จังหวัดเชียงใหม่
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคเหนือ3,378.092,941.5012.9 %5.02,119.700.95100.0 %5.0
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 354,118.2942,500.3821.5 %5.0168.38350.29-108.0 %0.0
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่2,853.9534.0098.8 %5.0901.28178.9380.1 %5.0
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดเชียงใหม่53,233.4042,500.6820.2 %5.0271.37156.9142.2 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดเชียงใหม่55,172.967,308.8186.8 %5.0152.53173.60-13.8 %0.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย อำเภอฝาง เชียงใหม่6,690.247,934.00-18.6 %0.059.6535.2141.0 %5.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดเชียงใหม่2,537.2814,916.48-487.9 %0.044.31159.57-260.1 %0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่เชียงใหม่12,913.0616,369.78-26.8 %0.01,699.95331.9380.5 %5.0
สำนักงานคลังเขต 53,099.691,804.9941.8 %5.01,554.080.9599.9 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดเชียงใหม่3,273.431,759.0046.3 %5.01,072.43166.5184.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรภาค 834,500.0817,413.1249.5 %5.03,627.01505.4086.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่เชียงใหม่ 117,704.4911,087.2437.4 %5.05,667.021,134.3080.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่เชียงใหม่ 28,482.962,990.7064.7 %5.02,492.37918.3263.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองเชียงใหม่ 17,174.484,429.0038.3 %5.0374.79112.1070.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองเชียงใหม่ 25,757.863,727.0035.3 %5.0317.74101.6568.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหางดง3,808.98571.0085.0 %5.0276.9650.7181.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสารภี4,089.58892.0078.2 %5.0210.0787.5058.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสันป่าตอง687.53977.00-42.1 %0.0281.3445.3283.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาจอมทอง3,729.23523.0086.0 %5.0350.9897.5272.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาดอยเต่า3,580.75466.0087.0 %5.0479.82123.9974.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาฮอด3,654.70430.0088.2 %5.0384.01104.5072.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาอมก๋อย3,746.95120.0096.8 %5.0678.93213.7568.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาดอยหล่อ3,568.91213.0094.0 %5.0330.8285.5074.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่แจ่ม3,602.26300.0091.7 %5.0708.25114.0083.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสะเมิง3,563.84342.0090.4 %5.0240.8466.5572.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสันกำแพง15,458.451,198.5092.2 %5.0266.11101.0462.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสันทราย3,858.911,084.0071.9 %5.0194.2371.8763.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาดอยสะเก็ด3,397.81826.0075.7 %5.0265.2153.8379.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่ริม3,899.111,031.0073.6 %5.0239.10123.9948.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่แตง3,836.32927.0075.8 %5.0403.9089.9877.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาฝาง4,423.811,374.0068.9 %5.0683.660.9599.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพร้าว1,293.63391.0069.8 %5.0501.6453.1589.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเชียงดาว3,674.91270.0092.7 %5.0438.2689.8379.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเวียงแหง3,569.44112.0096.9 %5.0546.49104.5080.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาไชยปราการ3,672.68316.0091.4 %5.0453.4936.0292.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่อาย3,783.40308.0091.9 %5.03,989.9489.0997.8 %5.0
สำนักงานศุลกากรภาคที่ 311,019.164,108.9662.7 %5.01,530.89195.2487.2 %5.0
ด่านศุลกากรท่าอากาศยานเชียงใหม่3,063.032,396.2921.8 %5.01,063.2252.6595.0 %5.0
ด่านศุลกากรเชียงดาว2,919.111,737.0040.5 %5.0761.4835.2695.4 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 57,376.827,295.551.1 %0.51,574.34458.8570.9 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่เชียงใหม่7,862.8911,307.50-43.8 %0.02,650.752,544.324.0 %2.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่3,593.942,891.0819.6 %5.01,146.03212.4981.5 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงใหม่4,806.201,460.0069.6 %5.01,252.981,027.4818.0 %5.0
สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 910,973.572,578.0076.5 %5.01,953.60301.0684.6 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่3,710.811,573.0057.6 %5.0916.92529.8542.2 %5.0
สำนักงานชลประทานที่ 138,883.3747,606.15-22.4 %0.013,128.102,572.1080.4 %5.0
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 7ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.01,782.46396.5877.8 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดเชียงใหม่966.22420.0056.5 %5.0939.31462.6550.7 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่4,551.813,082.0032.3 %5.01,624.793,667.00-125.7 %0.0
สำนักงานปศุสัตว์เขต 54,915.443,648.4425.8 %5.02,390.971,204.2949.6 %5.0
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 66,001.7011,958.90-99.3 %0.02,544.53487.6880.8 %5.0
สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขตที่ 1 38,107.9125,811.4632.3 %5.02,334.25551.5576.4 %5.0
สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 6 จ.เชียงใหม่4,673.372,879.6638.4 %5.02,702.16203.5092.5 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่3,568.534,125.70-15.6 %0.0795.52972.68-22.3 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่9,998.536,735.4732.6 %5.03,582.542,211.6838.3 %5.0
ส.ป.ก. เชียงใหม่3,978.163,265.0017.9 %5.01,357.67363.0473.3 %5.0
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 14,475.312,553.5842.9 %5.02,273.021,966.0613.5 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงใหม่17,572.0664,278.04-265.8 %0.03,620.57168.3695.4 %5.0
สำนักงานทางหลวงที่ 1 14,162.9825,340.00-78.9 %0.05,682.135,217.058.2 %4.0
สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 10 (เชียงใหม่)6,233.777,663.00-22.9 %0.02,523.741,330.0047.3 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่3,235.46809.0075.0 %5.01,015.38346.7565.9 %5.0
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 1 (เชียงใหม่) 11,189.394,130.0063.1 %5.01,776.07126.1292.9 %5.0
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 (เชียงใหม่)10,733.3619,358.00-80.4 %0.03,310.10245.2892.6 %5.0
ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ19,731.173,114.9384.2 %5.0397.00941.89-137.3 %0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาเชียงใหม่(กลุ่มงานอากาศเกษตร)20,426.304,372.1078.6 %5.0206.231.0099.5 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดเชียงใหม่3,210.211,227.0061.8 %5.0641.010.9599.9 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดเชียงใหม่4,462.751,716.0061.5 %5.01,034.39483.0053.3 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่3,604.85410.0088.6 %5.0882.27387.1456.1 %5.0
สำนักงานจังหวัดเชียงใหม่16,433.3474,538.00-353.6 %0.02,251.421,427.4636.6 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดเชียงใหม่ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่6,296.162,280.0063.8 %5.01,262.59660.1947.7 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม่14,240.4515,479.00-8.7 %0.03,303.25109.2596.7 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดเชียงใหม่11,172.602,095.0081.2 %5.01,433.73976.3631.9 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเชียงใหม่5,318.484,422.0516.9 %5.01,452.75716.5550.7 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่5,574.872,138.0061.6 %5.02,031.67393.6880.6 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม่6,176.284,952.6119.8 %5.02,195.27747.7465.9 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดเชียงใหม่4,250.888,118.00-91.0 %0.01,416.19198.7186.0 %5.0
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 7 จังหวัดเชียงใหม่38,685.8219,388.0549.9 %5.01,220.18553.2154.7 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดเชียงใหม่16,696.079,824.0041.2 %5.0846.64513.9539.3 %5.0
เรือนจำกลางเชียงใหม่ 139,463.73133,007.004.6 %2.02,665.763,062.35-14.9 %0.0
ทัญฑสถานหญิงเชียงใหม่ 52,334.9246,418.8011.3 %5.01,606.70771.5652.0 %5.0
สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 515,186.4916,408.80-8.0 %0.03,678.991,530.1858.4 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดเชียงใหม่2,677.11900.0066.4 %5.0825.22106.1787.1 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงใหม่4,595.921,260.0072.6 %5.01,357.67649.2952.2 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเชียงใหม่3,804.31480.0087.4 %5.01,262.59524.4058.5 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดเชียงใหม่8,570.146,680.0022.1 %5.02,745.83997.5063.7 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่3,945.911,035.0073.8 %5.01,263.49276.9278.1 %5.0
สำนักศิลปากรที่ 7 เชียงใหม่4,731.8119,827.23-319.0 %0.01,699.95504.0070.4 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัดเชียงใหม่11,069.569,484.9114.3 %5.0953.98331.4765.3 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 131,580.806,020.0080.9 %5.02,631.08222.3291.6 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 242,237.57174.8499.6 %5.0348.221,375.17-294.9 %0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 311,989.937,287.7039.2 %5.0457.201,049.92-129.6 %0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 465,405.5413,794.9978.9 %5.01,020.63357.6065.0 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 559,138.5412,335.5979.1 %5.02,933.651,727.3541.1 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 688,025.786,306.8792.8 %5.01,717.51754.1056.1 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 (จังหวัดเชียงใหม่ และแม่ฮ่องสอน)6,889.843,101.0055.0 %5.04,337.70142.2796.7 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 8ไม่ครบ12,961.75ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ230.47ประเมินไม่ได้0.0
โสตศึกษาอนุสารสุนทร16,204.7212,139.0025.1 %5.0471.01353.8924.9 %5.0
โรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่30,936.5731,456.00-1.7 %0.0474.95905.41-90.6 %0.0
โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือ ในพระบรมราชินูปถัมภ์10,920.8313,367.36-22.4 %0.0457.34424.767.1 %3.5
วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่81,970.1794,464.00-15.2 %0.02,001.02455.6977.2 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคสันกำแพง23,242.285,576.0076.0 %5.01,038.15691.0733.4 %5.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่130,916.5437,648.0071.2 %5.01,396.45ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม่53,816.6940,745.0024.3 %5.01,377.631,872.60-35.9 %0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างเชียงใหม่19,835.9765.0099.7 %5.01,127.26528.2053.1 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง48,160.0917,687.0063.3 %5.01,163.15578.3150.3 %5.0
ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาการอาชีวศึกษาภาคเหนือ2,750.711,721.0037.4 %5.0826.12186.2677.5 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพฝาง76,931.3118,788.7775.6 %5.01,553.911,009.9135.0 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่33,171.2423,340.0029.6 %5.01,134.331,687.65-48.8 %0.0
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 จังหวัดเชียงใหม่13,105.395,464.2658.3 %5.02,885.39862.7870.1 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 1 เชียงใหม่28,308.0234,624.00-22.3 %0.01,831.40308.6583.1 %5.0
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 1 3,113.761,418.0054.5 %5.01,611.29248.4284.6 %5.0
ศูนย์อนามัยที่ 1 เชียงใหม่89,462.2957,249.4336.0 %5.04,091.791,839.2255.1 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่ 5,135.875,544.00-7.9 %0.01,376.68608.9355.8 %5.0
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1 (จ.เชียงใหม่)5,968.0625,154.68-321.5 %0.02,448.02376.8184.6 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ เขต 3 เชียงใหม่4,106.895,134.00-25.0 %0.01,921.91253.6586.8 %5.0
ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 1 (เชียงใหม่)2,640.19683.0074.1 %5.01,737.3159.8596.6 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม่3,099.811,035.0066.6 %5.0939.31834.1511.2 %5.0
ตำรวจภูธรภาค 559,785.7639,359.0034.2 %5.020,460.769,164.0055.2 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่81,764.6326,800.0067.2 %5.017,198.4021,083.29-22.6 %0.0
รวม 2,147,640 1,397,460 34.93 % 218,888 100,807 53.95 %