จังหวัดมุกดาหาร
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดมุกดาหาร2,859.041,934.8032.3 %5.0420.0571.9982.9 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดมุกดาหาร26,508.8910,754.3659.4 %5.081.05136.07-67.9 %0.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดมุกดาหาร1,033.7710,069.00-874.0 %0.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่มุกดาหาร2,876.061,821.0036.7 %5.0534.1575.8385.8 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดมุกดาหาร3,282.462,050.0037.5 %5.0648.2472.5288.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่มุกดาหาร17,600.9011,395.6435.3 %5.02,892.13489.2583.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองมุกดาหาร6,066.141.00100.0 %5.0394.9478.7880.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานิคมคำสร้อย3,915.91306.0092.2 %5.0207.1835.5782.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาดอนตาล3,776.99259.0093.1 %5.0232.8371.4169.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคำชะอี3,858.26251.0093.5 %5.0333.7635.5289.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองสูง3,597.311.00100.0 %5.0266.5042.6284.0 %5.0
ด่านศุลกากรมุกดาหาร30,378.7038,623.87-27.1 %0.04,333.08344.7292.0 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่มุกดาหาร4,043.642,812.5030.4 %5.0952.45867.268.9 %4.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดมุกดาหาร2,254.401,529.0032.2 %5.0458.080.9599.8 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดมุกดาหาร3,989.102,063.0048.3 %5.0971.52101.4189.6 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร2,645.791,578.0040.4 %5.0610.21301.6750.6 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดมุกดาหาร2,762.951,158.0058.1 %5.0591.20349.0641.0 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดมุกดาหาร3,949.692,119.0046.4 %5.01,028.56896.0412.9 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดมุกดาหาร1,963.252,198.00-12.0 %0.0521.80456.0012.6 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร4,463.182,837.0036.4 %5.01,332.79261.2580.4 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดมุกดาหาร 4,010.371,494.0062.7 %5.0876.44276.2468.5 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดมุกดาหาร4,112.067,598.00-84.8 %0.01,142.66504.0255.9 %5.0
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดมุกดาหาร2,936.001,078.0063.3 %5.0667.23380.0043.0 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยามุกดาหาร1,968.481,044.0047.0 %5.049.63106.98-115.6 %0.0
สำนักงานสถิติจังหวัดมุกดาหาร3,017.49669.0077.8 %5.0667.230.9599.9 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดมุกดาหาร2,288.36720.4668.5 %5.0477.10437.008.4 %4.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดมุกดาหาร3,468.283,628.00-4.6 %0.0838.40416.3950.3 %5.0
สำนักงานจังหวัดมุกดาหาร12,224.8022,341.01-82.8 %0.01,332.821,783.04-33.8 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดมุกดาหาร5,176.952,572.0050.3 %5.01,218.72215.4982.3 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดมุกดาหาร2,950.594,438.36-50.4 %0.0762.31244.5067.9 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดมุกดาหาร7,090.728,074.00-13.9 %0.01,884.2989.9895.2 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดมุกดาหาร2,756.521,134.0058.9 %5.0686.25465.9032.1 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดมุกดาหาร3,421.701,966.0042.5 %5.0800.35527.7334.1 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดมุกดาหาร2,960.412,076.4029.9 %5.0762.34231.8069.6 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดมุกดาหาร3,384.381,229.0063.7 %5.0933.46390.6058.2 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดมุกดาหาร2,328.962,831.73-21.6 %0.0477.0761.0987.2 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดมุกดาหาร27,911.461,968.0092.9 %5.0664.15291.9056.0 %5.0
เรือนจำจังหวัดมุกดาหาร38,670.8924,781.6435.9 %5.0807.12535.4233.7 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดมุกดาหาร2,340.36957.0059.1 %5.0496.1282.5883.4 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดมุกดาหาร4,475.342,242.0049.9 %5.01,047.55419.5260.0 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดมุกดาหาร2,777.39613.0077.9 %5.0515.1394.6881.6 %5.0
สปส.จ.มุกดาหาร3,158.421,835.4941.9 %5.0838.41558.3233.4 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดมุกดาหาร2,774.40922.0066.8 %5.0686.280.9599.9 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดมุกดาหาร8,989.237,487.1716.7 %5.03,141.85538.6482.9 %5.0
ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดนมุกดาหาร9,409.142,104.5077.6 %5.01,347.1477.9894.2 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร16,820.027,702.2254.2 %5.01,660.36488.4970.6 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดมุกดาหาร140,907.314,692.0096.7 %5.0310.730.9599.7 %5.0
โสตศึกษาจังหวัดมุกดาหาร29,522.2513,715.0053.5 %5.0382.97144.4062.3 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีมุกดาหาร30,063.8662,002.00-106.2 %0.0777.821,095.35-40.8 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพนิคมคำสร้อย20,856.6811,682.5044.0 %5.0605.61872.10-44.0 %0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร5,814.9710,527.80-81.0 %0.01,623.581,820.75-12.1 %0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดมุกดาหาร 3,123.611,782.0043.0 %5.0667.23215.1467.8 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดมุกดาหาร3,600.341,068.0070.3 %5.0458.09176.7361.4 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดมุกดาหาร23,431.8314,409.0038.5 %5.06,384.854,772.0025.3 %5.0
รวม 570,570 327,146 42.66 % 52,802 23,006 56.43 %