จังหวัดลำพูน
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดลำพูนไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0449.2367.0985.1 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดลำพูน52,734.7937,180.0029.5 %5.0103.6089.0814.0 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ลำพูน2,755.303,185.97-15.6 %0.0544.28183.3766.3 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดลำพูน8,920.011,403.0084.3 %5.03,071.8725.2899.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ลำพูน11,812.228,108.5931.4 %5.03,092.45449.0185.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองลำพูน4,716.201,689.0064.2 %5.0303.3446.9684.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่ทา3,483.70508.0085.4 %5.0213.870.9599.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านธิ13,520.30462.0096.6 %5.0223.4735.5484.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาป่าซาง3,984.52642.0083.9 %5.0174.4535.9679.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านโฮ่ง3,663.78726.0080.2 %5.0276.9938.0986.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาลี้4,510.89489.0089.2 %5.0548.690.9599.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเวียงหนองล่อง4,302.02245.0094.3 %5.0180.9625.1786.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาทุ่งหัวช้าง4,297.32162.0096.2 %5.0394.5178.8780.0 %5.0
ฝ่ายบริการศุลกากรที่ 24,521.094,379.943.1 %1.5398.4325.3793.6 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ลำพูน4,808.653,664.1523.8 %5.01,076.76632.6941.2 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดลำพูน3,621.262,192.0039.5 %5.0943.62429.1754.5 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดลำพูน2,995.341,452.0051.5 %5.0658.38173.0973.7 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดลำพูน2,864.08492.0082.8 %5.0385.87274.3428.9 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดลำพูน4,098.672,050.0050.0 %5.0715.45530.3925.9 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดลำพูน1,981.071,646.0016.9 %5.0414.13389.805.9 %2.5
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดลำพูน4,533.252,403.4747.0 %5.01,323.94682.7748.4 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดลำพูน4,034.531,293.0068.0 %5.0943.6587.8890.7 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดลำพูน14,363.7511,803.7417.8 %5.01,647.24178.7089.2 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลำพูน3,225.841,293.0059.9 %5.0753.48320.4957.5 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาลำพูน1,762.651.0099.9 %5.050.6620.0560.4 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดลำพูน3,010.16540.0082.1 %5.0693.150.9599.9 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดลำพูน2,732.30997.0063.5 %5.0544.31414.7323.8 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดลำพูน4,029.853,251.0019.3 %5.0615.10290.9552.7 %5.0
สำนักงานจังหวัดลำพูน5,184.122,544.0950.9 %5.01,323.961,889.81-42.7 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดลำพูน4,524.921,666.0063.2 %5.01,133.81252.7077.7 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดลำพูน3,817.612,802.0026.6 %5.0639.3538.6294.0 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดลำพูน12,338.7110,792.6212.5 %5.01,723.3046.2697.3 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดลำพูน3,804.571,490.0060.8 %5.0639.36287.8555.0 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดลำพูน1,480.283,367.60-127.5 %0.0867.58247.0071.5 %5.0
สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดลำพูน3,767.233,706.001.6 %0.51,057.74216.0379.6 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดลำพูน3,545.832,215.4437.5 %5.0905.43280.3169.0 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดลำพูน3,865.153,065.5020.7 %5.0658.4071.1089.2 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดลำพูน9,888.823,061.0069.0 %5.0458.37116.8574.5 %5.0
รจจ.ลำพูน 54,877.8657,051.00-4.0 %0.01,062.06925.8812.8 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดลำพูน2,666.82129.0095.2 %5.0499.12107.5778.4 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดลำพูน4,430.063,045.0031.3 %5.0618.13194.7568.5 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดลำพูน9,144.872,052.0077.6 %5.0563.33237.3557.9 %5.0
สปส.จ.ลำพูน7,157.096,445.009.9 %4.51,190.85406.4065.9 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลำพูน2,965.852,010.4232.2 %5.0696.4359.3891.5 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดลำพูน10,095.592,236.0077.9 %5.0753.4899.4686.8 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 148,412.1411,629.2376.0 %5.01,053.51412.3160.9 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 237,686.3410,851.2771.2 %5.01,440.64570.1460.4 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดลำพูน4,865.483,638.0025.2 %5.0424.47422.670.4 %0.5
วิทยาลัยเทคนิคลำพูน62,708.8155,098.1612.1 %5.01,319.15576.5056.3 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน56,217.5811,156.2680.2 %5.0730.081,078.11-47.7 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพบ้านโฮ่ง 27,798.3810,542.0062.1 %5.0606.571,207.49-99.1 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพป่าซาง15,499.3313,340.0013.9 %5.0592.49719.00-21.4 %0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน9,231.0614,801.00-60.3 %0.01,464.70171.9088.3 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลำพูน 4,013.642,572.9635.9 %5.0696.44246.1064.7 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลำพูน2,592.27782.0069.8 %5.0468.22238.0949.2 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดลำพูน35,152.189,384.9973.3 %5.04,019.913,257.7819.0 %5.0
รวม 629,016 343,733 45.35 % 48,349 19,905 58.83 %