จังหวัดพะเยา
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพะเยา2,261.77340.0085.0 %5.0445.43125.8371.8 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดพะเยา6,821.214,932.0027.7 %5.042.81131.32-206.8 %0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่พะเยา2,707.181,468.0045.8 %5.0394.03207.5747.3 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดพะเยา2,826.901,126.5060.2 %5.0692.6355.6692.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่พะเยา9,716.578,136.0016.3 %5.01,833.59397.7478.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองพะเยา3,861.821,048.0072.9 %5.0290.6656.7180.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเชียงคำ3,655.99943.0074.2 %5.0440.1096.9478.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาดอกคำใต้3,635.55579.0084.1 %5.0182.6016.0391.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาจุน2,976.47309.0089.6 %5.0295.2235.4988.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปง3,462.41547.0084.2 %5.0448.5370.9584.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่ใจ3,482.53338.0090.3 %5.0226.6247.0279.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเชียงม่วน3,448.80134.0096.1 %5.0486.3653.7788.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาภูซาง3,420.34267.0092.2 %5.0479.0571.8885.0 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พะเย�6,352.923,218.0849.3 %5.01,263.111,631.15-29.1 %0.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดพะเยา3,757.361,219.0067.6 %5.01,110.99534.9551.8 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดพะเยา2,792.951,139.0059.2 %5.0692.63166.9775.9 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดพะเยา2,495.69943.0062.2 %5.0559.52311.7244.3 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพะเยา3,159.101,651.0047.7 %5.0901.812,012.95-123.2 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดพะเยา2,233.253,328.56-49.0 %0.0625.63506.3719.1 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพะเยา8,049.594,999.5037.9 %5.01,453.27992.9131.7 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพะเยา3,562.161,445.0059.4 %5.0920.83336.5563.5 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดพะเยา11,952.697,777.5534.9 %5.01,434.26239.8983.3 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพะเยา3,477.571,990.2042.8 %5.0993.14387.6061.0 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาพะเยา1,406.66862.0038.7 %5.0455.7363.7886.0 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดพะเยา3,064.261,063.0065.3 %5.0825.7519.8297.6 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดพะเยา2,710.08667.0075.4 %5.0635.59316.2850.2 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพะเยา3,182.901,670.7247.5 %5.0863.7897.4188.7 %5.0
สำนักงานจังหวัดพะเยา4,347.8924,119.06-454.7 %0.01,415.241,605.16-13.4 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดพะเยา3,526.593,963.00-12.4 %0.01,072.95268.1375.0 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยา2,842.11150.0094.7 %5.0749.68188.7474.8 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดพะเยา5,429.087,022.09-29.3 %0.01,263.1171.1094.4 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพะเยา2,834.901,004.0064.6 %5.0445.03180.2459.5 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพะเยา3,085.622,756.5410.7 %5.0920.83444.3751.7 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดพะเยา3,366.551,988.0040.9 %5.0787.71176.4477.6 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพะเยา3,517.122,101.0040.3 %5.0901.81276.4469.3 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดพะเยา2,666.301,208.0054.7 %5.0571.2878.1086.3 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดพะเยา10,272.561,513.0085.3 %5.0943.27500.2747.0 %5.0
เรือนจำจังหวัดพะเยา29,982.7733,983.92-13.3 %0.0875.28256.8570.7 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดพะเยา2,415.82657.0072.8 %5.0422.02134.2468.2 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดพะเยา2,831.512,072.2326.8 %5.0692.63378.0445.4 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพะเยา2,602.29519.0080.1 %5.0597.55199.2966.6 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดพะเยา4,818.863,425.6728.9 %5.01,187.05864.3627.2 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพะเยา3,139.851,209.0061.5 %5.0901.81195.7078.3 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดพะเยา3,053.772,134.0030.1 %5.0768.70190.1675.3 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 119,196.255,951.0069.0 %5.01,196.12558.8153.3 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 221,106.978,950.0357.6 %5.02,079.95898.1356.8 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดพะเยา3,206.143,871.00-20.7 %0.0292.2321.6292.6 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคพะเยา134,892.1910,466.9192.2 %5.01,263.59774.3838.7 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพะเยา21,459.8034,332.00-60.0 %0.0857.19315.0063.3 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคเชียงคำ21,340.9664.0099.7 %5.0837.95527.5537.0 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคดอกคำใต้20,668.9410,804.0047.7 %5.0642.051,049.03-63.4 %0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา2,878.93957.0066.8 %5.01,328.6313,263.05-898.2 %0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพะเยา 2,804.081,717.0038.8 %5.0692.63168.6875.6 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพะเยา2,500.27565.0077.4 %5.0540.51286.0747.1 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดพะเยา13,640.606,912.4349.3 %5.04,160.183,939.355.3 %2.5
รวม 464,903 226,557 51.27 % 47,401 36,795 22.38 %