จังหวัดปทุมธานี
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดปทุมธานี3,492.51797.0077.2 %5.0294.7385.2371.1 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ปทุมธานี4,969.615,028.36-1.2 %0.0922.21273.4070.4 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดปทุมธานี3,761.861,341.0064.4 %5.0503.910.9599.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ปทุมธานี 115,331.0710,153.4833.8 %5.02,500.38523.3179.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ปทุมธานี 224,026.6923,278.833.1 %1.54,569.431,261.7172.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคลองหลวง 24,776.032,018.0057.7 %5.0258.8395.0063.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาธัญบุรี5,131.762,956.6042.4 %5.0492.4776.0084.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาลำลูกกา5,755.201,733.0069.9 %5.0506.40114.0077.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองเสือ4,890.94731.0085.1 %5.0236.1695.0059.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองปทุมธานี6,108.222,429.0060.2 %5.0380.3856.9885.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาลาดหลุมแก้ว5,583.712,047.0063.3 %5.0351.6556.0384.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสามโคก4,640.451,444.0068.9 %5.0304.64113.2462.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคลองหลวง 16,675.366,219.046.8 %3.0461.9874.5283.9 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ปทุมธานี 14,929.226,435.29-30.6 %0.0998.11354.6864.5 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ปทุมธานี 25,206.696,438.41-23.7 %0.01,276.08596.0053.3 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดปทุมธานี5,109.222,215.0056.6 %5.0903.04222.3075.4 %5.0
สำนักส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 16,144.863,871.5037.0 %5.0843.57368.1356.4 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดปทุมธานี3,503.62905.0074.2 %5.0484.79166.8365.6 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดปทุมธานี2,900.05811.0072.0 %5.0370.59277.7625.0 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดปทุมธานี4,262.544,335.00-1.7 %0.0845.99584.5130.9 %5.0
สำนักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว์16,999.587,280.0057.2 %5.01,917.671,711.4210.8 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์เขต 15,403.786,653.15-23.1 %0.01,723.11716.2758.4 %5.0
สำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ 18,267.55170,116.00-831.2 %0.06,060.57598.7290.1 %5.0
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 15,458.697,797.01-42.8 %0.06,251.142,140.0765.8 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดปทุมธานี1,815.142,198.00-21.1 %0.0380.40511.01-34.3 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดปทุมธานี5,368.295,263.202.0 %1.0975.41458.8553.0 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดปทุมธานี3,978.252,652.0033.3 %5.0751.11357.9752.3 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดปทุมธานี8,776.1321,018.20-139.5 %0.01,188.27171.1385.6 %5.0
สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 1 (ปทุมธานี)7,070.196,067.2014.2 %5.02,229.87149.1593.3 %5.0
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดปทุมธานี4,039.743,430.0015.1 %5.0807.96240.0570.3 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดปทุมธานี4,135.901,340.0067.6 %5.0636.7636.4894.3 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดปทุมธานี3,814.402,061.0046.0 %5.0557.06445.3120.1 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดปทุมธานี3,762.535,202.00-38.3 %0.0674.84399.4740.8 %5.0
สำนักงานจังหวัดปทุมธานี5,797.1820,279.00-249.8 %0.01,125.89109.4590.3 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดปทุมธานี10,860.863,728.5365.7 %5.03,203.97373.0488.4 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดปทุมธานี3,662.562,018.0044.9 %5.0446.65158.0464.6 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดปทุมธานี6,627.2615,711.60-137.1 %0.01,647.9673.9695.5 %5.0
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 1 ปทุมธานี13,031.3312,010.007.8 %3.51,494.59759.8549.2 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดปทุมธานี11,089.54312.0097.2 %5.0541.73300.4544.5 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดปทุมธานี3,810.403,420.0010.2 %5.0712.88306.0057.1 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดปทุมธานี4,660.612,129.0054.3 %5.0731.89238.4567.4 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดปทุมธานี4,990.242,581.1148.3 %5.0750.91387.9248.3 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดปทุมธานี5,493.414,873.0011.3 %5.0674.8474.8288.9 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดปทุมธานี13,383.717,732.0042.2 %5.0579.32302.1047.9 %5.0
รจจ.ปทุมธานี 51,133.9455,509.91-8.6 %0.0716.96907.42-26.6 %0.0
ทัณฑสถานบำบัดพิเศษจังหวัดปทุมธานี 130,443.3892,372.5329.2 %5.01,213.52453.1562.7 %5.0
สถานกักขังกลางจังหวัดปทุมธานี19,349.6819,187.090.8 %0.5401.96115.9071.2 %5.0
ทัณฑสถานบำบัดพิเศษหญิง44,622.4335,807.0019.8 %5.0805.77567.5029.6 %5.0
ทัณฑสถานวัยหนุ่มกลาง 26,520.19108,625.60-309.6 %0.01,048.31469.1055.3 %5.0
สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 110,893.0616,091.80-47.7 %0.02,414.162,197.829.0 %4.5
สำนักงานแรงงานจังหวัดปทุมธานี5,778.111,037.0082.1 %5.01,112.3757.4294.8 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดปทุมธานี7,293.157,531.10-3.3 %0.01,321.39348.0273.7 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดปทุมธานี5,159.174,033.0821.8 %5.0769.92358.8953.4 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดปทุมธานี18,513.5418,656.00-0.8 %0.02,443.33570.0076.7 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดปทุมธานี6,229.524,436.4928.8 %5.0826.97379.0554.2 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษารังสิต33,635.33105,330.00-213.2 %0.01,937.18637.8467.1 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดปทุมธานี2,338.183,591.80-53.6 %0.0541.68177.4467.2 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 (จังหวัดปทุมธานี และสระบุรี)28,573.1011,394.6860.1 %5.01,762.72586.1966.7 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 143,435.7612,328.0071.6 %5.01,004.33252.2574.9 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 221,412.0411,739.1845.2 %5.01,073.64582.6845.7 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดปทุมธานี2,532.094,306.00-70.1 %0.0317.58385.91-21.5 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคธัญบุรี145,529.2821,204.0085.4 %5.01,287.82688.8946.5 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี 78,901.4596,608.00-22.4 %0.01,419.381.8599.9 %5.0
วิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี17,672.779,795.8944.6 %5.0439.26907.68-106.6 %0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปทุมธานี3,964.1618,150.00-357.9 %0.01,241.59910.0026.7 %5.0
สถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี365,614.06173,220.0052.6 %5.09,233.071,354.5885.3 %5.0
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 4 (นนทบุุรี)3,207.391.00100.0 %5.0611.80146.7776.0 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปทุมธานี 3,876.613,186.8017.8 %5.0731.89597.7018.3 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดปทุมธานี2,455.52707.0071.2 %5.0313.54295.275.8 %2.5
ตำรวจภูธรจังหวัดปทุมธานี26,792.3210,291.2061.6 %5.06,051.652,621.2956.7 %5.0
รวม 1,405,373 1,246,201 11.33 % 94,612 32,986 65.14 %