จังหวัดนครพนม
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครพนม2,445.65563.0077.0 %5.0454.54107.9476.3 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดนครพนม295,948.8813,449.0095.5 %5.02,190.53188.9491.4 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครพนม2,913.621,704.0041.5 %5.0360.61172.0252.3 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดนครพนม3,281.381,352.0058.8 %5.0701.31157.4777.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่นครพนม19,748.246,957.0064.8 %5.02,393.73754.0468.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าอุเทน6,096.47347.0094.3 %5.0219.3682.7762.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาธาตุพนม4,378.2894.0097.9 %5.0285.1280.5771.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานาแก4,260.24173.0095.9 %5.0514.87106.4279.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานาหว้า3,752.11137.0096.3 %5.0313.7012.5596.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปลาปาก4,126.18266.0093.6 %5.0300.641.0099.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านแพง4,451.90484.0089.1 %5.0399.13116.3070.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเรณูนคร4,105.07329.0092.0 %5.0270.4784.3868.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีสงคราม4,341.42492.0088.7 %5.0351.7492.6573.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโพนสวรรค์3,721.22164.0095.6 %5.0261.4212.5695.2 %5.0
ด่านศุลกากรนครพนม16,505.2326,393.50-59.9 %0.02,013.82418.0079.2 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครพนม 3,903.034,583.00-17.4 %0.01,024.58694.4532.2 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครพนม สาขาเมืองนครพนม2,609.521.00100.0 %5.0416.04228.0045.2 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครพนม สาขาธาตุพนม2,564.21912.0064.4 %5.0382.62143.2362.6 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครพนม สาขาศรีสงคราม2,638.96836.0068.3 %5.0563.24166.2570.5 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครพนม4,245.50972.0077.1 %5.01,138.67803.2029.5 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครพนม3,763.231,135.0069.8 %5.0625.25364.6241.7 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดนครพนม4,773.401,171.0075.5 %5.0342.7666.3280.7 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครพนม6,856.962,478.0063.9 %5.01,842.27620.3566.3 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดนครพนม2,879.721,769.0038.6 %5.0718.61129.2282.0 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครพนม4,201.222,879.8631.5 %5.01,195.701,390.21-16.3 %0.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครพนม4,639.721,921.0058.6 %5.0812.08308.7562.0 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดนครพนมไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ท่าอากาศยานนครพนม84,250.7737,426.0055.6 %5.0498.85620.35-24.4 %0.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครพนม3,106.561,026.0067.0 %5.0739.34620.3516.1 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวัดนครพนม1,472.71730.0050.4 %5.054.28112.14-106.6 %0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยานครพนม(กลุ่มงานอากาศเกษตร)955.731.0099.9 %5.024.9136.06-44.8 %0.0
สำนักงานสถิติจังหวัดนครพนม2,699.98439.0083.7 %5.0667.9046.8793.0 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดนครพนม3,377.781,017.0069.9 %5.0568.20250.5255.9 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดนครพนม3,935.2010,170.00-158.4 %0.0815.41228.0072.0 %5.0
สำนักงานจังหวัดนครพนมไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดนครพนม3,825.552,904.0024.1 %5.01,100.64231.8078.9 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครพนม4,406.672,478.0043.8 %5.0826.62620.3525.0 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดนครพนม12,989.387,685.7040.8 %5.01,975.3871.5696.4 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครพนม10,013.411,208.0087.9 %5.0644.26383.3040.5 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครพนม3,495.342,013.2542.4 %5.0853.41435.7848.9 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครพนม4,437.561,939.0056.3 %5.0861.86669.7522.3 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครพนม4,606.261,194.6274.1 %5.0967.53228.0076.4 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครพนม3,253.994,009.30-23.2 %0.0568.2053.2890.6 %5.0
สพ.นครพนม47,135.956,646.0085.9 %5.0778.62432.5944.4 %5.0
รจก.นครพนม 87,828.8455,853.0036.4 %5.01,503.871,256.4616.5 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดนครพนมไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครพนม11,029.763,477.0068.5 %5.03,972.06674.7883.0 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครพนม3,141.231,096.0065.1 %5.0568.20287.3449.4 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดนครพนม4,390.603,938.2210.3 %5.0815.41717.0012.1 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครพนม1,490.921,235.0017.2 %5.0815.41181.8677.7 %5.0
สำนักงาน กศน.จังหวัดนครพนม3,470.084,405.41-27.0 %0.0680.07210.2569.1 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 126,090.398,966.4065.6 %5.01,322.14906.6231.4 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 216,530.489,223.3544.2 %5.01,487.60857.5242.4 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22 (จังหวัดนครพนม และมุกดาหาร)6,330.808,557.90-35.2 %0.0441.131,013.98-129.9 %0.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดนครพนม11,789.064,830.7259.0 %5.0215.62254.46-18.0 %0.0
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยนครพนม50,295.7747,612.005.3 %2.51,147.68431.5162.4 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคบ้านแพง24,942.1310,170.0059.2 %5.0885.89620.3530.0 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคนครพนมไม่ครบ18,627.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ470.24ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครพนม12,096.8516,067.00-32.8 %0.01,756.361,805.90-2.8 %0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครพนม 2,942.781,777.0039.6 %5.0663.25163.3475.4 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครพนม3,533.571,874.0047.0 %5.0511.15269.4347.3 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดนครพนมไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
รวม 883,017 331,532 62.45 % 48,824 21,994 54.95 %