จังหวัดลำปาง
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดลำปาง2,525.45733.0071.0 %5.0626.47164.4373.8 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดลำปาง17,349.3312,728.0026.6 %5.064.61175.70-171.9 %0.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดลำปาง5,119.634,016.6921.5 %5.091.930.00100.0 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ลำปาง3,401.73474.0086.1 %5.0968.75297.9269.2 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดลำปาง3,066.591,444.0052.9 %5.0854.660.9599.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ลำปาง16,261.3417,152.00-5.5 %0.03,136.581,243.5560.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองลำปาง4,536.702,720.0040.0 %5.0400.2746.5588.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่เมาะ4,518.57813.0082.0 %5.0296.9735.6488.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเกาะคา4,150.99386.0090.7 %5.0273.0630.3788.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาห้างฉัตร3,633.89386.0089.4 %5.0223.1454.4175.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่ทะ3,594.52317.0091.2 %5.0260.4663.7275.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเถิน3,586.55481.0086.6 %5.0484.4548.8589.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสบปราบ3,498.66327.0090.7 %5.0239.553.6098.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขางาว3,569.08517.0085.5 %5.0440.5035.9591.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแจ้ห่ม3,586.60143.0096.0 %5.0240.7348.4679.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่พริก3,548.65314.0091.2 %5.0449.993.6799.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวังเหนือ3,600.01473.0086.9 %5.0478.7590.2581.1 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ลำปาง6,530.376,172.165.5 %2.51,596.281,827.80-14.5 %0.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดลำปาง4,150.912,255.0045.7 %5.01,273.01659.8348.2 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดลำปาง3,053.121,336.0056.2 %5.0854.66437.9848.8 %5.0
สำนักชลประทานที่ 210,030.4915,593.00-55.5 %0.04,256.565,041.80-18.4 %0.0
สำนักงานประมงจังหวัดลำปาง2,603.38843.0067.6 %5.0664.50ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดลำปาง5,690.432,099.0063.1 %5.01,577.251,501.954.8 %2.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดลำปาง2,284.092,904.00-27.1 %0.0558.95968.05-73.2 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดลำปาง5,170.851,078.0079.2 %5.01,786.44749.1158.1 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดลำปาง3,442.601,641.6952.3 %5.01,006.79173.1982.8 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดลำปาง8,942.2910,386.00-16.1 %0.02,452.00195.9992.0 %5.0
ท่าอากาศยานลำปาง77,871.54110,163.00-41.5 %0.0452.18148.5567.1 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลำปาง3,862.872,619.0032.2 %5.01,196.95425.6064.4 %5.0
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 2 ลำปาง3,803.423,644.864.2 %2.01,484.63202.5086.4 %5.0
สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 1 ลำปาง13,958.2910,028.0028.2 %5.06,203.222,500.9059.7 %5.0
สำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต 1 ลำปาง4,009.063,526.9412.0 %5.02,047.4618.2399.1 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาลำปาง2,812.161,526.0045.7 %5.088.262.8596.8 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดลำปาง1,556.19593.0061.9 %5.0911.7154.1594.1 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดลำปาง2,746.90924.0066.4 %5.0721.55469.0235.0 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดลำปาง3,258.042,945.009.6 %4.5930.72456.6550.9 %5.0
สำนักงานจังหวัดลำปาง5,640.2436,712.31-550.9 %0.01,615.301,785.75-10.6 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดลำปาง5,941.894,487.0024.5 %5.02,118.33349.4483.5 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดลำปาง3,181.152,481.0022.0 %5.0911.71322.8264.6 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดลำปาง5,462.549,123.38-67.0 %0.01,332.13181.1886.4 %5.0
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 10 ลำปาง19,173.3918,580.003.1 %1.52,195.7268.0096.9 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดลำปาง3,768.852,073.0045.0 %5.01,158.91558.1351.8 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดลำปาง3,745.372,634.0029.7 %5.01,139.90ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดลำปาง3,511.782,680.0023.7 %5.01,044.82221.9578.8 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดลำปาง5,452.072,816.7348.3 %5.01,482.19572.9661.3 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดลำปาง3,507.003,734.50-6.5 %0.01,025.8043.0495.8 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดลำปาง34,914.506,116.0082.5 %5.0695.54204.2570.6 %5.0
รจก.ลำปาง 56,032.0639,897.4528.8 %5.01,271.13477.8662.4 %5.0
ทัณฑสถานบำบัดพิเศษลำปาง 34,532.1127,671.3119.9 %5.01,034.94395.7761.8 %5.0
สถานกักขังกลางจังหวัดลำปาง7,598.755,620.0026.0 %5.0509.03396.1522.2 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดลำปาง2,596.22863.0066.8 %5.0441.6483.8081.0 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดลำปาง3,420.731,844.0046.1 %5.0567.23499.7011.9 %5.0
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 10 ลำปาง24,966.6915,470.0138.0 %5.01,858.38397.3678.6 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดลำปาง3,669.911,349.0063.2 %5.0835.62215.9074.2 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดลำปาง4,723.905,167.00-9.4 %0.01,463.16453.0869.0 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลำปาง4,150.562,436.0041.3 %5.01,253.99279.3177.7 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดลำปาง3,492.863,069.0012.1 %5.01,006.79252.3474.9 %5.0
สถาบันพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยภาคเหนือ3,733.665,619.00-50.5 %0.0720.7187.0087.9 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาลำปาง66,624.194,858.4192.7 %5.01,523.28206.9986.4 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 131,993.3511,264.0064.8 %5.01,703.80880.9248.3 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 244,755.637,068.0084.2 %5.0663.96804.16-21.1 %0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 316,626.8811,680.0229.8 %5.01,783.95325.4081.8 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดลำปาง245.60ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5346.24ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
วิทยาลัยเทคนิคลำปางไม่ครบ96,612.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ1,714.10ประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง51,357.1651,708.00-0.7 %0.01,050.04412.3060.7 %5.0
วิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง18,351.9412,477.0032.0 %5.0896.752,358.02-163.0 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพเกาะคา68,162.1417,864.0073.8 %5.0907.95622.7431.4 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพเถิน18,461.7424,817.50-34.4 %0.01,040.89735.7429.3 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง5,916.7112,913.00-118.2 %0.02,357.661,534.7534.9 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลำปาง 3,788.162,806.0025.9 %5.01,120.88502.0855.2 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลำปาง2,723.731,626.0040.3 %5.0702.53397.6143.4 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดลำปาง23,961.188,377.7365.0 %5.07,123.0213,448.65-88.8 %0.0
รวม 851,264 591,606 30.50 % 84,255 48,253 42.73 %