จังหวัดน่าน
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดน่าน446.59521.00-16.7 %0.0587.74111.1381.1 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดน่าน24,136.8322,584.966.4 %3.079.47155.81-96.1 %0.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดน่าน8,343.34ไม่ครบประเมินไม่ได้0.576.370.00100.0 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่น่าน4,568.041,585.0065.3 %5.0796.91254.8768.0 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดน่าน2,927.491,613.0044.9 %5.0796.9131.0796.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่น่าน12,639.597,804.3038.3 %5.01,885.78711.3062.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองน่าน3,858.01823.0078.7 %5.0299.9794.4868.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเวียงสา14,574.64774.0094.7 %5.0335.6474.9577.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานาน้อย3,968.23180.0095.5 %5.0362.1288.6675.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานาหมื่น14,443.12360.0097.5 %5.0379.60106.7171.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่จริม3,199.91524.0083.6 %5.0288.3771.5475.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านหลวง3,721.41363.0090.2 %5.0195.8093.4052.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าวังผา3,560.28661.0081.4 %5.0329.4960.9781.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปัว3,626.98259.0092.9 %5.0394.1585.0678.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเชียงกลาง3,543.64372.0089.5 %5.0330.4730.6990.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาทุ่งช้าง5,201.97501.0090.4 %5.0451.51106.4776.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ่อเกลือ3,056.32172.0094.4 %5.0422.71105.6175.0 %5.0
ด่านศุลกากรทุ่งช้าง5,076.722,998.5040.9 %5.01,045.91438.9258.0 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่น่าน4,544.024,932.46-8.5 %0.01,481.491,537.79-3.8 %0.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดน่าน4,869.882,014.1358.6 %5.01,158.20581.0849.8 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดน่าน3,050.141,235.0059.5 %5.0853.96306.9964.1 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดน่าน2,700.22736.0072.7 %5.0700.69461.5634.1 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดน่าน5,287.941,760.0066.7 %5.01,448.542,393.84-65.3 %0.0
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 74,654.403,505.1224.7 %5.01,348.528.3999.4 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดน่าน27,836.933,023.4089.1 %5.06,618.68950.2885.6 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดน่าน5,223.283,118.0840.3 %5.01,638.701,905.64-16.3 %0.0
ส.ป.ก. น่าน3,112.561,863.4040.1 %5.01,634.77850.0048.0 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดน่าน6,572.209,181.98-39.7 %0.01,576.57286.6681.8 %5.0
ท่าอากาศยานน่านนคร76,915.9387,044.14-13.2 %0.0971.70462.1052.4 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดน่าน4,252.321,648.0061.2 %5.01,158.22375.0867.6 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาน่าน1,470.081,071.0027.1 %5.072.5471.251.8 %0.5
สำนักงานสถิติจังหวัดน่าน3,082.47699.0077.3 %5.0872.97143.0683.6 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดน่าน2,714.84547.0079.9 %5.0701.83432.9438.3 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดน่าน3,870.391,846.5252.3 %5.0987.55312.6368.3 %5.0
สำนักงานจังหวัดน่าน5,160.1913,271.63-157.2 %0.01,557.531,243.8620.1 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดน่าน8,541.573,462.5459.5 %5.03,002.75138.8495.4 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดน่านไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดน่าน5,310.806,744.00-27.0 %0.01,386.39109.1892.1 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดน่าน9,764.801,459.5085.1 %5.0777.89359.4753.8 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดน่าน3,973.842,492.6337.3 %5.0699.85500.6528.5 %5.0
สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดน่าน5,603.091,954.0065.1 %5.0968.03235.0375.7 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดน่าน3,460.692,281.0034.1 %5.01,006.09346.7465.5 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดน่าน2,643.981,506.0043.0 %5.0644.8046.4892.8 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดน่าน10,027.901,690.0083.1 %5.01,119.10522.4253.3 %5.0
รจจ.น่าน 32,857.6720,410.5837.9 %5.0953.07894.386.2 %3.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดน่าน2,482.03750.0069.8 %5.0606.75105.2682.7 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดน่าน3,047.871,345.0055.9 %5.0461.66138.3570.0 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดน่าน2,659.23720.0072.9 %5.0682.82235.9765.4 %5.0
สปส.จ.น่าน5,209.924,774.828.4 %4.01,291.31385.7470.1 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดน่าน3,676.341,969.0046.4 %5.01,139.20348.9369.4 %5.0
กลุ่มโบราณคดีและอนุรักษ์โบราณสถานสาขาน่าน2,531.24895.0064.6 %5.01,161.03323.1672.2 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดน่าน3,989.194,156.71-4.2 %0.01,006.098.0999.2 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 129,699.1118,228.6238.6 %5.02,663.03845.2468.3 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2298,938.509,875.4896.7 %5.02,172.75973.1055.2 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดน่าน5,469.684,723.6213.6 %5.0370.89276.3425.5 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคน่าน69,092.9768,244.001.2 %0.51,631.58770.4552.8 %5.0
วิทยาลัยสารพัดช่างน่าน26,896.68139.0099.5 %5.01,027.0630,000.00-2,821.0 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคปัว49,472.2811,376.0077.0 %5.01,005.351,118.21-11.2 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพเวียงสาไม่ครบ13,773.27ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ3,701.59ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน5,448.5813,601.16-149.6 %0.02,222.571,375.5038.1 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดน่าน 2,867.191,310.6054.3 %5.0763.96304.9560.1 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดน่าน2,652.312,197.0017.2 %5.0682.79334.5151.0 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดน่าน 19,144.897,828.0059.1 %5.04,548.811,764.8461.2 %5.0
รวม 893,330 373,727 58.16 % 67,761 57,407 15.28 %