จังหวัดอุตรดิตถ์
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอุตรดิตถ์2,573.53803.0068.8 %5.0493.2083.9483.0 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.อุตรดิตถ์9,334.206,637.2928.9 %5.063.130.9598.5 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่อุตรดิตถ์4,313.734,458.00-3.3 %0.0797.48140.8982.3 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดอุตรดิตถ์3,162.771,556.0050.8 %5.0721.3789.1187.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่อุตรดิตถ์20,436.7415,691.9223.2 %5.02,128.55867.3159.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพิชัย3,849.60605.0084.3 %5.0305.830.9599.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาตรอน4,912.12490.0090.0 %5.0211.7740.8580.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาลับแล3,830.83815.0078.7 %5.0182.4725.2286.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาทองแสนขัน3,750.84553.0085.3 %5.0274.8179.7671.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาน้ำปาด3,752.66291.0092.2 %5.0264.4086.4967.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าปลา3,758.03716.0080.9 %5.0323.48109.4266.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาฟากท่า3,628.26452.0087.5 %5.0451.51108.2776.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านโคก3,791.00344.0090.9 %5.0614.78108.2582.4 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุตรดิตถ์13,011.365,370.0058.7 %5.01,634.161,237.8524.3 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุตรดิตถ์ สาขาน้ำปาด2,620.251,157.0055.8 %5.0617.40248.2959.8 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดอุตรดิตถ์4,736.102,770.0041.5 %5.01,082.68547.3749.4 %5.0
สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 9 3,497.401,770.0049.4 %5.01,524.9695.0093.8 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุตรดิตถ์3,127.461,492.0052.3 %5.0721.37212.7270.5 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดอุตรดิตถ์2,477.171,210.0051.2 %5.0455.16340.3725.2 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุตรดิตถ์5,877.452,207.0062.4 %5.0798.76881.75-10.4 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดอุตรดิตถ์3,776.262,247.0040.5 %5.0604.05260.2056.9 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอุตรดิตถ์7,173.533,878.0045.9 %5.02,413.80771.8968.0 %5.0
ส.ป.ก. อุตรดิตถ์6,446.562,827.4456.1 %5.01,158.76589.9549.1 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดอุตรดิตถ์8,083.2913,565.00-67.8 %0.01,559.40261.2583.2 %5.0
สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 9 (อุตรดิตถ์)11,311.327,259.3435.8 %5.02,249.121,383.2038.5 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุตรดิตถ์2,880.331,734.0039.8 %5.0797.43323.0059.5 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาอุตรดิตถ์1,677.28282.0083.2 %5.062.222.8595.4 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดอุตรดิตถ์3,069.161,035.0066.3 %5.0805.9851.6993.6 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดอุตรดิตถ์2,815.26601.3978.6 %5.0626.31175.9371.9 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดอุตรดิตถ์11,296.832,820.1075.0 %5.0873.52428.1951.0 %5.0
สำนักงานจังหวัดอุตรดิตถ์11,588.213,822.0067.0 %5.01,900.70641.6166.2 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดอุตรดิตถ์6,785.175,215.0023.1 %5.01,215.80475.1860.9 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุตรดิตถ์11,004.422,514.0077.2 %5.0911.55212.9576.6 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดอุตรดิตถ์12,946.728,727.0032.6 %5.01,558.0951.1596.7 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุตรดิตถ์3,803.981,300.0065.8 %5.01,006.61632.1037.2 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอุตรดิตถ์3,745.303,243.0013.4 %5.0968.60460.9952.4 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอุตรดิตถ์34,231.234,844.0085.8 %5.013,519.17142.6098.9 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดอุตรดิตถ์3,619.98800.0077.9 %5.0892.51259.8070.9 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดอุตรดิตถ์2,896.913,000.00-3.6 %0.0271.571.0099.6 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดอุตรดิตถ์10,822.332,280.0078.9 %5.0854.50401.3353.0 %5.0
เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์ 40,787.7174,038.92-81.5 %0.0904.77207.1177.1 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดอุตรดิตถ์2,663.841,014.0061.9 %5.0531.2189.7083.1 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดอุตรดิตถ์3,472.342,629.0024.3 %5.0854.50255.7470.1 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดอุตรดิตถ์2,874.031,400.0051.3 %5.0607.29298.9050.8 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดอุตรดิตถ์4,931.534,788.902.9 %1.01,026.95527.1448.7 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์3,158.911,217.0061.5 %5.0741.64230.5668.9 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดอุตรดิตถ์6,414.475,665.7111.7 %5.0987.61107.8789.1 %5.0
ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดนอุตรดิตถ์15,421.193,885.0074.8 %5.0359.33281.0021.8 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 128,684.8415,621.6645.5 %5.01,375.27319.0076.8 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 222,800.867,976.6665.0 %5.01,878.71487.8474.0 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอุตรดิตถ์6,331.004,835.8423.6 %5.0714.4163.3891.1 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคอุตรดิตถ์65,419.7484,971.01-29.9 %0.01,425.88575.5459.6 %5.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์97,722.6641,453.9957.6 %5.0885.46645.0027.2 %5.0
วิทยาลัยสารพัดช่างอุตรดิตถ์321,257.7220,968.1393.5 %5.0739.51784.96-6.1 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพพิชัย28,524.989,240.0067.6 %5.0773.40273.9764.6 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์186,906.7219,539.8189.5 %5.02,397.781,047.4256.3 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุตรดิตถ์ 4,590.402,473.0046.1 %5.0778.44314.7959.6 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุตรดิตถ์3,156.061,298.0058.9 %5.0422.33101.9175.9 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดอุตรดิตถ์42,950.9410,675.0075.1 %5.07,157.963,122.5256.4 %5.0
รวม 1,154,486 435,074 62.31 % 72,479 22,566 68.87 %