3,370.81594.0082.4 %5.0414.6078.7181.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโพนนาแก้ว4,129.921.00100.0 %5.053.0415.9669.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเจิรญศิลป์3,407.74265.0092.2 %5.0348.1615.5195.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากุสุมาลย์3,459.88282.0091.8 %5.0191.2216.2191.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวาริชภูมิ3,621.69393.0089.1 %5.0255.3878.8069.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านม่วง3,481.44130.0096.3 %5.0420.0688.6578.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาส่องดาว3,376.10176.0094.8 %5.0398.2559.8185.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาอากาศอำนวย702.07506.0027.9 %5.0319.2772.0177.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเต่างอย3,453.69185.0094.6 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคำตากล้า4,527.77493.0089.1 %5.0401.080.9099.8 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สกลนคร3,017.082,553.2615.4 %5.0797.92941.92-18.0 %0.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดสกลนคร3,680.071,762.0052.1 %5.0743.56449.1639.6 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสกลนคร2,921.58858.0070.6 %5.0778.92374.5951.9 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดสกลนคร3,075.49285.0090.7 %5.0639.94572.6110.5 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสกลนคร3,099.742,206.0028.8 %5.0969.07912.885.8 %2.5
สำนักงานเกษตรจังหวัดสกลนคร3,681.501,359.0063.1 %5.0759.87456.0040.0 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสกลนคร4,845.113,224.0033.5 %5.01,634.67993.2739.2 %5.0
ส.ป.ก. สกลนคร4,078.842,617.8335.8 %5.01,292.3682.9793.6 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดสกลนคร7,505.798,816.81-17.5 %0.01,100.22419.4461.9 %5.0
ท่าอากาศยานสกลนคร53,436.6361,246.10-14.6 %0.0520.62365.2029.9 %5.0
สำนักงานทางหลวงที่ 3 (สกลนคร)8,888.9216,714.86-88.0 %0.03,606.765,044.75-39.9 %0.0
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสกลนคร5,496.091,932.1064.8 %5.0912.04402.8055.8 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาสกลนคร4,684.126,467.50-38.1 %0.089.2189.080.1 %0.5
สถานีอุตุนิยมวิทยาสกลนคร(กลุ่มงานอากาศเกษตร)1,412.74391.0072.3 %5.067.480.9098.7 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดสกลนคร3,031.42702.0076.8 %5.0632.7042.9493.2 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดสกลนคร2,965.20627.0078.9 %5.0683.84114.3783.3 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสกลนคร3,138.031,863.0040.6 %5.0874.00372.2857.4 %5.0
สำนักงานจังหวัดสกลนคร7,596.964,369.0042.5 %5.01,597.591,025.7235.8 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดสกลนคร4,925.905,911.00-20.0 %0.01,383.86766.9644.6 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสกลนคร3,644.37265.0092.7 %5.0712.50475.0033.3 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดสกลนคร4,226.247,889.00-86.7 %0.0855.72100.0188.3 %5.0
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 7 สกลนคร13,635.1314,931.28-9.5 %0.02,806.203,017.70-7.5 %0.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสกลนคร9,864.481,785.0081.9 %5.0835.95277.5066.8 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสกลนคร3,599.022,045.0043.2 %5.0950.07432.4054.5 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสกลนคร3,866.496,171.00-59.6 %0.01,254.20211.8583.1 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสกลนคร5,608.461,864.7666.8 %5.01,577.58339.3778.5 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสกลนคร3,940.782,747.5530.3 %5.0556.8024.9895.5 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสกลนคร10,483.143,202.4069.5 %5.0931.05723.7522.3 %5.0
รจจ.สกลนคร 69,615.7694,556.00-35.8 %0.01,244.17496.3460.1 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดสกลนคร2,731.29590.0078.4 %5.0569.7557.9089.8 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดสกลนคร4,459.501,797.4559.7 %5.01,026.11568.1144.6 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสกลนคร9,609.24799.0091.7 %5.0683.8496.2785.9 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสกลนคร4,765.883,036.7536.3 %5.0909.78342.1962.4 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสกลนคร4,830.142,099.4756.5 %5.01,330.39555.5758.2 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสกลนคร4,365.145,900.95-35.2 %0.01,070.41361.9566.2 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 124,386.499,948.0059.2 %5.01,521.81690.5054.6 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 224,260.5613,091.8946.0 %5.02,619.08459.0982.5 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3118,982.1111,622.0090.2 %5.02,618.04442.5183.1 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 2345,254.483,139.0593.1 %5.02,402.91766.5268.1 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสกลนคร4,151.953,116.0824.9 %5.0395.50362.548.3 %4.0
วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร89,656.0690,917.00-1.4 %0.01,915.86892.7953.4 %5.0
วิทยาลัยสารพัดช่างสกลนคร74,622.2415,740.0078.9 %5.0800.112,544.71-218.0 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพพรรณานิคม14,513.5814,896.00-2.6 %0.0848.753,254.98-283.5 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพสว่างแดนดิน124,754.6436,027.0071.1 %5.01,165.011,548.69-32.9 %0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร9,380.7815,908.73-69.6 %0.02,151.612,284.16-6.2 %0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสกลนคร 2,837.881,993.0029.8 %5.0854.99499.0641.6 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสกลนคร2,914.17792.0072.8 %5.0683.84463.4232.2 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดสกลนคร40,395.219,782.7475.8 %5.05,823.694,191.5728.0 %5.0
รวม 985,261 533,324 45.87 % 69,746 42,255 39.42 %