จังหวัดแพร่
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดแพร่2,545.66389.0084.7 %5.0461.98104.3977.4 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดแพร่150,095.922,940.3098.0 %5.084.5337.2655.9 %5.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย อำเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่ (ระบบดิจิทัล)4,119.1812,313.00-198.9 %0.093.450.9599.0 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่แพร่2,921.301,758.0039.8 %5.0488.9387.0282.2 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดแพร่3,108.731,335.0057.1 %5.0748.350.9599.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่แพร่13,344.896,109.9054.2 %5.01,812.11645.0564.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองแพร่826.941,126.00-36.2 %0.0253.8055.7478.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสูงเม่น3,596.93645.0082.1 %5.0180.4238.0078.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเด่นชัย3,741.14384.0089.7 %5.0241.350.9599.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสอง4,724.00796.0083.1 %5.0342.9441.8087.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาลอง3,586.30390.0089.1 %5.0313.3933.2589.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาร้องกวาง3,684.92474.0087.1 %5.0289.9847.5083.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวังชิ้น3,586.90465.0087.0 %5.0323.3847.5085.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองม่วงไข่3,360.33272.0091.9 %5.0149.310.9599.4 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่แพร่6,696.425,178.4322.7 %5.01,184.592,519.40-112.7 %0.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดแพร่3,661.122,475.0032.4 %5.0994.41450.4754.7 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดแพร่3,106.48839.0073.0 %5.0777.51411.3547.1 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดแพร่2,432.302,882.50-18.5 %0.0499.99267.9046.4 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดแพร่7,610.083,229.4457.6 %5.01,317.681,248.115.3 %2.5
สำนักงานเกษตรจังหวัดแพร่1,980.712,411.00-21.7 %0.0513.73337.9234.2 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดแพร่105,108.992,441.5097.7 %5.04,610.52791.8682.8 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดแพร่10,974.668,866.7519.2 %5.01,393.761,971.12-41.4 %0.0
ท่าอากาศยานแพร่48,673.5333,137.4031.9 %5.0490.69503.50-2.6 %0.0
สำนักงานทางหลวงที่ 2 (แพร่)10,212.2418,095.80-77.2 %0.04,232.835,832.05-37.8 %0.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดแพร่3,562.921,470.3358.7 %5.0937.38299.2568.1 %5.0
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 13 (แพร่)11,135.6810,165.738.7 %4.04,132.06765.4081.5 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาแพร่2,959.67217.0092.7 %5.070.996.4690.9 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดแพร่2,654.74529.0080.1 %5.0671.1698.8985.3 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดแพร่2,819.76394.9886.0 %5.0576.07281.2051.2 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดแพร่3,246.271,746.9946.2 %5.0804.2658.9092.7 %5.0
สำนักงานจังหวัดแพร่ไม่ครบ19,972.55ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ1,524.55ประเมินไม่ได้0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดแพร่ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ203.53ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดแพร่7,582.911,330.0082.5 %5.0861.310.9599.9 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดแพร่4,736.076,200.09-30.9 %0.01,298.6769.3594.7 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดแพร่10,662.77909.0091.5 %5.0861.31832.623.3 %1.5
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดแพร่ไม่ครบ3,103.50ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ370.61ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแพร่5,002.021,661.0066.8 %5.0809.35314.5661.1 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดแพร่3,890.643,823.001.7 %0.51,051.47320.1969.5 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดแพร่2,996.182,568.0014.3 %5.0382.96109.8871.3 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดแพร่10,245.272,282.0077.7 %5.0823.29148.5082.0 %5.0
รจจ.แพร่ 32,166.3223,973.8225.5 %5.0850.11308.7063.7 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดแพร่2,977.29441.0085.2 %5.0519.02131.3474.7 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดแพร่3,101.741,277.0058.8 %5.0785.25144.7681.6 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดแพร่3,325.95992.0070.2 %5.0614.10192.4168.7 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดแพร่4,821.305,370.84-11.4 %0.01,184.58436.0563.2 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดแพร่3,861.872,017.7647.8 %5.01,088.53227.7079.1 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดแพร่6,694.8819,972.85-198.3 %0.03,181.26223.2593.0 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต1 85,079.7411,952.7886.0 %5.01,457.98183.3787.4 %5.0
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 229,282.936,214.7878.8 %5.01,574.20739.1553.0 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 37 (จังหวัดแพร่ และน่าน)9,053.018,469.876.4 %3.03,265.02842.1674.2 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดแพร่2,168.023,698.32-70.6 %0.0308.00224.2027.2 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคแพร่87,377.4278,397.0110.3 %5.01,418.43335.9876.3 %5.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่94,751.5138,942.0058.9 %5.0881.96588.6033.3 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีแพร่25,265.515,041.2780.0 %5.0891.871,182.51-32.6 %0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างแพร่26,679.9914,022.9947.4 %5.0770.05493.0036.0 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพลอง26,781.2015,284.0042.9 %5.0709.33573.7019.1 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพสอง39,780.5813,769.0065.4 %5.0763.541.0099.9 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแพร่11,228.947,948.0029.2 %5.01,876.601,133.1139.6 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดแพร่ 3,316.012,638.3320.4 %5.0823.29456.9044.5 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดแพร่6,683.16696.0089.6 %5.0519.02219.6657.7 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดแพร่53,376.4510,725.0079.9 %5.07,481.092,409.6167.8 %5.0
รวม 1,032,968 414,096 59.91 % 66,043 29,828 54.84 %